İçtihatlar

Eski Malik Zamanında Verilmiş Tahliye Taahhütnamesi

 

Yeni malik önceki malikin veya kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilmiş tahliye taahhüdüne dayanarak dava açabilir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2014/9368, Karar: 2014/10385, K. Tarihi:  25.09.2014

Kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında bir kira ilişkisi kurulmak için yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme, kiralanan mülkün kullanımı karşılığında ödenecek kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, depozito gibi konuları düzenler. Kiracının ve ev sahibinin hak ve yükümlülüklerini belirler. Genellikle yazılı olarak yapılmakla birlikte yazılı olma koşulu bulunmamaktadır.

Tahliye taahhüdü; bir kiracının belirli bir tarihte kiracıların mülkü boşalttığına dair söz verdiği bir anlaşmadır. Bu taahhüt, genellikle kira sözleşmesinin sonunda yer alır ve kiracının belirli bir süre önceden ev sahibine bildirimde bulunarak mülkü boşaltacağını garanti eder.

Tahliye taahhüdü yazılı olarak yapılmalı ve tahliye taahhüdünün imzalandığı tarih ile kira sözleşmesinin tarihinin aynı olmaması gerekmektedir. Bir kimse evi satın aldığında ise kiraya verenin sahip olduğu bütün haklara sahip olduğundan eski malik zamanında yapılmış tahliye taahhüdüne dayanarak kiracıyı tahliye etmeye hakkı olacaktır.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2016/13926 Esas, 2014/10385 Karar sayılı ve 25.09.2014 tarihli ilamında; yeni malikin önceki malik veya kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilmiş tahliye taahhüdüne dayanarak dava açabileceği içtihat edilmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2016/13926, Karar: 2014/10385, K. Tarihi: 25.09.2014

 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, yazılı taahhüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
6098 sayılı TBK.’nun 352. maddesine göre; taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.
Taahhüt nedeniyle açılacak tahliye davasının taahhüt edilen tarihten başlayarak bir (1) ay içinde açılması veya bu süre içinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir. Daha önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süre koruyucu niteliği yoktur. Ancak yapılan icra takibi süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonra da dava açılabilir.
Taraflar arasında uyuşmazlık konusu yapılmayan davaya dayanak yazılı kira sözleşmesi davalı ile kiralayan Bedriye Ergün vekili A.. E.. arasında düzenlenmiş ve sözleşme kiralayan vekili A.. E.. tarafından imzalanmıştır. Bu durumda kiraya veren Bedriye Ergün tarafından açılması gereken işbu davanın vekili sıfatıyla sözleşmeyi imzalayan A.. E.. tarafından açılması usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece bu gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile işin esası incelenerek tahliye kararı verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 25.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu