İçtihatlar

İşçinin Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılması

İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılarak başka iş araması kıdem tazminatı talep edebilmesini engellemez.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/26168, Karar: 2020/11793, K. Tarihi: 14.10.2020

Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarılması veya haklı nedenle işten ayrılması halinde, çalıştığı süre boyunca işverene olan sadakatine karşılık olarak ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için brüt aylık ücretinin 30 günlük tutarı kadar hesaplanır. Kıdem tazminatı hakkı, işçinin en az bir yıl süreyle aynı işverenin hizmetinde çalışmış olması şartına bağlıdır.

Haklı nedenle fesih, işçinin veya işverenin, iş sözleşmesinin devam etmesinin kendisinden beklenemeyecek durumlarda, bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini sona erdirmesidir. Haklı nedenle fesih sebepleri, İş Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerinde sınırlı olarak sayılmıştır. Haklı nedenle fesih, işçi veya işveren tarafından, ret sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde veya her halde olayın vuku bulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır.

Haklı nedenle fesih halinde, işçinin kıdem tazminatı hakkına zarar gelmez. İş sözleşmesi hangi haklı sebeple biterse bitsin, iş sözleşmesini kim bitirirse bitirsin, işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir. Ancak, işverenin haklı nedenle fesih yapması durumunda, işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İşçinin haklı nedenle fesih yapması durumunda ise, işçi hem kıdem hem de ihbar tazminatına hak kazanır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/26168 Esas, 2020/11793 Karar sayılı ve 14.10.2020 tarihli ilamında; işçinin emeklilik sebebiyle işten ayrılırken aynı zamanda başka iş aramasının kötü niyet kabul edilmeyeceği, bu halde de işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/26168, Karar: 2020/11793, K. Tarihi: 14.10.2020

Somut olayda davacı, davalı bankada, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu’na verdiği 14.05.2015 günlü dilekçe ile yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu, aynı günlü yazı ile davacının sigortalılık süresinin 16 yıl ve 4401 gün prim ödemesi olup yaşlılık aylığını hak ettiğini bildirmiştir. Davacı, bu yazıya istinaden iş sözleşmesini 22.05.2015 günü emeklilik gerekçesiyle feshetmiş, ertesi gün başka bir işyerinde çalışmaya başlamıştır.

Mahkemece, davacının sigortalı hizmet cetvelinde görülen 1245690 sicil numaralı dava dışı … Finans şirketine mahkememizce yazılan yazıya verilen cevapta davacının 01.06.2015 tarihinde işe başladığının ve görüşme tarihinin 29.04.2015 olduğunun belirtildiği anlaşılmış olup, davacının yasal koşullara sahip olmasına rağmen, önce iş bulduğu, daha sonra ise iş sözleşmesini yaş hariç emeklilik koşullarını taşıdığı gerekçesi ile feshettiği, davacının Medeni Kanunu’nun 2. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 23. maddesi düzenlemesi karşısında fesih hakkını dürüstlük kuralına uygun kullanmadığı, hakkın kötüye kullanımını hukukun koruyamacağı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebi reddedilmiştir.

Davacının, yasadan doğan emeklilik hakkını kullanmak amacıyla iş sözleşmesini feshetmesi hakkın kötüye kullanılması sayılamayacağından, Mahkemece, kıdem tazminatı talebinin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 14.10.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu