Tıp Hukuku

Tıp hukuku; ameliyatlar ve tıbbi müdahaleler sonucunda ortaya çıkan komplikasyon ve zararların tazminat ve ceza hukuku kapsamında değerlendirildiği hukuk dalıdır.

Tıp hukuku, doktor veya sağlık çalışanı ile hasta ilişkilerini ve bu ilişkilerden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir. İdare hukuku, ceza hukuku ve medeni hukuku ilgilendiren yönleri olması sebebiyle karma bir hukuk dalıdır. Hizmet alınan kurumun özel veya kamu kurumu olmasına göre idare hukuku veya medeni hukuk uygulama alanı bulmaktadır. Ayrıca gerçekleştirilen fiil suç oluşturuyorsa bu durumda ise ceza ve disiplin hukuku kuralları da uygulama alanı bulabilmektedir.

Tıp hukukunda en çok üzerinde çalışılan dava türü malpraktis davalarıdır. Doktor ve sağlık çalışanlarının hatalarına ilişkin zarar durumlarını inceleyen malpraktis davalarından dolayı sorumluluk üç hukuk dalı tarafından incelenmektedir. Örneğin, doktor tarafından gerçekleştirilen bir ameliyatta hasta uzvunu kaybederse bu durumda, borçlar hukuku bakımından tazmin sorumluluğu doğabileceği gibi, tıbbi müdahalenin gerçekleştiği kurum bir kamu kurumuysa idarenin sorumluluğu da doğabilecektir.

Ayrıca ceza hukuku bakımından taksirle yaralama suçu bakımından da değerlendirme yapılması gerekecektir. Bu hukuk dallarının yanı sıra doktorlar için meslek örgütlerinin uyguladığı bazı yaptırımlar da söz konusudur. Yani hatalı tıbbi müdahale sonucu ceza, idare, borçlar ve disiplin hukukunda dair yaptırımlardan bazılarının uygulanması mümkün olabilmektedir.

Tıp Hukuku

Malpraktis tazminat davaları, devlet kurumunda gerçekleştirilen bir hatadan kaynaklanıyorsa bu durumda zamanaşımı 5 sene olarak ifade ediliyorken, bu hata özel hastanede gerçekleşmişse zamanaşımı 10 sene kabul edilmektedir.

Malpraktis davalarının yanında tıp hukuku kapsamında incelenecek konular; özel hastanelerin hastalar için kullandığı sözleşmeler, aydınlatılmış onam formlarının incelenmesi sayılabilecektir.

Sonuç olarak tıp hukuku; ceza, idare, borçlar ve disiplin hukukuyla bağlantısı sebebiyle alanında uzman bir kadro ile çalışmayı gerektirmektedir.

Tıbbi Hukuk Nedir?

Tıbbi hukuk, tıbbi müdahale nedeniyle meydana gelen zararın tazmini ve cezai boyutu ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Tıp Hukukunun Ele Aldığı Konular Nelerdir?

Tıp hukukunun konusunu tıbbi müdahalelerden kaynaklanan sağlık görevlilerinin hak ve yükümlülükleri, kanuni sorumlulukları, hasta hakları, ilaç hukuku gibi sağlık alanında meydana gelen hukuki uyuşmazlıklar oluşturmaktadır.

Sağlık Hukuku Nelerdir?

Sağlık hukuku temelde sağlık hizmeti talep edenler ile bu hizmeti yerine getirenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Sağlık hukuku anayasa hukuku, medeni hukuk, tüketici hukuku, idare hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku gibi birçok hukuk dalı ile iç içe olan hem özel hukuk hem de kamu hukuku ile yakından ilişkili karma bir hukuk dalıdır.
Başa dön tuşu