Ceza Hukuku

TCK Madde 106 Tehdit Suçu Cezası ve Şartları

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu, kişinin hayatının veya vücut bütünlüğünün tehlikeye maruz bırakılacağının, suç teşkil eden belli bir fiilin işleneceğinin, genel olarak kuvvet kullanılacağının veya herhangi bir kötülüğün, haksızlığın gerçekleştirileceğinin bildirilmesidir.

Tehdit hâlinde kişi, tehdit konusu tecavüzün(kötülüğün) ileride meydana geleceği beyanıyla korkutularak, belli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır, mecbur edilmektedir.

Tehdidin özelliği, kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin, tehdit edenin iradesine bağlı olmasıdır. Tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi, gerçekten veya en azından görünüş itibarıyla failin takdirine bağlıdır. Fakat bu, kötülüğün mutlaka tehdit eden tarafından gerçekleştirileceği anlamına gelmez; bir üçüncü kişi vasıtasıyla bu kötülüğün gerçekleştirileceğinin bildirilmesi ile de tehditte bulunulabilir.

Tehdit Suçunun Şartları Nelerdir?

Suçun oluşması bakımından tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi, önemli değildir. Tehdidin objektif olarak ciddî bir özellik taşıması gerekir. Yani, istenilenin yerine getirilmemesi hâlinde tehdit konusu kötülüğün gerçekleşeceği ihtimali objektif olarak mevcut olmalıdır.

Sarf edilen sözler, gerçekleştirilen davranış muhatap alınan kişi üzerinde ciddî bir korku yaratma açısından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun değilse, tehdidin oluştuğu ileri sürülemez. Failin söz ve davranışlarının muhatabı üzerinde ciddî şekilde korku ve endişe yaratacak uygunluk ve yeterlilik içerip içermediğinin her somut olayda araştırılması gerekir. Objektif olarak ciddî bir mahiyet arz eden tehdidin somut olayda muhatabı üzerinde etkili olması şart değildir. Kişi, fail, objektif olarak ciddî bir mahiyet arz eden söz ve davranışlarla mağduru tehdit etmek istemiş olmasına rağmen; mağdur, bu söz ve davranışları ciddiye almamış olabilir. Bu durumda tehdit yine gerçekleşmiştir. Tehdidin gerçekleşip gerçekleşmemesi, muhatabı üzerinde etkili olup olmamasına bağlı tutulmamalıdır.

Failin de kendisinin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkân ve iktidara sahip olduğu kanaatini karşı tarafta uyandırdığını bilmesi gerekir. Mağdurda bu kanaat uyandırıldıktan sonra, failin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkan ve iktidara gerçekte sahip olmamasının bir önemi yoktur. Mağdur tehdit konusu tecavüzün ciddî olduğuna hile kullanılmak suretiyle inandırılmış olabilir. Fakat, batıl inançlara dayanılarak bir kötülüğe maruz bırakılabileceği beyanıyla, bir kimse tehdit edilmiş olmaz.

Tehdit konusu kötülük, mağdura değil de, bir üçüncü şahsa yönelik olabilir. Ancak, bu durumda mağdur ile üçüncü kişi arasında belli bir akrabalık, yakınlık ilişkisi mevcut olmalıdır. Örneğin fail, mağdurun annesi, babası, kardeşi veya yakın bir arkadaşına yönelik olarak bir kötülük veya haksızlık yapacağını bildirerek tehdit suçunu işleyebilir.

Tehdit Suçunun Şartları Nelerdir?

Tehdit Suçu Uzlaştırmaya Tabi Midir?

CMK’nın 253/1-a,b maddelerindeki düzenlemeye göre tehdit suçunun TCK m.106/1 maddesindeki şekli uzlaştırmaya tabidir. Yani TCK’nın 106/1 maddesinde düzenlenen basit tehdit şikayete tabi iken; TCK’nın 106/2 maddesinde düzenlenen nitelikli tehdit şikayete tabi değildir.

Tehdit Suçu Şikayete Tabi Midir?

TCK’nın 106. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir: “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Maddenin birinci fıkrasında yapılan tanımda, tehdidin yöneldiği hukukî değere göre bir ayırım yapılmıştır. Buna göre:

TCK m.106/1, birinci cümle açısından:

Tehdidin, mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle yapılması, söz konusu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Bu durumda şikayet aranmaz.

TCK m.106/1, ikinci cümle açısından:

Buna karşılık, tehdidin, mağduru malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle yapılması ise, suçun temel şekline göre daha az cezayı gerektirmektedir. Ayrıca, bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun şikâyetine bağlı kılınmıştır.

Belirtmek gerekir ki TCK m.106/2’de sayılan tehdit suçunun nitelikli hallerinin oluştuğu durumlarda da şikayet aranmaz.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Tehdit suçunun nitelikli halleri TCK’nın 106/2 maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

Tehdidin;

  1. Silahla,
  2. Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

TCK m.106/1, birinci cümle açısından:

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK m.106/1, ikinci cümle açısından:

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

TCK m.106/2, nitelikli halleri açısından:

Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir (TCK m.106/3).

Stj Av. Mehmet Ali YILDIRIM / Av. Ahmet EKİN

Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

Sözlü şekilde yapılan tehdit, suçun basit halini oluşturur. Bu sebepten tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Tehdit Edene Karşı Ne Yapmalı?

Kişiler tehdit suçuyla karşılaştığında vakit kaybetmeden polis veya bir avukat aracılığıyla hukuki sürece başvurmaları gerekmektedir. Tehdidin sonu gelmez bu yüzden boyun eğmemek gerekir.

Gıyapta Tehdit Suç Mu?

İletme kastı taşıyan failin mağdurun gıyabında bir yakınına veya akrabasına tehdit içeren sözler söylemesi suç oluşturur.

Mesajla Küfür ve Tehdidin Cezası Nedir?

Mesajla küfür ve tehdit suçlarını işleyen kişi, eğer ki tehdit ettiği kişi tarafından tanınmıyorsa, suçun nitelikli halini oluşturmuş olur ve 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu