İçtihatlar

Eski Kız Arkadaşının Fotoğraflarını Saklamak

 

Eski kız arkadaşının fotoğraflarını saklayan erkeğin bu davranışı güven sarsıcı nitelikte olup boşanma davasında kusur olarak kabul edilmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2018/5497, Karar: 2019/6717, K. Tarihi:  23.05.2019

Boşanma davası açıldığında taraflar genellikle birbirlerine kusur yüklemektedir. Eğer eşlerden biri tamamen kusurlu kabul edilirse, diğer taraf kusursuz sayılacaktır. Eğer bir eş ağır kusurlu kabul edilirse, diğer eş daha az (hafif) kusurlu kabul edilecektir. Bir diğer durum ise, eşlerin eşit kusurlu sayılmasıdır.

Boşanma davasında taraflar karşılıklı olarak birbirlerine kusur atfında bulunuyor ise hakim, kimin daha az kusurlu olduğunu ya da eşit kusurlu olup olmadığını delillere göre değerlendirecektir.

Her iki tarafın ispatladığı kusuru ayrı ayrı değerlendirecek ve kimin kusuru daha ağır ise evliliğin bitimine o eş sebebiyet vermiş olacaktır.

Tarafların kusur dengesine göre hakim, boşanma sonrasına ilişkin yaptırımı olan kararlar verebilecektir. Ancak kusur dengesinde, kimin daha ağır olduğu ya da ikisinin de kusurunun birbiri ile eşit olup olmadığı da önemlidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2018/5497 Esas, 2019/6717 Karar sayılı ve 23.05.2019 tarihli ilamında; eski kız arkadaşının fotoğraflarını saklayan erkeğin bu davranışı güven sarsıcı nitelikte olduğu ve boşanma davasında kusur olarak kabul edildiği içtihat edilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2018/5497, Karar: 2019/6717, K. Tarihi:  23.05.2019

 

Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen onanmasına-kısmen onanmasına dair Dairemizin 04.04.2018 gün ve 2016/14930-2018/4528 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2014 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

1-Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre, davalı-karşı davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme istekleri yersizdir.

2-Karşılıklı boşanma davalarının yapılan yargılaması sırasında mahkemece, her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ile tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, verilen karar davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile nafaka miktarı yönünden temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 04.04.2018 tarih, 2016/14930 esas ve 2018/4528 karar sayılı ilamı ile “Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemece kabul edilen kusurlu davranışların yanı sıra davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği tanık beyanları ile anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davacı-karşı davalı kadına göre, davalı-karşı davacı erkek daha ağır kusurludur. Gerçekleşen bu durum karşısında az kusurlu davacı-karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesi ile buna bağlı olarak davalı-karşı davacı kadının tazminat taleplerinin reddi doğru görülmemiştir” şeklindeki gerekçe ile bozulmasına, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise onanmasına karar verilmiş, davalı-karşı davacı erkek tarafından süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. Dosyanın yeniden yapılan incelemesinde; Taraflardan aktarılan beyanlar ve sabit kabul edilmeyen vakıalar taraflara kusur olarak yüklenemez. Toplanan delilerle davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının resimlerini arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği ispatlanamamıştır. Mahkemece kadına yüklenen kusurlu davranışlara karşılık davalı-karşı davacı erkeğin de eşine fiziksel şiddet uyguladığı, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davacı-karşı davalı kadına göre, davalı-karşı davacı erkeğin daha ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı-karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı-karşı davacı kadının tazminat taleplerinin reddi doğru olmamıştır, şeklindeki gerekçe ile hükmün bozulması karar verilmesi gerekirken, ilk inceleme sırasında yanılgılı değerlendirme ile davalı-karşı davacı erkeğe güven sarsıcı davranışta bulunduğu vakıası kusur olarak yüklenilerek bozma yapılmıştır. Bu itibarla davalı-karşı davacı erkeğin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 04.04.2018 tarih 2016/14930 esas 2018/4528 karar sayılı onama bozma ilamının bozmaya yönelik 2. bendinin kaldırılarak yukarıda açıklanan şekilde değişik gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440/1-4. maddesi gereğince davalı-davacı erkeğin karar düzeltme talebinin yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kısmen kabulü ile Dairemizin 04.04.2018 tarihli 2016/14930 esas, 2018/4528 karar sayılı onama-bozma ilamının bozmaya yönelik 2. bendinin kaldırılmasına, yerel mahkeme kararının yukarıda gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden değişik gerekçe ile BOZULMASINA, davalı-karşı davacı erkeğin diğer karar düzeltme isteklerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple REDDİNE, karar düzeltme harcının istek halinde yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 23.05.2019

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu