Medeni Usul Hukuku

Tahkim Sözleşmesi Nedir?

Tahkim sözleşmesi, tarafların sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır.

Tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. Tahkim anlaşması yapabilmek için tahkime elverişli konular olması gerekir.

Tahkimin konusu iki tarafın arzusuna tabi olan işlerde mümkündür. Buna tahkime elverişlilik denir.

Tahkim Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Tahkim sözleşmesinin geçerlilik şartları şunlardır:

Tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir. Ancak tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. Yazılı şekil ispat şartı değil, geçerlilik şartıdır.

Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim sözleşmesinin taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması yeterlidir.

Asıl sözleşmenin bir parçası haline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması halinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılır.

Yargılama sırasında tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları halinde, dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir.

Tahkim anlaşmasında uyuşmazlığın açıkça belirtilmiş olmalıdır. Uyuşmazlığın konusu belli değilse tahkim sözleşmesi geçersiz olacaktır.

Örneğin; aramızda doğacak bütün uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözülecektir önergesi sözleşmeyi geçersiz kılacaktır. Ancak iş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlık tahkim yoluyla çözülecektir önergesi geçerli kabul edilecektir.

Tahkim anlaşması yapabilmek için tahkime elverişli konular olması gerekir.

Tahkimin konusu iki tarafın arzusuna tabi olan işlerde mümkündür. Buna tahkime elverişlilik denir. Kanun bu hususu şöyle düzenlemektedir: taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir.

Örneğin; Boşanma davası, babalık davası vs. gibi iki tarafın arzusuna tabi olamayan işlerde tahkime başvurulamaz.

Tahkim çekişmeli yargıya tabi uyuşmazlıklar bakımından geçerlidir. Çekişmesiz yargıya tabi uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir.

Tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede dava açılmışsa, karşı taraf tahkim ilk itirazında bulunabilir. Bu durumda tahkim sözleşmesi hükümsüz, tesirsiz veya uygulaması imkansız değil ise mahkeme tahkim itirazını kabul eder ve görevsizlik kararı vererek davayı usulden reddeder. Tahkim itirazının ileri sürülmesi, tahkim yargılamasına engel değildir.

Tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı itirazında bulunulamaz.

Hakem veya hakem kurulu, tahkim sözleşmesinin mevcut veya geçerli olup olmadığına ilişkin itirazlar da dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. Hakem veya hakem kurulunun asıl sözleşmenin hükümsüzlüğüne karar vermesi, tahkim sözleşmesinin kendiliğinden hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz.

Hakem veya hakem kurulunun yetkisizliğine ilişkin itiraz, en geç cevap dilekçesinde yapılır. Tarafların hakemleri bizzat seçmiş veya hakem seçimine katılmış olmaları, hakem veya hakem kurulunun yetkisine itiraz etme haklarını ortadan kaldırmaz.

Hakem veya hakem kurulunun yetkisini aştığına ilişkin itiraz derhal ileri sürülmelidir.

Tahkim Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?
Tahkim Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Hakem Sözleşmesi Nedir?

Taraflar ile hakemler arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme hem borçlar hukukuna ilişkin hem de usul hukukuna ilişkin bir sözleşmedir. Bu sözleşme iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Hakemlerin borcu uyuşmazlığı çözmek, tarafların borcu ise hakeme ücret ödemektir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakemlerin ücreti, dava konusu alacağın miktarı, uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresi dikkate alınarak, hakem veya hakem kurulu ile taraflar arasında kararlaştırılır. Taraflar, hakem veya hakem kurulunun ücretini yerleşmiş kurullara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak da belirleyebilir.

Taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim sözleşmesinde ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun ücreti, her yıl Adalet Bakanlığınca ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan ücret tarifesine göre belirlenir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması hallerinde ek hakem ücreti ödenmez.

Hakem Sözleşmesi Nedir?
Hakem Sözleşmesi Nedir?

Tahkimde Yargılama Usulü

Tahkim sözleşmesi akdeden taraflar, hakemin sayısını belirlemekte serbesttir. Ancak, bu sayı tek olmalıdır. Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir. Hakem birden fazla kişi ise en az birinin kendi alanında en az 5 yıl kıdeme sahip olması gerekir.

Yabancılarda hakem seçilebilir; ama hakimler hakem olamazlar. Taraflar, hakem veya hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta serbesttir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa hakem seçiminde aşağıdaki usul uygulanır:

  1. Ancak gerçek kişiler hakem seçilebilir.
  2. Tek hakem seçilecek ise ve taraflar hakem seçiminde anlaşamazlarsa hakem, taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme tarafından seçilir.
  3. Üç hakem seçilecek ise taraflardan her biri bir hakem seçer; bu şekilde seçilen iki hakem üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın bu yoldaki talebinin kendisine ulaşmasından itibaren bir ay içinde hakemini seçmezse veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki bir ay içinde üçüncü hakemi belirlemezlerse, taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme tarafından hakem seçimi yapılır. Üçüncü hakem, başkan olarak görev yapar.
  4. Üçten fazla hakem seçilecek ise son hakemi seçecek olan hakemler yukarıdaki bentte belirtilen usule göre taraflarca eşit sayıda belirlenir.

Hakem seçimi konusundaki uyuşmazlıklar mahkemece karara bağlanır ve bu kararlara karşın temyiz yoluna başvurulamaz.

Hakemlerden birinin görevi herhangi bir sebeple sona ererse, onun yerine seçimindeki usul uygulanarak yeni bir hakem seçilir.

Tahkim sözleşmesinde hakemin veya hakem kurulunu oluşturan hakemlerin ad ve soyadları belirtilmiş ise hakemin, hakem kurulunun ya da kurulun karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda hakemin görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, tahkim de sona erer.

Bir hakem, hukuki veya fiili sebeplerle görevini hiç ya da zamanında yerine getiremediği takdirde hakemlik görevi, çekilme veya tarafların bu yönde anlaşmaları suretiyle sona erer.

Taraflardan her biri, hakemin çekilmesini gerektiren sebeplerin varlığı konusunda aralarında uyuşmazlık olursa, mahkemeden hakemin yetkisinin sona erdirilmesi konusunda karar verilmesini isteyebilir.

Mahkemenin vereceği karar kesindir. Hakemin görevinden çekilmesi veya diğer tarafın hakemin yetkisinin sona ermesine muvafakat etmesi, hakemin ret sebeplerinin varlığının kabulü anlamına gelmez.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Şevval Asude DOĞAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu