İçtihatlar

Yalaka Hakaret Mi?

İnternet sitesinde yapılan yayına yönelik “yalaka“ şeklinde yorum yapmak hakaret suçunu oluşturur.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi

Esas: 2018/3001,  Karar: 2020/928 K. Tarihi: 15.01.2020

Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik saldırıda bulunmak anlamına gelir. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunun unsurları şunlardır:

  • Saldırganın niyeti: Saldırganın, mağdurun onur, şeref ve saygınlığına yönelik bir saldırıda bulunmak niyeti olmalıdır. Bu niyetin varlığı, hakaret suçu için gerekli bir unsurdur.
  • İfade şekli: Saldırganın, mağdurun onur, şeref ve saygınlığına yönelik bir saldırıda bulunmak için sözlü veya yazılı olarak ifade kullanması gerekir. Bu ifade, açık veya örtülü olabilir. Ayrıca, hakaret içeren bir jest veya davranış da hakaret suçunun unsurlarından biridir.
  • Mağdurun onur, şeref ve saygınlığına yönelik saldırı: Saldırganın ifadesi, mağdurun onur, şeref veya saygınlığına yönelik bir saldırı içermelidir. Bu saldırı, mağdurun toplumda itibarını zedeleyebilir veya mağdurun aşağılanmasına neden olabilir.

Hakaret suçunun temel şekli takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alır. Suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır; aksi takdirde şikayet hakkını kaybeder.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2018/3001 Esas, 2020/928 Karar sayılı ve 15.01.2020 tarihli ilamında; İnternet sitesinde yapılan yayına yönelik “yalaka“ şeklinde yorum yapmak hakaret suçunu oluşturduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi

Esas: 2018/3001 E. ,  Karar: 2020/928 K. Tarihi: 15.01.2020

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Oda TV isimli internet sitesinde katılan hakkında yapılan yayına yönelik olarak sanık tarafından yapılan “yalaka, g.. kılı olmuşsun” biçimindeki yorumun muhatabının katılan olması ve bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta bulunması karşısında, suçtan kurtulmaya yönelik sanık savunmasına itibar edilerek, yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu