İş Hukuku Avukatı

İş hukuku; işçiler ile işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır:

 • Bireysel İş Hukuku,
 • Toplu İş Hukuku.

Tek bir işçinin çalışma koşullarına ve haklarına yönelik hüküm ve düzenlemeleri konu alan dala bireysel iş hukuku denilmektedir.

Bireysel iş hukuku konuları arasında;

 • İş sözleşmesinin kurulması,
 • İşin düzenlenmesi,
 • İş sözleşmesinin sona ermesi,
 • Asgari ücret,
 • İş sağlığı ve güvenliği,
 • Çalışma süresi gibi konular yer alır.

İşverenlerin ve işçilerin grup halinde sendika kurma, örgütlenme, toplu iş sözleşmesi yapma gibi faaliyetlerinin düzenlendiği hukuk dalına ise toplu iş hukuku denmektedir.

İş Hukuku Avukatı Ne Yapar?

İş hukuku avukatı ile davaların ve işlemlerin takip edilmesi hem işverenler tarafından hem işçiler tarafından olası hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu sebeple iş hukuku avukatını işçi ve işveren yönünden ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

İşçiler bakımından; işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacakları ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, sefer primi ve sair ücret alacaklarının tahsiline yönelik hizmetlere yönelik olarak hukuki işlemler yapılmaktadır. Ayrıca yine işçilerin iş kazası tazminatı, sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespiti davası, sigorta primi eksik yatırılan işçiler için prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası gibi dava hizmetlerinin verilmektedir.

İşverenler yönünden ise öncelikle şirketlerin veya işletmelerin insan kaynaklarındaki işçi özlük dosyalarının hukuka uygun hale getirilmesi, olası davalarda karşılaşılması muhtemel sorunların ortadan kaldırılarak önleyici hukuk hizmeti verilmesi, dava aşamasında ise işveren kayıtlarının doğru ve etkin biçimde kullanılarak tazminat ve ücret talepleri yanı sıra varsa diğer haksız taleplere karşı hizmet yürütülmesini kapsamaktadır.

İş Hukuku Avukatı Ne Yapar

İş Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

İş hukuku avukatları; işçi vekili olması halinde halk arasında “işçi avukatı”, işveren vekili olması halinde ise “işveren avukatı” olarak anılmaktadır.

İş hukuku avukatı, uzmanlık gerektiren bir hukuk dalını kapsamakta olup görevleri kısaca şunlardır:

 • Müvekkil şirketin işçi-işveren uyuşmazlıklarından doğan hukuki iş ve davalarının takibini sağlar.
 • Hukuki sorun doğmaması adına önleyici hukuk hizmeti olarak müvekkillerine iş hukukuna yönelik destek sağlar.
 • İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davalarını takip eder.
 • İşçilik alacaklarına ilişkin davaları takip eder.
 • İş sözleşmelerinin hukuka uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
 • İşe iade davalarını yürütür.
 • Sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespiti davasını takip eder.
 • Sigorta primi eksik yatırılan işçiler için prim tespiti davasını takip eder.
 • İşveren avukatı olarak şirketlerin veya işletmelerin insan kaynaklarındaki işçi özlük dosyalarının hukuka uygun hale getirilmesini sağlar.
 • Kıdem tazminatı alacağı davasını yürütür.
 • İhbar tazminatı alacağı davasını yürütür.
 • İş kazası davalarının takibini sağlar.
 • Toplu iş sözleşmelerine ilişkin işlemleri yürütür.
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku işlemlerini ve davalarını takip eder.
 • Haklı feshi ve geçersiz fesih durumunda gerekli prosedürlerin işletilmesini ve hukuki işlemleri gerçekleştirir.

İş Hukuku Davaları Nelerdir?

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında kalan bütün davalar iş hukuku davalarıdır. Kanunlarda yer alan düzenlemelere istinaden işçilerin hak edişlerinin ödenmesi ve işveren tarafından da işyeri düzeninin korunması amacıyla birçok hukuki yola başvurulabilir.

İşçilik alacaklarından kaynaklı uyuşmazlıklara çok sık rastlanılmakla beraber Ekin Hukuk Bürosu olarak da takibini gerçekleştirebileceğimiz iş hukuku davalarını kısaca belirtmek isteriz.

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası; işçinin işveren tarafından haksız veya geçersiz fesih ile işten çıkarılması halinde açılan davadır.

İşe iade davası açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • Otuz veya daha fazla çalıştırılan işyeri olmalıdır,
 • İş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır,
 • İşverenin tek taraflı ve makul bir sebebe dayanmaksızın iş sözleşmesini sonlandırması gerekmektedir,
 • İşten çıkarılan işçinin en az altı aylık kıdemi bulunmalıdır.

Belirtmek gerekir ki; yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacaktır. İşe iade davasının açılabilmesi için işçinin işten çıkarıldığı ya da işten çıkarılacağına dair fesih bildiriminin kendisine yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde işçi tarafından arabuluculuk başvurusu yapılması gerekecektir. Arabuluculuk başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde 2 hafta içerisinde işe iade davası açılabilecektir.

İşe iade davası ile işçinin haksız veya geçersiz fesih ile çıkarıldığı işine iadesi ile 4 aylık boşta geçen süreye ilişkin ücret talebinde bulunulacaktır.

İhbar Tazminatı Davası Nedir?

İşçinin işten ayrılmak istemesi halinde işverene işten ayrılacağını kanunda yer alan ihbar süresine ilişkin olarak bildirmesi gerekecektir. Yine işverenin işçiyi derhal işten çıkarması gereken haller dışında işten çıkartması halinde de işveren tarafından ihbar sürelerine uygun olarak işçiye bildirim yapılması gerekmektedir.

İhbar süreleri; işçinin işyerinde çalışmakta olduğu süreye, yani kıdemine, göre değişmekte olup bu süreler Kanunla düzenleme altına alınmıştır. İşçi ve işveren ihbar süresine uymadığı takdirde ihbar süresinin ücreti ihbar tazminatı olarak talep edilebilecektir.

İhbar süreleri İş Kanunu madde 17 hükmünde düzenlenmiş olup şu şekildedir:

 • İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta,
 • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,
 • İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta,
 • İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta.

Kanunda yer alan bu ihbar süreleri asgari süreler olup iş sözleşmesi ile artırılabilecektir.

İhbar Tazminatı Davası Nedir

İşçilik Alacakları Davası Nedir?

İşçilik alacakları, işçilerin işyerinde çalışması sebebiyle hak edişleridir. İşçilik alacakları işçilerin ücret ve tazminatlarına verilen genel isimdir.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacakları ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, sefer primi ve sair ücret alacaklarını işçi alacaklarıdır.

İşçi alacaklarının işveren tarafından ödenmemesi halinde işçi tarafından iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilecektir.

İşçi alacaklarının ödenmesi için işçi tarafından işverene karşı işçi alacakları davası açılabilecektir.

Kıdem Tazminatı Davası Nedir?

İşçi, aynı işyerinde en az 1 yıl çalışması ve haklı bir nedenin varlığına dayanarak kendi isteği ile işten çıkmaması halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılmaktadır. İşçinin çalıştığı her yıl için hesaplanan giydirilmiş brüt ücret kıdem tazminatı olarak ödenecektir.

İş Kazası Davası Nedir? Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilebilir Mi?

İşveren tarafından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatta yer alan önlemlerin alınmaması halinde iş kazası oluşabilecektir. İşçinin iş kazası geçirmesi halinde iş kazasından kaynaklı tazminat alacağına ilişkin açabileceği davaya iş kazası davası denilmektedir. İş kazası halinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilecektir.

İş kazası davalarında tarafların kusur oranının hesaplanmasında herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için gerek işverenin gerek işçinin kendisini vekil ile temsil etmesi davada büyük önem arz edecektir.

Hizmet Tespiti Davası Nedir?

İşçinin sigortasız çalıştırılması halinde, sigortasında eksik günlerin bulunması halinde, sigorta primlerinin gerçek ücretten düşük olarak ödenmesi halinde hizmet tespiti davası açılabilecektir.

Kötüniyet Tazminatı Davası Nedir?

İşçi veya işveren tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesi kanunda belirtilen ihbar sürelerine bağlı olarak bildirilerek sonlandırılabilir. Fesih hakkının işçi ya da işveren tarafından dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanılması halinde kötüniyetin varlığından söz edilecektir.

Fesih hakkının kötüye kullanılması halinde ihbar sürelerine ait ücretin 3 katı tutarında tazminat ödenmelidir. Söz konusu tazminata ilişkin açılacak olan dava kötüniyet tazminatı davası olacaktır.

Belirtmek gerekir ki İş Kanunu madde 17 hükmü gereğince iş güvencesi kapsamında olan işçilerin kötüniyet tazminatına hak kazanmasından söz edilemeyecektir. Kötüniyet tazminatına hak kazanılması için işçinin iş güvencesi kapsamında çalışmaması gerekmektedir.

İş Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Adalet Bakanlığı tarafından iş hukuku davalarının çözümlenmesi için öngörülen süre 540 gündür. Mahkemelerin iş yükünün fazla olması, tebligatların yapılmasına bağlı olarak geçen süre, bilirkişi incelemesi, İstinaf ve Yargıtay incelemesi gerektiren süreler göz önünde bulundurulduğunda iş hukuku davaları uygulamada 3 ila 5 yıl uzayabilmektedir. Her ne kadar yerel mahkemeler olan iş mahkemelerinde 4 ila 18 ay arasında bir karar verilebilmekte ise de tarafların yüksek mahkeme yoluna başvurması halinde bu süreç uzamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk başvurusu yapılması zorunlu olup arabuluculuk işlemlerinin olumsuz sonuçlanması halinde iş hukuku davası açılabilecektir.

İş Hukuku Avukatı Seçerken Neye Dikkat Edilmelidir?

Her ne kadar avukatlıkta bir branşlaşma söz konusu olmasa da avukatın iş hukuku alanında uzmanlaşması halinde iş hukuku avukatı, işçi avukatı, işveren avukatı olarak hizmet vermesi mümkündür. Avukatın deneyimli ve hukuki donanıma sahip olması, olası hak kayıplarının önüne geçecektir. Yine iş hukuku avukatı tarafından işçinin ya da işverenin hakları konusunda bilgilendirmelerde bulunulmalı, iş hukuku alanındaki değişiklikler güncel olarak takip edilmelidir. İş hukuku avukatının iletişim ve diksiyon konusunda gelişmiş olması, müvekkili ile talepleri ve hakları konusunda etkili iletişim kurulması da oldukça önemlidir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak; birçok işçi ve işverene iş hukuku alanında hizmet vermekteyiz. İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz olası hak kayıplarının önüne geçeceğinden uzman avukat kadromuz ile iletişim kurarak dava ve işlemlerinizin takibini gerçekleştirebilirsiniz.

Başa dön tuşu