Ceza Avukatı

Ceza hukuku kısaca, kanunlarda yer alan düzenlemelere istinaden kişilerin uğramış oldukları haksızlıkları ya da kanunlara aykırı olarak gerçekleştirilen eylemleri yaptırıma bağlayan hukuk dalıdır. Ceza hukuku, bir kamu hukuku dalıdır.

Ceza Hukuku kapsamına giren bazı kanunları şu şekilde sayabiliriz:

 • Türk Ceza Kanunu,
 • Ceza Muhakemesi Kanunu,
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
 • Kabahatler Kanunu,
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 • Terörle Mücadele Kanunu,
 • Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu,
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
 • Çocuk Koruma Kanunu,
 • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

Bahsedilen kanunlara istinaden adli yargı makamlarınca gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak kanuna aykırı eylemler cezalandırılır. Ceza hukukuna ilişkin yargılama yapacak makamlar şunlardır:

 • Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Asliye Ceza Mahkemesi,
 • Sulh Ceza Mahkemesi,
 • Çocuk Mahkemesi,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
 • İcra Ceza Mahkemesi,
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
 • Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri,
 • Yargıtay Ceza Daireleri.

Ceza avukatı ise söz konusu bu kanunlar sebebiyle ortaya çıkan suçların yukarıda verilen mahkemelerde görülmesinde sanığı savunan veya mağdura hukuki yardım veren kişidir.

Ceza Avukatı Kimdir?

Avukatlık mesleğinde bakılan dava çeşidine isim alma söz konusu olmamakla beraber çoğunlukla ceza hukuku davalarına bakan veya ceza hukuku davalarında iyi olan avukatlar ceza avukatı olarak adlandırılırlar. Ceza avukatı; bir suçun mağduruna vekil sıfatıyla veya bir suçun failine müdafi sıfatıyla hizmet veren avukattır. Ceza avukatı, hem kişi özgürlüğü açısından hem de mağdur hakları açısından önem görev üstlenir ve toplumun bu iki önemli hassas sorunu ile ilgilenir. Ceza avukatının üstlendiği görev, diğer alanlarda çalışan avukatların görevinden daha zordur. Sebebi ise doğrudan kişinin özgürlüğü ile uğraşmasıdır.

Ceza yargılaması sürecinde arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi birçok koruma tedbiri söz konusu olabilmektedir. Re’sen takip edilecek suçlar bakımından ceza zamanaşımı sürecinin geçmiş olması hariç olmak üzere, suçun ilgili kurum tarafından öğrenilmesi ile soruşturma aşamasına geçilir ve ardından yeterli delil ve şüphenin oluşması halinde kişi hakkında iddianame düzenlenerek kovuşturma aşaması başlatılır. Takibi şikâyete bağlı suçlarda ise failin ve fiilin öğrenilmesinin ardından yasal süre içerisinde şikâyette bulunulması halinde ilgili işlemler başlayacaktır. Ceza avukatı bu bahsedilen tüm aşamalarda vekilliğini üstlendiği mağduru ya da müdafaa ettiği sanığın tüm haklarını korumak elinden geleni yapar.

Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza avukatının yaptığı ve yapması gereken işleri madde madde anlatmak gerekirse;

 • Müvekkilinin etkili bir şekilde savunmasını yapmak ve müvekkilini hukuki olarak korumak,
 • Müvekkilin ifadesinin, savunmasının alınmasında yanında durmak ve kendisine hukuki yardımda bulunmak,
 • Müvekkilini hakları konusunda bilgilendirmek,
 • Müvekkiline ve yakınlarına yapılacak yargılama süreci hakkında bilgi vermek,
 • Delillerin toplanması hususunda ilgili makamlara beyanlarını sunmak,
 • Delillerin değerlendirmesi aşamasında gerekli açıklamalarda bulunmak,
 • Mahkeme tarafından aleyhe bir karar verilmesi halinde söz konusu karara ilişkin olarak itirazlarını gerçekleştirmek ve kanun yollarına başvurmak.

Ceza avukatının yaptığı işler arasında sayılabilir.

Ceza Avukatı Nasıl Seçilir?

Ceza hukukunda bir taraftan mağdurun yaşam hakkı, vücut dokunulmazlığı veya mülkiyet hakkı gibi önemli hakları, diğer taraftan da sanığın özgürlüğü söz konusu olduğu için önemi itibarıyla diğer hukuk dallarından ayrışır. Bu nedenle Ceza hukuku avukatlığı, oldukça tecrübe ve bilgi gerektirmektedir. Ceza davalarında kişinin kendisini temsil etmesi için bir avukatla anlaşırken ceza avukatının şu özellikleri taşımasına ayrıca dikkat edilmelidir:

 • Hukuki yönden gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır,
 • Tecrübeli olmalıdır,
 • Sorumluluk sahibi olmalıdır,
 • İletişim ve diksiyon konusunda gelişmiş olmalıdır,
 • Güncel gelişmeleri ve yüksek mahkeme kararlarını sürekli olarak takip etmelidir,
 • Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi aşamalarında aktif rol almalıdır,
 • Bilgisini karşı tarafa aktarmada konusunda yetenekli olmak,
 • İkna kabiliyetinin yüksek olması.

Savcılık soruşturmaları, asliye ceza mahkemesi davaları, ağır ceza mahkemesi davaları, tutuklama, adli kontrol, el koyma, infazın ertelenmesi, kesinleşmiş hükümlere karşı olağanüstü yasa yollarına başvurma gibi birçok hizmet bu kapsamda yer almaktadır.

Büromuzda yalnızca Ceza dosyaları ile ilgilenmekte olan ve bu hususta uzmanlaşmış Ceza Departmanı bulunmakta olup emniyet veya jandarma ifade sürecinden üst mahkemelerde verilen kesin hükümlere kadar her aşamada bireylerin ceza dosyalarına hizmet verilmektedir.

Ceza yargılaması içerisinde şüpheli, sanık, müşteki/şikâyetçi, zarar gören, malen sorumlu veyahut katılan olmanız halinde dosyanızı ceza avukatı ile takip etmelisiniz. Hukuki sürecin her aşamasında herhangi bir hak kaybına uğramamanız için tarafımızla iletişime geçerek uzman avukat kadromuz ile süreci takip edebilirsiniz.

Mevzuatta Ağır Ceza Avukatı Var mı?

Türk Yargı Sisteminde avukat mesleği için branşlaşma öngörülmemiştir. Bu nedenle avukatlığının ilk gününde bir avukat dahi her dosyaya girebilir.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davasının açılabilmesi için ilk olarak bir soruşturmanın açılması gerekir. Akabinde Cumhuriyet savcısı tüm delilleri toplar ve yeterli şüphenin oluştuğunu düşünüyorsa sanık hakkında ceza davasının ilk adımı olan iddianameyi düzenler. Kamu davası düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile açılır.

Ceza Davası İçin Avukat Şart Mı?

Ceza davalarında kural olarak avukat zorunluluğu yoktur. Ancak CMK madde 150’ye göre bazı durumlarda avukat zorunludur. Bu durumlar;

 • Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise,
 • Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturma söz konusu ise,
 • Seri muhakeme usulü söz konusu ise,
 • Tutuklama kararı istenildiğinde yine barodan sanık için müdafi istenir.

Bu durumlar zorunlu olarak avukatların bulunduğu hallerdir.

Ağır Ceza Davalarında En Ayırt Edici Özellik Nedir?

Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen suçlar için öngörülen cezaların miktarı fazla olduğu için bu mahkemelerde yapılan yargılamalar önem arz eder. Duruşmalar daha ciddi, daha gergin ve daha uzun sürebilir. Diğer yargılamalara göre daha titiz bir yargılama söz konusu olur.

Ağır Ceza Avukatı Müvekkilini Savunmak İçin Neler Yapar?

Ağır ceza avukatı müvekkilini savunmak için soruşturma aşamasından kararın verildiği ana kadarki süreçte önemli roller alır. Bunlara örnek verecek olursak;

 • Müvekkilinin etkili bir şekilde savunmasını yapmak ve müvekkilini hukuki olarak korumak,
 • Müvekkilin ifadesinin, savunmasının alınmasında yanında durmak ve kendisine hukuki yardımda bulunmak,
 • Müvekkilini hakları konusunda bilgilendirmek,
 • Müvekkiline ve yakınlarına yapılacak yargılama süreci hakkında bilgi vermek,
 • Delillerin toplanması hususunda ilgili makamlara beyanlarını sunmak,
 • Delillerin değerlendirmesi aşamasında gerekli açıklamalarda bulunmak,
 • Mahkeme tarafından aleyhe bir karar verilmesi halinde söz konusu karara ilişkin olarak itirazlarını gerçekleştirmek ve kanun yollarına başvurmak.

Bunlar ağır ceza avukatının müvekkilini savunmak için yaptığı işlere örnek olarak verilebilir.

Ceza Avukatı Kesinleşmiş Cezaya Nasıl İtiraz Edebilir?

Ceza hukukunda kural olarak kesinleşmiş cezaların infazı gerekir. Yani artık itiraz edilecek bir yer kalmaz. Ancak istisnai durumlarda olağanüstü kanun yolu dediğimiz yollarla bunlara itiraz mümkündür. Bu yolları belirtecek olursak;

 • Kanun yararına bozma,
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı,
 • BAM Cumhuriyet Başsavcısının itirazı,
 • Yargılamanın yenilenmesi.

Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Ceza avukatı Sanık yerine geçip duruşmada beyanda bulunamaz. Avukatın yetkisi ve görevi müvekkiline en doğru hukuki bilgiyi vermek ve onu mahkeme nezdinde işin hukuki boyutu ile savunmasını gerçekleştirmektir.

Ceza Avukatı, müdafi olarak duruşmada beyanda bulunabilir,  delil sunabilir, delillerle ilgili değerlendirmede bulunabilir ve gerekli tüm itirazları yapabilir.

Ceza avukatı sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişiler ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere mahkemenin düzen ve disiplini içinde doğrudan soru yöneltebilir.

Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?

Ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Savunacağı kişilerin aralarında menfaat çatışması bulunmaması gerekmektedir. Menfaat çatışması, avukatın bir müvekkilini savunurken diğer müvekkilinin savunma hakkına zarar vermemelidir.

Bir Davada Ceza Avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?

Ceza davalarında avukatın görevi yargılamanın başından hükmün kesinleşmesine kadarki süreci kapsar. Hüküm kesinleşince avukatın görevi de biter. Ancak taraflar anlaşırlarsa veya tek taraflı irade beyanıyla da daha önce veya daha sonra görevi bitirebilirler.

Ceza Davası Temel İlkeleri

Ceza davalarında veya ceza muhakemesi hukukunda birtakım ilkeler vardır. Bunlardan başında;

 • Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi,
 • Aleniyet İlkesi,
 • Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi
 • Davasız Yargılama Olmaz İlkesi,
 • Ceza Davasının Kamusallığı İlkesi gelir.

Adam Öldürme Suçunda Avukatın Önemi

Kasten öldürme suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen en önemli suçlardan biri adam öldürmedir. Bu suçla bir insanın yaşamına son verildiği için cezası ağırdır. Bundan dolayı sanık olarak yargılanan kişi veya mağdur çok donanımlı bir ceza avukatıyla çalışmak zorundadır. Bu davalarda ceza avukatının yapacağı savunma sanık için çok önemlidir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Avukatın Yeri

Nitelikli dolandırıcılık suçu kanunda Ağır Ceza Mahkemesinin bakacağı özel suçlar arasında sayılmıştır. Suçun Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesinden dolayı bu davada bulunacak avukat önem taşır. Suçun cezası ağır olduğu ve yüz kızartıcı bir suç olduğundan dolayı kişiler bu suçlar için avukat seçerken dikkatli davranmalı ve nitelikli dolandırıcılık suçu bakımından deneyimli bir ceza avukatı ile çalışmalıdır.

Zimmet Suçunda Dikkate Alınması Gerekenler

Zimmet suçu, kamu görevlisinin görevi sebebi ile kendisine tevdii edilen parasal değer taşıyan eşyayı kendisinin uhdesine geçirmesidir. Bu suç da kanunda Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanında sayılan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple sanık olan kişi zimmet suçundan yargılanıyorsa bu konuda tecrübeli bir ceza avukatı ile anlaşmalıdır.

Haksız Yere Tutuklanma Nedeniyle Tazminat

Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanunu’nda sayılan koruma tedbirlerinden biridir. Eğer kişi haksız yere tutuklandıysa haksız yere tutuklanmadan dolayı uğradığı maddi ve manevi her türlü zararını devletten talep edebilir. Örneğin kişi tutuklandığı için çalışamıyor ve gelirinden yoksun kaldıysa bu yoksun kaldığı gelirini, tutuklandığı için yapılan masrafları isteyebilir. Avukat tuttuysa avukata verdiği parayı talep edebilir.

Yine manevi olarak duyduğu acı ve keder için de tazminat talebinde bulunabilir.

Ağır Ceza Davaları Hangi Suçları Kapsamaktadır?

5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un(Teşkilat Kanunu) 12. maddesine göre Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, cezası 10 yılı aşan suçlar ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir. Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar:

 • Kasten Adam Öldürme,
 • Yağma,
 • İrtikâp,
 • Resmi Belgede Sahtecilik,
 • Nitelikli Dolandırıcılık,
 • Hileli İflas,
 • Zimmet,
 • Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç),
 • Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlardır.

Ağır Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren suçların cezası yüksek olduğu için titiz yargılama yapılması gerekir. Bu sebeple yargılamada geçen süreler uzayabilmektedir. Ortalama 1-3 arası süren ilk derece yargılaması söz konusu olmaktadır. Buna İstinaf ve temyiz süreci eklenince süreç 5 6 yıla çıkmaktadır.

Ağır Ceza Avukatı Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Ceza davalarında kişi, kendisini temsil etmesi için bir ceza avukatıyla anlaşırken avukatın şu özellikleri taşımasına ayrıca dikkat edilmelidir:

 • Hukuki yönden gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır,
 • Tecrübeli olmalıdır,
 • Sorumluluk sahibi olmalıdır,
 • İletişim ve diksiyon konusunda gelişmiş olmalıdır,
 • Güncel gelişmeleri ve yüksek mahkeme kararlarını sürekli olarak takip etmelidir,
 • Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi aşamalarında aktif rol almalıdır,

Ceza Avukatı Tutuklu ile Cezaevinde Görüşebilir mi?

Ceza avukatı müdafiliğini üstlendiği kişi tutuklu ise her zaman kendisi ile cezaevinde görüşebilir. Tutuklu hakkında henüz bir ceza verilmeden kendisi tutuklandığı için masumiyet karinesi zedelenir ve kendisini savunması diğerlerine nazaran güçleşir. Bu nedenle kendisini savunan avukatın onunla her zaman cezaevinde görüşebilmesi gerekir.

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Ücretleri

Her yıl Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Avukatların ücretsiz veya asgari ücret tarifesinin altında dava alması ve danışmanlık yapması Avukatlık Kanunu uyarınca disiplin cezası gerektiren bir suçtur.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre;

 • Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 2.800,00 TL,
 • Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.200,00 TL,
 • Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00 TL,
 • Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.700,00 TL,
 • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00 TL

Öngörülmüştür. Söz konusu ücretler asgari miktarı belirlemekte olup avukatın tecrübesi ve hukuki donanımı ile ceza davasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

Ceza Avukatı Ne Kadar Alır?

Ceza avukatı müvekkili ile arasındaki sözleşme gereğince anlaştıkları tutarı alır. Ancak fiyat belirlenmediyse Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine fiyat belirlenir.

Ceza Avukatı Olmak Nedir?

Ceza avukatı olmak, ceza davalarında avukatlık yapmayı tanımlar.

Cinayet Avukatı Var Mı?

Avukatlıkta branşlaşma olmamakla beraber yalnızca cinayet dosyalarına bakan avukatlar cinayet avukatı olarak adlandırılabilir.

Suçluyu Savunan Avukata Ne Denir?

Suçluyu, sanığı veya şüpheliyi savunan avukata müdafi denir.

Avukat Her Davaya Girer Mi?

Avukatların sadece belli davalara girmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı için avukat her türlü davaya girebilir.
Başa dön tuşu