İçtihatlar

Siz Kimsiniz, Adamı Delirtmeyin Lan Hakaret Suçunu Oluşturmaz

“Siz kimsiniz de benim arkadaşıma kelepçe takıyorsunuz adamı delirtmeyin lan” sözleri hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaz.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi Esas: 2017/4769, Karar: 2019/9354, K. Tarihi: 21.05.2019

Hakaret suçu, TCK 125. maddesinde yer alan hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte “somut bir fiil veya olgu isnat etmek” veya “sövmek” suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına düşürmek şeklinde oluşan bu bakımdan seçimlik hareketli bir suç tipidir.

Hakaret suçunda korunan hukuki değer, onur, şeref ve saygınlıktır.

Hakaret suçunun faili gerçek kişi olan herkes olabilir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2017/4769 Esas, 2019/9354 Karar sayılı ve 21.05.2019 tarihli ilamında; “Siz kimsiziniz de benim arkadaşıma kelepçe takıyorsunuz adamı delirtmeyin lan” sözleri hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi Esas: 2017/4769, Karar: 2019/9354, K. Tarihi: 21.05.2019

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; adli sicil kaydına göre tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK’nın 58. maddesi uygulanmamış ise de, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni kabul edilmemiş ve başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

Yargılamaya konu somut olayda; sanığın müşteki ve mağdurlara hitaben söylediği dosya içeriğinden anlaşılan “siz kimsiniz de benim arkadaşıma kelepçe takıyorsunuz adamı delirtmeyin lan” sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi,

2- Kabule göre de;

a- Hakaret suçunun işlendiği yer itibariyle aleniyet unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tartışılmaması,

b- Sanığın, polis memuru olan müşteki ve mağdurların kendilerine hakaret ettiklerini iddia ettiği, olayın çıkış nedeni ve gelişimi üzerinde durularak, sanık hakkında hakaret suçu yönünden de aynı Kanunun 129. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

c- TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uygulanma olanağının ortadan kalkmış olması,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu