Ücret Politikaları

A) SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Mirasçılık Belgesinin Alınması29.500₺
Tahliye Davaları40.050₺'den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %25'i
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar40.050₺
Paydaşlığın Giderilmesi Davaları48.700₺'den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının %15'i
Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar40.050₺
Mirasta Defter Tutulması40.050₺'den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %25'i
Kira Bedelinin Tespiti Davalar
* Davacı vekilliği için
* 16.000₺'den az olmamak üzere arttırılan yıllık kira bedelinin %25'i
33.150₺
* Dava vekilliği için25.950₺
Tespit İstemleri22.200₺
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları33.150₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Ödeme Yeri Belirlenmesi İşlemi16.950₺
Vesayet ve Kayyım Davaları33.150₺
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası33.150₺

B) AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tenfiz51.750₺
Kayyım ve Veraset Davaları26.250₺
Evlat Edinme İzin Davası46.200₺
Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması33.150₺
Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.)46.200₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları59.400 ₺
Velayete İlişkin Davalar59.400₺
Boşanma Davaları:
* Anlaşmalı Boşanma Davaları
43.200₺
* Çekişmeli Boşanma Davaları63.900₺
* Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Mal Rejiminden Kaynaklı Davalar60.450₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Nafaka Davaları34.500₺'den az olmamak üzere talep olunan yıllık nafaka tutarının %25'i
Ailenin Korunmasına Dair 6284 ve 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar19.800 ₺

C) ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları34.500₺
Terkin ve Mirasta İade Davaları59.400₺'den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %25'i
Vasiyetnamenin İptali Davaları72.450₺
El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İttifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar51.000 ₺
Tapu İptali ve Tescil Davaları77.700 ₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Önalım (Şufa) Davaları59.400 ₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Ecrimisil Davaları43.200 ₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları40.050₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Bedel Artırımı Davaları46.200 ₺
Tespit İstemleri25.950₺
Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar59.400₺
Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptaline İlişkin Davalar59.400 ₺
Tenfiz ve Tanıma Davaları44.250₺
Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları32.400₺
Vakıf Davaları (Evlatlığın Tespiti, Tevliyet, Gelir Fazlasından Yararlanma vb.)46.200₺

D) İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları43.200 ₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
İstihkak Davaları43.200 ₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
İcra Mahkemesinin Görevine Giren Davalar ( İmzaya ve Borca İtiraz, Kıymet Takdirine İtiraz, Şikayet vb.)33.150 ₺
Tasarrufun İptali Davaları46.200 ₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
İhalenin Feshi Davaları
* Taşınır Mal İhaleleri33.150 ₺'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %25'i
* Taşınmaz Mal İhaleleri46.650 ₺'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %25'i
İcra Takipler
* Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri
27.600 ₺iş sahibinin ayrıca alacağı %25'i
*Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri28.500 ₺
Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları29.400 ₺

E) İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Değeri Para ile Ölçülebilen Davalar43.200 ₺’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
Değeri Para ile Ölçülemeyen Davalar43.200 ₺

F) İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

İptal Davaları*Duruşmalı58.650 ₺*Duruşmasız48.300 ₺
Tam Yargı Davaları*Duruşmalı58.650 ₺*Duruşmasız48.300 ₺
Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar'dan az olmamak üzere dava değerinin %25'i*Duruşmalı58.650 ₺*Duruşmasız48.300 ₺
Danıştay (İlk Derece Mahkemesi Olarak)59.400 ₺
Danıştay (Temyiz Mahkemesi Olarak Duruşma Ücreti)40.050 ₺
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular34.500 ₺

G) CEZA MAHKEMELERİNE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Ağır Ceza Mahkemesi:
* Sanık Vekilliği138.000 ₺
*Müdahil Vekilliği120.750 ₺
Asliye Ceza Mahkemesi
* Sanık Vekilliği99.150 ₺
*Müdahil Vekilliği56.100 ₺
Sulh Ceza Hakimliği22.050 ₺
Sulh Ceza Hakimliliği (İdari Para Cezai İtiraz)18.000 ₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler21.600 ₺
Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İşler24.150 ₺

H) TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar31.050 ₺
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler19.050 ₺

I) FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Delil Tespiti Davası25.950 ₺
Tedbir Talepli Delil Davası37.650 ₺
YİDK Kara İptali Davası25.050 ₺
Hükümsüzlük Davası50.400 ₺
Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası56.100 ₺
Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası64.800 ₺'den az olmak üzere yıllık kira bedelinin %25'i
Şikayet ve Takibi37.650 ₺
Müdahil Vekilliği37.650 ₺
Sanık Vekilliği67.950 ₺

İ) ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Bireysel Başvuru43.200 ₺
Diğer İşler84.150 ₺

J) DİĞER DAVA VE İŞLER

Büroda Sözlü Danışma6.150 ₺(Bir saate kadar süren danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için750 TL eklenir.)
Yazılı Danışma15.000 ₺
Çağrı Üzerine Çağrılan Yerde Sözlü Danışma12.900 ₺(Bir saate kadar süren danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 750 eklenir.)
Bir Durumun Belgelendirilmesi, Ödeme Aşamasındaki Paranın Tahsili veya Bir Belgenin Örneğinin Çıkarılması Gibi İşlerin Takibi İçin15.600 ₺
İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme15.600 ₺
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenlemesi15.600 ₺
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme33.150 ₺
Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme72.450 ₺
Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme46.650 ₺
Yargıtayda Duruşmaya Katılma:
* Hukuk46.650 ₺
* Ceza99.150 ₺
İstinaf Mahkemeleri
* Bir Duruşması Olan İşlerde15.600 ₺
* Birden Fazla Duruşma ve Keşif gibi Avukatın Bulunması Gereken Sair İşlemleri Olan İşler İçin27.600 ₺
Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme86.250 ₺
Hazırlık Soruşturmasında Bulunma23.250 ₺
Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)
* Sermaye Şirketleri (A.Ş., LTD. VS.) (Aylık)34.500 ₺
* Şahıs Şirketleri (Kollektif vs.)(Aylık)31.050 ₺
* Kooperatifler (Aylık)31.050 ₺
Sayıştayda Görülen Davalar46.200 ₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)40.050 ₺
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bireysel Başvuru103.500 ₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Şirket Pay Devri24.150 ₺
Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri67.950 ₺
Vergi Uzlaşma Komisyonu İşleri18.000 ₺
Görülmekte Olan Bir Dava İçin Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri25.800 ₺
Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler50.400 ₺
Derneklerde Sürekli Danışmanlık Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)25.800 ₺
Arabuluculuk Taraf Vekilliği20.850 ₺'den az olmamak üzere arabulucuk anlaşma belgesinde anlaşılan değerin %25'i
Başa dön tuşu