İçtihatlar

İşçinin İstirahat Raporu Aldığı Dönemde Tatil Kıyafetleri Fotoğraf Çekilmesi

Davacının istirahat raporu aldığı dönemde plajda tatil kıyafetleri ile çekilmiş fotoğrafını paylaşması haklı fesih sebebidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/17532 Karar: 2017/12196, K. Tarihi: 06.07.2017

İş akdinin haklı nedenle feshi, işçi veya işveren tarafından iş sözleşmesinin hukuka uygun bir şekilde sonlandırılmasıdır. İş kanununda haklı nedenle fesih sebepleri şu şekilde sayılmıştır:

  • Sağlık sebepleri: İşin yapılmasının işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması, işveren veya başka bir işçinin bulaşıcı veya işe uygun olmayan bir hastalığa yakalanması.
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller: İşverenin işçiyi yanıltması, şeref ve namusuna dokunması, cinsel tacizde bulunması, sataşması, suç işlemesi, ücretini ödememesi gibi durumlar. İşçinin de işverene veya başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması, sataşması, suç işlemesi, görevini yapmamakta ısrar etmesi gibi durumlar.
  • Zorlayıcı sebepler: İşçiyi işyerinde 1 haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

Haklı nedenle fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, haklı nedeni öğrendikten sonra 6 iş günü içinde fesih bildiriminde bulunmalıdır. Aksi halde haklı nedenle fesih yapılamaz. Haklı nedenle fesih durumunda, karşı taraf ihbar tazminatına hak kazanmaz. Ancak işçi, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep edebilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/17532 Esas, 2017/12196 Karar ve 06.07.2017 sayılı ilamında; davacının istirahat raporu aldığı dönemde plajda tatil kıyafetleri ile çekilmiş fotoğrafını paylaşması haklı fesih sebebi olduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/17532 Karar: 2017/12196, K. Tarihi: 06.07.2017

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette 01/11/2013 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, çağrı merkezi elemanı olarak görev yaptığını, iş sözleşmesinin ise 10/09/2015 tarihinde haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilinin işe iadesine; müvekkilinin işe başlatılmaması durumunda davalının 8 aylık brüt ücret tutarında tazminatı mahkumiyetine; müvekkilinin işten ayrı kaldığı süre zarfında ki 4 aylık ücret, diğer sosyal hak ve alacakların faizi ile ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının güveni kötüye kullanması, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini, davacının kendisine sağlanan ücretsiz izin hakkına müvekkilinin iyi niyetini de suiistimal ettiğini, 8 aylık çalışma sürecinde 59 gün ücretsiz izin kullandığını, iş akışını ve proje düzenini bozduğunu, 17/08/2015 tarihinden itibaren 09/09/2015 tarihine kadar aralıksız olarak rapor aldığını, hastalık dolayısıyla rapor aldığı bu dönemde sosyal paylaşım sitelerinden birinde “herkese açık” olarak deniz kenarında tatil yaptığını gösterir fotoğraflar paylaştığını, davacının işi gereği yaptığı telefon görüşmelerinde ve ankette katılımcıya küfür ettiğinin tespit edildiğini, bu nedenlerle davacının sözleşmesinin müvekkili tarafından feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, “Davacının iş akdinin, fesih yazısı içeriğinden anlaşıldığı üzere davacının olumsuz davranışları sebebiyle feshedildiği anlaşılmaktadır.

İş Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş akdinin feshi için işçinin savunmasının alınmaması feshin geçersizliği sonucunu doğurmaktadır. 4857 sayılı Yasanın 19. maddesi “hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenle feshedilemez” düzenlenmesini yapmıştır.

İşçinin ücretsiz izin kullanmasının yasal hakkı olduğu, bunun işçi aleyhine olumsuz davranış olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.

Yine işçinin sağlık sorunları nedeni ile doktordan rapor alması, bu raporun sahte olduğu kanıtlanmadıkça yasal bir mazeret olduğu, çalışanın olumsuz bir davranışı olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.

Davacının iş akdinin olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle feshedildiğinden bu hususlarla ilgili savunmasının alınmaması iş akdinin feshini geçersiz hale getirecektir.

Davalı delillerini ibraz etmiş, yazılı savunma istendiğine ilişkin kayıtları ibraz etmemiştir.

Savunma hakkının kullandırılması açısından işçinin savunma vermeye davet edilmeli, savunma yazısında belirlenen yer ve zamanda savunmaya hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı savunma verebileceği bildirilmeli, hazır bulunmadığı ya da yazılı savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının hatırlatılması gereklidir.

Davalı, yazılı olarak savunma hakkı verdiğini kanıtlayamamıştır. Gerek davacının davranışları hakkında yazılı savunmasının alınmamış olması gerek de olumsuz davranış olarak gösterilen ücretsiz izin kullanması, doktor raporu alması çalışanın yasal hakları olduğundan davalı tarafından yapılan fesih geçersiz olduğundan davanın kabulüne karar verilmesi gereklidir.” gerekçesiyle iş aktinin feshinin isabetsiz olduğu kanaatine varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının istirahat raporu aldığı dönemde Giresun iline gittiği ve orada plajda tatil kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı, dosya kapsamıyla sabittir. Bu durum, kullanılan istirahat raporunun gerçeğe aykırı olduğunun açık delili olup raporlu olduğunu bildiren işçinin raporun aksine tatile gitmesi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup haklı fesih için yeterlidir.

Açıklanan nedenle işveren feshinin haklı nedene dayandığının kabulü ile davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 200,00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

Kesin olarak 06.07.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu