Uyuşturucu Avukatı

Günümüzde uyuşturucuya ilişkin suçlar ceza davalarında en sık görülen suçlardandır. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamaları hukuki bilginin yanında uyuşturucu maddelere ilişkin teknik bilgi de gerektirir. 

Uyuşturucu Avukatı Nedir?

Avukatlık mesleğinde branşlaşma olmamakla beraber çoğu avukat belli başlı davalarla ilgilenerek uzmanlaşır. Uyuşturucu avukatı da uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden kaynaklanan ceza davalarında uzmanlaşmış avukattır. 

Uyuşturucu Avukatı Ne İş Yapar?

Uyuşturucu avukatı, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden doğan ceza soruşturma ve davalarında müdafiliğini üstlendiği şüpheli veya sanığın savunmasını yapar ve tüm haklarını savunur. Soruşturma aşamasında müvekkili ile birlikte ifadede bulunma, sorguda yer alma, müvekkil tutuklu ise cezaevinde kendisi ile görüşme, duruşmalarda görev alma uyuşturucu avukatının yaptığı işler arasında yer alır.

Uyuşturucu Avukatı Nasıl Seçilir?

Uyuşturucu maddelerden kaynaklanan ceza davalarında savunma görevini alacak olan uyuşturucu avukatını seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunları açıklamak gerekirse; ilk olarak uyuşturucu suçlarında deneyiminin olması gerekir.

Uyuşturucu maddeler hukuki bilginin yanında teknik bilgi de gerektirdiğinden teknik bilgi deneyim konusu bakımından önemlidir. Göz önüne alınması gereken bir diğer nokta ise avukatın kendini özelde uyuşturucu genelde ceza davaları konusunda donanımlı olmasıdır. Yine bilgi birikimini iyi ifade etme ve karşı tarafa geçirme konusunda da yetenek sahibi olmalıdır.

Uyuşturucu Avukatlarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler sebebiyle yargılanan kişilere ağır cezalar öngörüldüğü için masumiyetlerini kanıtlamaları veya alacakları cezayı en aza indirmeleri kendileri için çok önemlidir. Bu sebeple bu davalarda savunma görevini üstlenen avukat önem taşır.

Uyuşturucu suçları hem hukuk konusunda hem uyuşturucu madde konusunda teknik bilgi ile çözümlenmesi gereken davalardır. Yargılama sürecinin iyi bir şekilde ilerlemesi için uyuşturucu suçuna ilişkin davalarda kendini kanıtlamış ve bu konuda kendisini geliştirmiş avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Uyuşturucu Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesine göre, “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Bu madde uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda hapis cezası ile para cezası birlikte hükmedilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre hapis cezasının para cezasına çevrilmesi ancak bir yıl ve altındaki hapis cezaları bakımından mümkündür.

Dolayısıyla uyuşturucu madde suçlarında hapis cezasının para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Uyuşturucu Avukatları Savunma

Uyuşturucu avukatlarının iyi bir savunması yapması delillerin toplanması hususu ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Nitekim uyuşturucu avukatı yazılı savunmasını toplanan delillerle desteklemektedir.

Yapılan savunmayı içtihatlar ile doldurmak önemdir. Uyuşturucu suçları açısından çoğu zaman usulüne uygun arama veya el koyma tedbirleri uygulanmamaktadır. Uyuşturucu avukatı bu durumları lehe kullanır ve söz konusu tedbirlerin hukuka ve usule aykırı olarak gerçekleştirildiğini beyan ederek savunma yapar. Yine Uyuşturucu suçlarında elde edilen deliller çoğu zaman mahkûmiyet için yeterli olmaz. Bu nedenle masumiyet karinesi iyi şekilde anlatılmalıdır.

Uyuşturucu Suçları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu suçları; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu olmak üzere iki farklı suç tipi düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu düzenlenmiştir.

Uyuşturucu madde ticareti suçunun kapsamı aşağıdaki şekildedir:

 • Uyuşturucu Madde İmal Etme,
 • Uyuşturucu Madde İthal Etme,
 • Uyuşturucu Madde İhraç Etme,
 • Uyuşturucu Madde Sevk veya Nakletme Suçu,
 • Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu,
 • Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Vesile Olma ve Satın Alma,
 • Uyuşturucu Madde Başkasına Verme, Sağlama Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde düzenlenmiş olan uyuşturucu madde kullanma suçu ise sadece uyuşturucu maddenin kullanılması, satın alınması, kabul edilmesi ya da bulundurması suç tipinin oluşmasını sağlamaktadır.

Uyuşturucu Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Uyuşturucu davalarına hangi mahkemenin bakacağı 5235 Sayılı Teşkilat Kanunu’na göre belirlenir. Bu kanuna göre; 10 yıl üstü hapis cezası gerektiren suçlara Ağır Ceza Mahkemesi, daha aşağı ceza öngörüldüyse Asliye Ceza Mahkemesi bakar. Bu durumda uyuşturucu davalarına hangi mahkemenin bakacağı belirlenmelidir.

TCK madde 188’de düzenlenen uyuşturucu ticareti suçunun cezasının alt sınırı 20 yıl hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Bu durumda bu suç için görevli mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesidir.

TCK madde 190’da düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçunun üst sınırı 10 yıl olduğundan dolayı bu suç Asliye Ceza Mahkemesinde görülür.

Yine TCK madde 191’de düzenlenen kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunda da görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir.

Uyuşturucu Davaları Ne Kadar Sürer?

Diğer davalarda da olduğu gibi uyuşturucu davalarında davanın ne zaman sonuçlanacağı hususunu öngörebilmek mümkün değildir. Nitekim her olayın kendine has özellikleri vardır. Davanın ne zaman sonuçlanacağı tamamen somut olaya bağlıdır.

Mahkemelerin iş yoğunluğu, dosya kapsamına sunulan bilirkişi raporlarının ne zaman ibraz edildiği gibi kriterler dava süresini uzatmaktadır. Uyuşturucu davalarında her ne kadar 300 günlük hedef süresi belirlenmiş ise de, bu süreye her zaman uyulmamaktadır. 

Uyuşturucu Ticareti Davasında Beraat

Uyuşturucu davalarında verilen beraat kararları; genel olarak delil yetersizliği sebebiyle beraat kararları verilmektedir. Suç için yeterli delillerin toplanmaması veya ortada sanıkla ilişkilendirilecek delil olmaması suçun oluşmasına engel teşkil etmektedir.

Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Fark

Uyuşturucu madde kullanma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçu hem suçun işleniş biçimi hem de öngörülen yaptırım bakımından farklılık göstermektedir. Nitekim uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen kişi 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Uyuşturucu madde kullanma suçunda ise kullanan kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Bu sebepten dolayı suç tipinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Hangi suç tipinin meydana geldiğini tespit edebilmek için somut olaya ilişkin tüm hususlar bir arada değerlendirmek gerekmektedir. Bu kriterler;

 • Uyuşturucu maddenin miktarı,
 • Uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda herhangi bir davranış içerisine girip girmemesi,
 • Uyuşturucunun bulunduğu yer,
 • Uyuşturucu maddenin bulunduruluş şekli ve biçiminden ibarettir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu madde 188’e göre; uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak bu ceza bazı durumlarda artırılır.

Uyuşturucu madde ticareti suçu; okul, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların çevre dubarları veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde ceza yarı oranda artırılır.

Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre ise;

 • Uyuşturucuyu ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan,
 • Satışa arz eden
 • Başkalarına veren,
 • Sevk ve nakleden,
 • Depolayan,
 • Satın alan ve kabul eden,
 • Bulunduran kişilere on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu suç ile ilgili daha fazla bilgi için uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası makalemize bakılabilir.

Uyuşturucu Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri konu alan suçlara her avukat bakabilir. Ancak bir uyuşturucu avukatının bakmasında sanık için ciddi yarar vardır.

Uyuşturucu Satıcılığı Hangi Mahkeme?

Uyuşturucu satıcılığı uyuşturucu madde imal ve ticareti kapsamında olduğu için görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Her Avukat Her Davaya Bakar Mı?

Hukukumuzda avukatlık mesleği bakımından branşlaşma söz konusu olmadığından her avukat her davaya bakabilir. Ancak alanına göre uzmanlaşmış ve deneyim sahibi avukatla çalışmakta fayda vardır.

Uyuşturucu Davaları Ne Kadar Sürer?

Davanın ne zaman sonuçlanacağı tamamen somut olaya bağlıdır. Tutukluluğun söz konusu olması halinde, ivedilikle neticeye ulaşmak amaçlanır.
Başa dön tuşu