Disiplin Hukuku

Birçok yönüyle ceza hukukuna benzerlik gösteren disiplin hukuku, bir kuruma ait çalışanların uyması gereken, düzenlemeleri ve kuralları oluşturan kendine has özellikleri bulunan bir hukuk dalıdır. Disiplin hukukunun amacı kamu hizmetlerinde sürekliliği ve düzeni sağlamak ve kurumlardaki düzeni korumaktır. Disiplin hukuku genellikle devlet memurlarının uyması gereken kuralları düzenlemekte olup yarı kamusal kurumlar, üniversiteler, cezaevleri, dernekler, özel şirketler de disiplin hukukunu uygulayan kurumlardır.

Disiplin cezaları hem idari hem de adli yargıya konu olmaktadır. Örneğin; devlet memurlarıyla ilgili disiplin cezaları idari yargıda görülmekteyken özel şirket çalışanlarıyla ilgili disiplin cezaları adli yargıda görülmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse disiplin cezaları hem idare hukukunun hem de ceza hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Disiplin hukuku, hukuk sistemimizde derli toplu bir düzenlemeye sahip değildir. Disiplin hukukunun kendine yer edindiği kanunlar genellikle şunlardır;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Elbette bunların dışında her idari birim kendi disiplin kurallarının düzenlendiği tüzük veya yönetmelik hükümlerine sahiptir. Disiplin cezaları 3 başlık altında toplanabilmektedir;

  • Manevi Disiplin Cezaları (uyarma, kınama)
  • Mali Disiplin Cezaları (Örneğin; para cezası, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması)
  • Tasfiye Edici Disiplin Cezaları (meslek veya memuriyetini sona erdirmek)

Disiplin hukuku alanında hukuk büromuzda verilen hizmetler ise şu şekildedir;

  • Memurların atama ve nakilleri konusundaki işlemler hakkında hukuki danışmanlık
  • Bireylerin haklarında yürütülecek olan disiplin soruşturmalarını takip etmek ve haklarını savunmak
  • Söz konusu olabilecek disiplin cezalara karşı gerekli itirazların yapılması
  • Özlük hakları veya parasal hakları konu alan davaları takip etmek ve gerekli hukuki desteği vermek
Başa dön tuşu