Ceza Hukuku

Tebliğname Nedir? Tebliğname Geldiğinde Ne Yapılmalıdır?

Tebliğname Nedir?

Tebliğname, Yargıtay’a gelen ceza dosyaları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüşlerini içeren evraktır. Yargıtay Ceza Dairelerine temyiz için gelen ceza dosyaları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma tutanaklarını, savunmaları, ilk derece mahkemesi kararını, istinaf sonucu verilen kararı, temyiz dilekçelerini inceler. İncelemeleri sonucunda, sanık hakkındaki, kararının onanması, bozulması veya düzeltilerek onanmasına ilişkin sunduğu yazılı beyanına tebliğname denir.

Tebliğname Hangi Aşamada Düzenlenir?

Yargıtay’a ilk derece mahkemesinden veya istinaftan gelen ceza dosyaları öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iletilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gelen dosyaya bir tebliğname numarası verir. Tebliğname numarası verilen dosya arşive kaldırılır. Sırası geldiğinde, dosyaya bir Cumhuriyet Savcısı atanır. Cumhuriyet Savcısı incelemeleri sonunda bir tebliğname düzenler ve dosyanın incelenmesi için ilgili Yargıtay Ceza Dairesine gönderir.

Tebliğname Düzenlenmesinin İşlevi Nedir?

Tebliğnamenin düzenlenmesinin işlevi, ilgililere Cumhuriyet Savcısının görüşlerinden haberdar olma ve bu görüşlere karşı beyan sunabilme hakkı sağlar.

Tebliğnamenin İçeriği Nasıldır?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelen temyiz talebi üzerine dosyaya atanan Cumhuriyet Savcısı düzenlediği tebliğnamede şu hususları dile getirir;

  • Kararın Onanması: Temyiz istemi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelen Bölge Adliye Mahkemesi kararı, Yargıtay Başsavcılığınca doğru bulunması halinde Savcı, tebliğnamede kararın onanması yani temyiz başvurusunun esastan reddine karar verilmesini talep eder.
  • Kararın Düzeltilerek Onanması: Kararın bozulmasına gerek olmadan düzeltilmesi mümkün olan kararlar için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükmün düzeltilerek onanması başka bir deyişle hükmün düzeltilerek esastan red talebinde bulunulur.
  • Kararın Bozulması: Yargıtay Ceza Dairesine gelen karar, hukuka aykırı nitelikte ise kararın bozulması talep edilir.

Tebliğnameye Cevap ve İtiraz Süresi

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 297. maddenin 3. fıkrasında “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir.” şeklindeki düzenlemeye yer verilmiştir.

Tebliğnamenin tebliği ile taraflar bir hafta içerisinde verecekleri cevaplarını yargılamanın yapılacağı ceza dairesine sunarlar. Tebliğnamenin ve tebliğnameye cevapların sunulması bir çekişmeli yargı işidir.

Ek Tebliğname Nedir?

Ek tebliğname, Yargıtay Cumhuriyet Savcısının Yargıtay Ceza Dairesine gelen dosya hakkında eksik görüş bildirmesi halinde düzenlenen tebliğnamedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı temyiz istemi ile Yargıtay Ceza Dairesine gelen birinci derece mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi kararı hakkında mutlaka görüş belirtmelidir. Görüş belirtmediği durumlarda bu eksiklik ek tebliğname ile tamamlanır.

YARGITAY 1.CEZA DAİRESİ 2020/3138 E. 2021/15213 K.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 25.02.2020 tarih ve 2017/3-1053 Esas – 2020/131 Karar sayılı kararı uyarınca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamede görüş bildirilmeyen bir hükümle ilgili olarak özel Dairece temyiz incelemesi yapılıp karar verilemeyeceği gözetilerek, katılan … Hizmetler Bakanlığı vekilinin sanıklar …, …, …, …, …, … ve … hakkında maktul …’yı kasten öldürme suçundan kurulan beraat hükümlerini de temyiz ettiği halde, bu hükümlere yönelik tebliğnamede görüş bildirilmediği anlaşılmakla, bu hususta EK TEBLİĞNAME düzenlenmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 22.12.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Tebliğnamenin Tebliği Zorunluluğu

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 297. maddesinin 3. fıkrasında “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir.” şeklindeki düzenleme ile tebliğnamenin ilgililere tebliği zorunlu kılınmıştır.

Tebliğnameye Verilecek Cevapların Beklenmemesi

Tebliğnamenin tebliği ile asıl amaçlanan ilgilileri tebliğname hakkında bilgilendirmektir. Bu sebeple tebliğnamenin tebliğinde önemli olan cevap verilmesi değil tarafların haberdar olmasıdır.

Tebliğname Temyiz Edenlerin Taleplerine İlişkin Görüşleri İçermelidir

Tebliğname, temyiz edenlerin taleplerine ilişkin görüşler içermelidir. Tebliğname işlevi bakımından Yargıtay Cumhuriyet Savcısının temyiz edilen dosya hakkındaki görüşleridir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli husus tebliğnamede yer verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısının görüşlerinin temyiz isteminde bulunanların taleplerinin de değerlendirmesini içermesidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, tüm temyiz edenlere yönelik hukuki görüşün açıklandığı bir tebliğnamenin düzenlenmesi zorunludur.

Tebliğnamenin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi

Tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine tebliğ edilmelidir. Bu sebeple tebliğnamenin usulüne uygun tebliğ edilmesi gerekir. Usulüne uygun tebliğ, adil yargılanma hakkının bir sonucudur.

Cezaevinde Tutuklu Bulunan Kişiye Tebliğname Gönderilmesi

Cezaevinde başkaca bir suçtan tutuklu bulunan ilgiliye tebliğnamenin tebliği Mernis adresine veya son kayıtlı adresine yapılırsa bu tebligat usulüne uygun tebliğ edilmemiş olur. Bu sebeple cezaevinde tutuklu bulunan kişiye tebligat, bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna yapılmalıdır.

Kararın Usulsüz Tebliği ve Ek Tebliğname Düzenlenmesi

Kararın usulüne uygun tebliğ edilmemesi düzeltilmesi gereken bir husustur. Bu sebeple usulsüz tebligat Yargıtay Ceza Dairesine bildirilmelidir.

Tebliğnamenin Eksik Düzenlenmesi ve Tevdii Kararı

Tebliğnamenin eksik düzenlenmesi sonucu Yargıtay Ceza Dairesince, dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdii edilir. Tevdii ile ek tebliğname düzenlenmesi istenir.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Nisanur KARABACAK

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu