Genel Hukuki Bilgiler

Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

Ruhsatsız silah, mermi alan veya satan kişilerin cezalandırılacağı 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

Ruhsatsız silah satın alma, taşıma, bulundurma hallerinde bir yıldan üç yıla hapis ve otuz güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Ruhsatsız Silah Satın Alma Suçu (Md. 13)

Ruhsatsız silah satın alma suçu; bireylerin bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunmayan silahı kişisel ihtiyacını karşılaması amacıyla alması halinde oluşmaktadır.

Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu (Md. 13)

Ruhsatsız silah bulundurma suçu; bir kimsenin silahı bulundurma ruhsatı bulunmadan evde, işyerinde bulundurması halinde oluşmaktadır.

Silahın bulundurulmasına müsaade edilen yerden başka yerde bulundurulması da suç olarak kabul edilmektedir.

Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu (Md. 13)

Ruhsatsız silah taşıma suçu; taşıma ruhsatı bulunmadan bir kimsenin silah taşıması şeklinde meydana gelir.

Taşıma ruhsatı süresinin dolup ruhsat süresinin yenilenmemesi halinde de ruhsatsız silah taşıma suçu oluşmaktadır.

Ruhsatsız Mermi Satın Alma

Ruhsatsız mermi satın alma; silahı taşıma veya bulundurma ruhsatı olan bireylere yıllık olağan miktarda verilen mermi dışında mermi satın alınmasıdır.

Mutat Olmayan Sayıda Ruhsatsız Mermi Satın Alma Suçu

Mutat olmayan sayıda ruhsatsız mermi satın alma suçu; 251 – 5000 arası merminin ruhsatsız olarak satın alınmasıyla oluşacaktır. Bu durumda kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

5001 ve daha fazla merminin satın alınmasında ise 5 yıldan 8 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Mutat Olmayan Sayıda Ruhsatsız Mermi Satın Alma Suçu

Ruhsatsız Mermi Taşıma

Ruhsatsız mermi taşıma; silah taşıma ve bulundurma ruhsatı kapsamında mutat olarak verilen mermi miktarını aşacak derece merminin taşınması ile oluşmaktadır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Erteleme

6136 sayılı Kanun m 13’te faile ne kadar adli para cezası verilebileceği düzenlenmiştir. Bu durumda faile hem hapis cezası hem de adli para cezasına hükmedilecektir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için ise; sanığın kabulü ile birlikte; iki yıl ve altı hapis cezasına hükmedilen suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu m. 231 çerçevesinde şartların da oluşmasıyla bu kurum uygulanabilir.

Hapis cezasının ertelenmesi ise bazı şartların gerçekleşmesi halinde mümkün olacaktır. Bu durumda kişinin 2 yıl veya daha az hapis cezası alması, daha öncesinde kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezası almamış olması ve sanık hakkında mahkeme nezdinde pişmanlık oluştuğuna ilişkin kanaat oluşması gerekmektedir. Bu şartların varlığı halinde ruhsatsız silah satın alma, taşıma, bulundurma suçlarında hapis cezasının ertelenmesi kurumu incelenebilecektir.

Ruhsatsız Silah Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Ruhsatsız silah suçu kapsamında görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise genel hükümlere göre belirlenecek olup yetkili mahkeme sırası şu şekildedir: Suçun işlendiği yer mahkemesi, belli değilse şüphelinin yakalandığı yer mahkemesi yakalanmamış yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Sonuç

Ruhsatsız silah bulundurma, alma, taşıma 6136 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. 6136 sayılı Kanun 13. maddesinde suç; seçimlik hareketli olarak düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde yer alan hareketlerden herhangi birinin yapılmasıyla suç işlenmiş olacaktır. Ruhsatsız silah bulundurma şikayete tabi olan suçlardan olmayıp re’sen soruşturma ve kovuşturması yapılmaktadır. Bu sebeple; suç uzlaştırma kapsamına da girmemektedir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2020/11558 Esas, 2022/13451 Karar, 03.10.2022 tarihli kararında bulundurma ruhsatlı silahın nakil izni bulunmaksızın taşınmasıyla alakalı şu şekilde hüküm kurmuştur:

Sanığın iş yerinde bulundurma ruhsatlı Kılıç 2000 marka 899 07312 seri nolu 9 mm özellikli silahının bulunduğu, sanık hakkında iş yerini taşıma sırasında dava konusu silahla nakil belgesi almadan silahın naklini sağlamaktan dolayı soruşturmaya başlandığı, soruşturma sırasında sanık hakkında ” ruhsatsız ateşli  silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ” suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ve mahkemeden silahın nakil belgesi alınmadan naklinin sağlanması nedeniyle silahın müsadere talebinde bulunduğu, bulundurulması ruhsata tabi olup bizatihi ruhsatlı olarak bulundurulan silahın izin almaksızın nakil edilmesi nedeniyle silahın idareye teslimi gerektiği gözetilmeden yazıl şekilde müsaderesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı olduğu yönünde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sık Sorulan Sorular

Ruhsatsız silah yakalanınca ne olur?

Ruhsatsız silah yakalanmasıyla birlikte soruşturma işlemlerine başlanır.

Ruhsatsız silah taşıma cezası paraya çevrilir mi?

Ruhsatsız silah taşımanın cezası olarak kanunda hapis cezası ve adli para cezasının birlikte uygulanacağı düzenlenmiştir.

Ruhsatsız silah yakalatan kişi ruhsatlı silah alabilir mi?

Ruhsatsız silah yakalatan kişinin ruhsatlı silah alamaması hususunda düzenlemeler bulunmamakla birlikte daha önce ruhsatsız silah yakalatılması halinde ruhsatlı silah başvurusunun reddedilme ihtimali bulunmaktadır.

1 silah ruhsatı ile kaç silah alınır?

Bir silah ruhsatı ile kaç silah alınacağı hususunda kanunen herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Ebrugül KOÇAK

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu