Sözleşme Hukuku Avukatı

Sözleşme hukuku, borçlar hukukunun temelini oluşturan borç ve sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünü içeren hukuk dalıdır. Sözleşme hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıdır. Sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi ve incelenmesi gibi işlemler sözleşmeler hukukunun konusunu oluşturur.

Hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesi geçerlidir. Hukuka ve ahlaka aykırı olmadığı müddetçe her türlü sözleşme yapılabilir.

Sözleşme; iki veya daha çok tarafın hukuki sonuç ortaya koymak amacıyla karşılıklı irade beyanlarında bulunmasıdır. Sözleşmeler şu şekilde örneklendirilebilir; satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kullanım ödüncü sözleşmeleri, tüketim ödüncü sözleşmeleri, bağışlama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, trampa sözleşmesi vs.

Protokol; sözleşmeleri açıklama amacı güden, sözleşmenin süresinin uzatılmasını ve sözleşme maddelerinin değiştirilmesini sağlayan belgedir.

Sözleşme Hukuku Nedir?

Sözleşme ve protokoller günlük hayatta oldukça yaygın kullanılan anlaşma biçimleridir. İki irade beyanının karşılıklı uyuşmasıyla ortaya çıkan sözleşmeler taraflar arasındaki ilişkinin ispatı bakımından büyük önem taşımaktadır. Yazılı sözleşmelerle tarafların hak ve borçları açıkça ortaya konulmakta, iş ilişkilerinde taraflar arasında güven ilişkisini oluşturmaktadır.

Sözleşme ve protokoller farklı amaçlarla yapılabilmektedir. Farklı amaçlarla yapılmaları sebebiyle sözleşmeler hukuku; iş hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve icra hukuku ile bağlantılı bir hukuk dalıdır. Taraflar arasında iş ilişkisine başlanması veya iş ilişkisinin sonlandırılması için sözleşmeler düzenlenebilmektedir. Bahsedilen alanı kapsayan hukuk dalına “sözleşme hukuku” denilmektedir.

Sözleşme Hukuku Avukatı Kime Denir?

Avukatlar her ne kadar belirli bir alana bağlı olmasalar da sözleşme hukuku alanında dava ve işleri takip eden, sözleşme hukuku alanında uzmanlaşmaları halinde halk arasında “sözleşme hukuku avukatı” ya da “sözleşme avukatı” olarak adlandırılabilmektedirler.

Sözleşme hukuku avukatı ya da sözleşme avukatı, kısaca sözleşmelerin hazırlanması ve kurulmasından başlayarak sözleşme hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işlemleri takip eden vekildir.

Sözleşme Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Sözleşme hukuku avukatı; sözleşmelerin hazırlanmasında, sona erdirilmesinde, sözleşme değişikliklerinde, protokollerin hazırlanmasında hukuki destek vermektedir.

Sözleşme hukukunun iş hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve icra hukuku ile bağlantılı bir hukuk dalı olması sebebi ile sözleşme hukuku avukatı tarafından bu alanlara hakim olunması gerekmektedir.

Sözleşme hukuku avukatının görevlerinden bazıları şu şekildedir:

 • Yazılı sözleşmelerin oluşturulması aşamasında hukuki destek sunmak,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümünde hukuki destekte bulunmak,
 • Sözleşme değişikliklerinin yapılması,
 • Protokollerin hazırlanması ve düzenlenmesi,
 • Taraflarca hazırlanmış sözleşmeler hakkında müvekkiline bilgi vermek ve gerekli yerleri düzenlemek,
 • Sözleşmelerin feshedilmesi ve sona erdirilmesi hususlarında hukuki yardımda bulunmak.

Sözleşme hukuku avukatı olarak sözleşme hukukundan kaynaklanan her türlü iş ve işlemler ile sözleşme hukukundan kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözümü gerçekleştirilir.

Sözleşme hukuku avukatı olarak danışma ve vekillik görevi yaptığımız davalardan bazıları şunlardır:

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi davaları,
 • Ariyet sözleşmesi davaları,
 • Bağışlama sözleşmesi davaları,
 • Kira sözleşmesi davaları,
 • Evlilik sözleşmesi davaları,
 • Satış Sözleşmesi davaları,
 • Factoring sözleşmesi davaları,
 • Kefalet sözleşmesi davaları,
 • Hisse devir sözleşmesi davaları,
 • İş sözleşmesi davaları,
 • Şirket sözleşmeleri davaları,
 • Franchising sözleşmesi davaları,
 • Eser sözleşmesi davaları,
 • Acente, Distribütörlük ve Abonelik sözleşmeleri davaları,
 • Garanti sözleşmesi davaları,
 • Hizmet sözleşmesi davaları,
 • Satış vaadi sözleşmesi davaları,
 • Ortaklık sözleşmesi davaları,
 • Uluslararası ticaret sözleşmeleri davaları,
 • Finansal kiralama sözleşmesi davaları,
 • Sponsorluk ve reklam sözleşmeleri davaları,
 • Devre mülk sözleşmesi davaları,
 • Anlaşmalı boşanma davası,
 • Mal rejimi davası,
 • Marka, patent ve süreli kullanım sözleşmeleri davaları.

Sözleşme Hukuku Avukatın Görevleri

Sözleşme Nasıl Kurulur?

Sözleşme; iki veya daha çok tarafın hukuki sonuç ortaya koymak amacıyla karşılıklı irade beyanlarında bulunmasıdır. Sözleşmeler şu şekilde gruplandırılmaktadır:

 • Tek taraflı sözleşmeler,
 • Tam iki taraflı sözleşmeler,
 • Eksik iki taraflı sözleşmeler.

Tek taraflı sözleşmeler, taraflardan yalnızca birinin bir yükümlülük altına girdiği sözleşmelerdir. Bağışlama sözleşmeleri tek taraflı sözleşmelere örnek olarak verilebilir.

Tam iki taraflı sözleşmeler, her iki tarafından da sözleşmeden kaynaklı olarak borç altına girdiği sözleşmelerdir. Kira sözleşmeleri tam iki taraflı sözleşmelere örnek olarak verilebilir.

Eksik iki taraflı sözleşmeler ise taraflardan birini borç altına girerken diğer tarafın belirli şartların oluşması halinde borç altına gireceği sözleşmelerdir. Kullanım ödüncü sözleşmeleri ise eksik iki taraflı sözleşmelere örnek olarak verilebilir.

Türk Borçlar Kanunu’na göre tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamaları ile kurulmaktadır. Sözleşmenin tarafları, sözleşmenin esaslı unsurları üzerinde karşılıklı ve birbirine uygun olarak anlaşmış fakat sözleşmenin ikinci derecedeki unsurları üzerinde durmamış olsalar dahi sözleşme kurulmaktadır. Sözleşmenin kurulmasının ardından ikinci derecedeki unsurlar üzerinde anlaşılamaması halinde hâkim tarafından işin özelliklerine uygun olarak karar verilir.

Hukukumuzda sözleşme serbestisi bulunmakta olup Kanunla düzenlenmiş olan durumlar saklı kalmak kaydıyla şekil serbestisi bulunmaktadır. Yani, sözleşmelerin geçerliliği Kanunda aksi düzenlenmedikçe hiçbir şekle bağlı değildir.

Sözleşme kurulurken tarafların beyanları açık veya örtülü olabilir. Sözleşmenin kurulması ile hukuki sonuçları doğmaya başlayacaktır. Sözleşmeler üç şekilde kurulabilir:

 • Sözlü olarak kurulabilir,
 • Adi şekilde yazılı olarak kurulabilir,
 • Resmi şekilde yazılı olarak kurulabilir.

Sözleşmenin Esaslı Unsurları Nelerdir?

Sözleşmenin esaslı unsurları, sözleşmenin kurulması için zorunlu olarak bulunması gereken unsurlardır. Sözleşmenin esaslı unsurlarının dışındaki unsurlara ise sözleşmenin ikinci derece/tali unsurları denilir. Sözleşmenin tarafları, sözleşmenin esaslı unsurları üzerinde karşılıklı ve birbirine uygun olarak anlaşmış fakat sözleşmenin ikinci derecedeki unsurları üzerinde durmamış olsalar dahi sözleşme kurulmaktadır.

Sözleşmenin esaslı unsurları;

 • Sözleşme konusu şey,
 • Semen,
 • Anlaşma,
 • Tarafların sözleşme konusu şey ile semenin değiştirilmesi olarak belirtilebilir.

Sözleşme konusu şeyin sözleşme kurulurken mevcut olması zorunlu değildir. Yani örneğin ileride elde edilecek bir ürün de sözleşmenin konusu olabilecektir. Yine sözleşme konusu şeyin taraflardan borç yükleyen kişinin tasarrufu altında bulunması şart da değildir. Sözleşmeden kaynaklanan edimlerin yerine getirilmesi hususunda herhangi bir ihtilaf yaşanmaması bu hususta yeterlidir.

Semen; sözleşme konusu şeye karşılık olarak ödenmesini taahhüt edilene denir. Uygulamada genellikle semen, satıcıya ödenmesi için taahhüt edilen paradır.  Semen, taraflar arasında özgürce belirlenebilir. Sözleşmenin yapıldığı sırada direkt olarak bir miktar belirtilmesi zorunlu olmayıp tayin edilebilir olması yeterlidir.

Tarafların sözleşme akdederken karşılıklı edimler konusunda birbirlerinin irade beyanlarına uygun olarak anlaşmış olmaları gerekmektedir. Son olarak da tarafların sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmenin amacına uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmenin Esaslı Unsurları Nelerdir

Sözleşme Hukukunun İlkeleri Nelerdir?

Tüm hukuk dallarında olduğu gibi sözleşme hukukuna da hakim olan ilkeler bulunmaktadır. Sözleşme hukukunun ilkeleri şunlardır:

 • Sözleşme yapma özgürlüğü,
 • Sözleşme yapmama özgürlüğü,
 • Taraf seçme özgürlüğü,
 • Şekil serbestisi,
 • Sözleşme hükümlerince korunma,
 • Taraf iradelerinin uyumlu olması.

Sözleşme yapma ve yapmama özgürlüğü, Anayasa ile de güvence altına alınmıştır. Herkes sözleşme yapma özgürlüğüne sahiptir ve kimse istemediği bir sözleşmeyi yapmaya zorlanamayacaktır.

Sözleşme yapılırken, taraf seçme özgürlüğü de bulunmaktadır. Kişilerin sözleşmenin karşı tarafını özgürce seçme hakkına sahiptirler.

Şekil serbestisi ilkesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Sözleşmelerin geçerliliği Kanunda aksi düzenlenmedikçe hiçbir şekle bağlı değildir. Sözleşmenin kurulması için kanun hükümlerinde şekil şartı bulunması halinde, şekle uygun yapılmayan sözleşmeler geçerli olmayacaktır.

Sözleşme kurulurken, tarafların hepsinin iradeleri birbirine uygun olmalıdır. Sözleşmenin hukuki niteliği taraflar tarafından bilinmelidir.

Sözleşme hukukunun ilkeleri, bahsedilen ilkelerle sınırlı değildir. Birçok sözleşme, kanunda özel olarak düzenlenmiş olup kendine has ilkelere sahiptir.

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Hukukumuzda sözleşme türleri, oldukça fazladır. Gerek kanun gerekse de sözleşme serbestisi ilkesi gereğince kişiler tarafından birçok sözleşme kurulması mümkündür.

Sözleşme türlerinden bazıları şunlardır:

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Ariyet sözleşmesi,
 • Bağışlama sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Evlilik sözleşmesi,
 • Satış Sözleşmesi,
 • Factoring sözleşmesi,
 • Kefalet sözleşmesi,
 • Hisse devir sözleşmesi,
 • İş sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmeleri,
 • Franchising sözleşmesi,
 • Eser sözleşmesi,
 • Acente, Distribütörlük ve Abonelik sözleşmeleri,
 • Garanti sözleşmesi,
 • Hizmet sözleşmesi,
 • Satış vaadi sözleşmesi,
 • Ortaklık sözleşmesi,
 • Vekalet ve yetki sözleşmeleri,
 • Uluslararası ticaret sözleşmeleri,
 • Finansal kiralama sözleşmesi,
 • Sponsorluk ve reklam sözleşmeleri,
 • Vakıf ve derneklerin iş ve işlemlerine ilişkin sözleşmeler,
 • Devre mülk sözleşmesi,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü,
 • Mal rejimi sözleşmesi,
 • Marka, patent ve süreli kullanım sözleşmeleri,
 • E-ticaret satış sözleşmeleri,
 • Mimarlık sözleşmeleri,
 • Joint venture sözleşmesi,
 • Sigorta sözleşmesi,
 • Yazılım sözleşmeleri,
 • Yayım ve yazılı basın sözleşmeleri,
 • Merchandising sözleşmeleri.

Sözleşme Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sözleşme ve protokollerin günümüzde oldukça çok kullanılmasıyla hazırlanmaları da multidisipliner hukuk kurallarıyla sağlanmaktadır. Bu sebeple sözleşme ve protokollerin hazırlanması tecrübe ve uzmanlık gerektirmekte olup tarafların hak ve borçlarını belirlerken hak mahrumiyetine sebep olunmaması gerekmektedir.

Sözleşme avukatı seçimi yapılırken, ileride herhangi bir mağduriyetin ya da hak kaybının oluşmaması için iyi bir araştırma yapılması gerekmektedir. İyi bir sözleşme hukuku avukatında bulunması gereken özelliklerden kısaca şu şekilde bahsedebiliriz:

 • Gerekli hukuki donanıma sahip olmak,
 • Tecrübeli olmak,
 • Müvekkilinin sözleşmelerden kaynaklanan her türlü hukuki sorununu çözmek konusunda adımlar atabilecek nitelikte olmak,
 • İletişim kabiliyeti ve diksiyon konusunda gelişmiş olmak,
 • Güncel gelişmeleri sürekli olarak takip etmek,
 • Sözleşmelere uygun olarak çözüm önerilerinde bulunmak ve gerekli bildirimlerde bulunmak,
 • Müvekkilinin taleplerinin anlaşılması konusunda detaycı ve iyi bir dinleyici olmak.

Ekin Hukuk Bürosu olarak sözleşme hukukuna ilişkin olarak birçok bireye ve kuruma hizmet vermekteyiz.

Her türlü hukuki ilişkinin kurulması ve kurulan hukuki ilişkiler yönünden hak kaybınızın önüne geçmek için sözleşme hukuku alanında tecrübeli ekibimiz ile iletişim kurabilirsiniz.

Sözleşme Avukatı Nedir?

Sözleşme avukatı, gerçek ya da tüzel kişiler arasında imzalanacak olan sözleşmeleri hazırlayan, hem hukuki hem de stratejik açıdan inceleyen ve tarafların çıkarlarını gözeten uzmandır. Sözleşme hukuku avukatı sözleşmeler hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku gibi hukuk dallarında uzmanlaşmış avukatlardır.

Sözleşme Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Sözleşme hukuku avukatı, taraflar arasında imzalanacak olan sözleşmeleri hazırlar, inceler, tarafların çıkarlarını gözetir, hukuki danışmanlık hizmeti verir.

Sözleşmeler Hukuku Nedir?

Sözleşme hazırlanması, düzenlenmesi ve incelenmesi gibi işlemleri içeren hukuk dalına sözleşmeler hukuku denir.

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Hukukumuzda sözleşme türleri temelde özel hukuk sözleşmeleri ve kamu hukuku sözleşmeleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Özel hukuk sözleşmelerine örnekler:

 • Mesafeli satış sözleşmeleri,
 • Trampa (takas) sözleşmeleri,
 • Bağışlama sözleşmeleri,
 • Kullanım ödüncü sözleşmeleri,
 • Tüketim ödüncü sözleşmeleri,
 • Hizmet sözleşmesi,
 • Evde hizmet sözleşmesi,
 • Yayım sözleşmesi,
 • Vekalet sözleşmesi,
 • Emanet (Vedia) sözleşmesi,
 • Kefalet sözleşmesi …

İdari hizmet sözleşmeleri, kamu istikra sözleşmeleri, mali iltizam sözleşmeleri gibi sözleşmeler idari sözleşmelere örnek olarak gösterilebilir.

Başa dön tuşu