İş Hukuku

İşten Çıkarma Yasağı

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid – 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16/04/2020 tarihinde kabul edilmiştir. Bu kanuna göre özel sektörde çalışan işçiyi,  işveren 3 ay süre ile bazı haller dışında işten çıkaramayacaktır.

MADDE 9 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Kanun maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere işveren işçiyi 4857 sayılı İş Kanunu madde 25/2’deki ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlar dışında geriye kalan sebeplerden ötürü işten çıkaramayacaktır. Örneğin işçinin, işverenin başka bir işçisine tacizde bulunması veya hırsızlık yapması gibi durumlarda işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin feshi, yürürlüğe giren bu düzenleme ile engellenemeyecek iş sözleşmesi derhal haklı nedenle feshedilebilecektir.

Şimdilik 3 ay için kabul edilen fesih yasağını Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde 6 aya kadar uzatabilecektir.

İşveren işçiyi bu süreçte kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarabilir.

Stj. Av. Büşra KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu