Ceza Hukuku

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet

6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçu, bu kanunla düzenlenmiş cezayı gerektiren fiillerin işlenmesidir. 6136 sayılı Kanunla ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkında düzenlemeler yer almaktadır.

6136 Sayılı Kanun Nedir?

6136 sayılı Kanun, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması hakkında hükümleri barındıran kanundur.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Cezası Nedir?

6136 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre;

6136 sayılı Kanun’un 12/1 maddesinde şu şekilde cezai hükümlere yer verilmiştir:

6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri;

 • Ülkeye sokan veya sokmaya kalkışan,
 • Bunların ülkeye sokulmasına aracılık eden,
 • Bunları 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapan,
 • Ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşıyan, yollayan veya taşımaya bilerek aracılık eden,
 • Satan veya satmaya aracılık eden veya bu amaçla bulunduranlar

Beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

6136 sayılı Kanun’un 12/2 maddesinde, yukarıda sayılan fiillerin suç örgütü dahilinde olmaksızın iki veya daha fazla kişiyle işlenmesi halinde sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

6136 sayılı Kanun’un 12/3 maddesine göre, yukarıda sayılan fiillerin suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır.

6136 sayılı Kanun’un 12/4 maddesine göre ateşli silahın;

 • Tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik olması,
 • Dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması,
 • Bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması,

halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.

6136 sayılı Kanun’un 12/5 maddesine göre, dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.

6136 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre;

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.

6136 sayılı Kanun’un 14. maddesine göre;

Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya

başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık ederse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç konusu bıçak ve aletlerin niteliği veya sayı olarak azlığı halinde verilecek ceza yarısına kadar indirilir.

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Birinci fıkrada yazılı suçları ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, birinci fıkraya göre verilecek cezalar bir kat artırılır.  Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır.

6136 sayılı Kanun’un 15. maddesine göre;

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.

Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Yargılama Süreci

6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçunda yargılama süreci, diğer suçlarda olduğu gibi Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan ceza soruşturmayla başlar. Soruşturma aşamasından sonra suç için öngörülen cezanın ağırlığına göre basit yargılama uygulanabilir. Basit yargılama usulünde duruşma açılmaksızın dosya üzerinden inceleme yapılarak daha hızlı karar verilmektedir. Ancak ceza ağırlığı fazla ise basit yargılama usulü uygulanmadan duruşmalı olarak yargılama yapılacaktır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Cezasını Artıran Veya Azaltan Haller Nelerdir?

6136 sayılı Kanun’un 12/1, 13/1, 14/1 ve 15/1 maddelerinde ceza hükümleri düzenlenmiştir. Bu maddelerin alt fıkralarında ise cezaları artıran ve azaltan haller düzenlenmiştir.

6136 sayılı Kanun’un 12/1 maddesinde düzenlenen suç bakımından cezayı artıran ve azaltan haller;

6136 sayılı Kanun’un 12/2 maddesinde, yukarıda sayılan fiillerin suç örgütü dahilinde olmaksızın iki veya daha fazla kişiyle işlenmesi halinde sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

6136 sayılı Kanun’un 12/3 maddesine göre, yukarıda sayılan fiillerin suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır.

6136 sayılı Kanun’un 12/4 maddesine göre ateşli silahın;

 • Tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik olması,
 • Dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması,
 • Bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması,

halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.

6136 sayılı Kanun’un 12/5 maddesine göre, dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.

6136 sayılı Kanun’un 13/1 maddesinde düzenlenen suç bakımından cezayı artıran ve azaltan haller;

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.

6136 sayılı Kanun’un 14/1 maddesinde düzenlenen suç bakımından cezayı artıran ve azaltan haller;

Suç konusu bıçak ve aletlerin niteliği veya sayı olarak azlığı halinde verilecek ceza yarısına kadar indirilir.

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Birinci fıkrada yazılı suçları ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, birinci fıkraya göre verilecek cezalar bir kat artırılır.  Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır.

6136 sayılı Kanun’un 15/1 maddesinde düzenlenen suç bakımından cezayı artıran ve azaltan haller;

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.

Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Unsurları

6136 sayılı Kanun’un 13/1 maddesinde silah bulundurma suçu düzenlenmiştir. Ancak suçun genel unsurları dışından Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarıyla birtakım unsurların da varlığı aranmaktadır.

Öncelikle bulundurma ruhsatının olmaması gerekmektedir. Ruhsatın varlığı halinde silah bulundurmak yasal olacağından ruhsatsız silah bulundurma suçu oluşmayacaktır. Ayrıca silahın sağlam olması ve atış yapmaya elverişli olması gerekmektedir. Atış yapamayacak şekilde olan silahların bulundurulması suçun oluşmaması anlamına gelmektedir. Bir diğer unsur olarak, silahın kişinin zilyetliğinde (hakimiyet alanında) olması gerekmektedir.

Evde Ruhsatsız Silah Bulundurmak

6136 sayılı Kanun’un 13/3 maddesinde, bir adet fazladan etkili özelliği olmayan tabanca ve olağan sayıdaki mermisini bulundurmanın cezası daha hafif olarak şu şekilde düzenlenmiştir:

“Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.”

Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

Ruhsatsız silah taşıma suçu, 6136 sayılı Kanun’un 13/1 maddesinde düzenlenen, taşıma ruhsatı olmadığı halde silah taşınması durumuyla ortaya çıkan suçtur.

6136 sayılı Kanun’un 13/1 maddesi şu şekildedir: “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezasına çevirme, kasten işlenen suçlarda bir yıl ve daha az süreli hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilir. Ancak 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçu bakımından hem hapis cezası hem de adli para cezası birlikte düzenlendiğinden hapis cezaları adli para cezasına çevrilememektedir.

Taşıma Ruhsatlı Silah Hangi Hallerde Taşınmaz?

Taşıma ruhsatı bulunsa dahi şu hallerde silah taşınamaz:

 • Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde,
 • Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
 • Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde.

Ruhsatsız Silah Cezası Kaç TL?

Ruhsatsız silah taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Bir günlük adli par cezası karşılığı olarak da suçu işleyenin ekonomik durumuna göre 20 TL ve 100 TL arasında belirleme yapılır. Örneğin, 30 gün adli para cezasına çarptırılan ve günlüğü 20 TL olarak belirlenen kişinin ödeyeceği para cezası 600 TL olacaktır.

6136 Sayılı Kanun Taşınması Yasak Olan Bıçak ve Aletler

Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.

Antika ve Hatıra Niteliğindeki Bıçak ve Aletleri Bulundurmak Yasak Mı?

Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur. Verilecek izin sadece bulundurmaya ilişkin olup taşıma yetkisi sağlamamaktadır. Bu tür aletlerin satışı ancak izin belgeleriyle birlikte yapılabilir.

 

Av. Mehmet Ali YILDIRIM & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. 10ekim 1999 yılında 20 sene ceza aldım 2007 sene si ekim ayında tahliye oldum ,infazım ne zaman bitmiş olur.?teşekkür ediyorum.

 2. Merhaba 2008 yılında polis uygulamada ruhsatsız silahımı yakaladı ve mahkemeden 10 ay hapis 600 lira para cezası aldım hapis ertelendi ve 1 yıl denetim verildi adli sicil kaydımı sildirdim fakat arşiv kaydımı silmiyorlar silah ruhsatı alabilirmiyim

  1. Merhaba Ersin Bey,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu