İçtihatlar

Nikâhsız Yaşanılan Dönemde Gerçekleşen Olaylar Boşanmaya Esas Alınmaz

Nikâhsız yaşanılan dönemde gerçekleşen olaylar boşanmaya esas alınmaz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2004/6238, Karar: 2004/9050 K. Tarihi: 06.07.2004

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesidir.

Son dönemlerde ülkemizde yaygınlaşan boşanma ancak; Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinden bir veya birkaçının varlığı halinde hakimin tarafların boşanmasına karar vermesi ile mümkündür.

Evlilik; kadın ile erkeğin ortak bir hayat kurmasıdır. Evlenen çiftler ortak bir hayat kurarak yeni aile kurmaktadır. Bu sebeple bu evlilik birliğinin bitişine karar verilecekse evlilik birliği içerisinde yer alan olaylar ve durumlar üzerinden değerlendirme yapılır. Çiftler evlilik birliği içerisinde değilken de ortak bir yaşam idame ettirseler bile boşanma evliliğin bitişine sebep olduğundan evlilik öncesinde yaşanan olaylar boşanma sürecinin konusu olamaz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2004/6238 Esas, 2004/9050 Karar sayılı ve 0.07.2004 tarihli ilamında; nikâhsız yaşanılan dönemde gerçekleşen olaylar boşanmaya esas alınmayacağı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2004/6238, Karar: 2004/9050 K. Tarihi: 06.07.2004

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden Birsen vekili Av. Mustafa ve temyiz eden karşı taraf vekili Av. Rahşan geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Evlenmeyle, eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur (TMK. md. 185/1) ve evliliğin genel hükümleri eşlere yüklediği hak ve yükümlülükler, evlenmeyle doğar.

Tarafların 17.03.2003 tarihinde evlendikleri anlaşılmaktadır.Davacı tanıklarının beyanlarında geçen olaylar, bu tarihten önceki tarafların nikahsız yaşadıkları dönemde meydana gelen olaylardır. Nikahsız yaşanılan dönemde gerçekleşen olaylar boşanmaya esas alınamaz. Resmi evlenme akdinin yapıldığı 17.03.2003 tarihinden sonra meydana gelen bir olayın varlığı iddia ve ispat edilmediğine göre, davanın reddi gerekirken, resmi akitten önceki olaylar esas alınarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 375.000.000 lira vekalet ücretinin Sezai’den alınıp Birsen’e verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.07.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu