Pandemi - Kovid 19

Mesai Arkdaşına Hayvan Demek Haklı Fesih Sebebi Midir?

Mesai arkadaşına ‘hayvan’ diyen işçinin işten çıkarılması haklı nedenle fesih kapsamındadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/16382, Karar: 2020/5163 K. Tarihi:  09.06.2020

Haklı nedenle fesih, iş sözleşmesinin kanunda belirtilen sebeplerle derhal ve kıdem tazminatına hak kazanarak sonlandırılmasıdır. Haklı nedenle fesih hakkı, işçi ve işveren için geçerlidir. İşçinin haklı nedenle fesih sebepleri İş Kanunu’nun 24. maddesinde, işverenin haklı nedenle fesih sebepleri ise 25. maddesinde düzenlenmiştir. Haklı nedenle fesih yapmak isteyen taraf, fesih sebebini karşı tarafa bildirmek zorundadır. Haklı nedenle fesih sonucunda, işçi kıdem tazminatına, işveren ise ihbar tazminatına hak kazanmaz.

İşverenin haklı fesih hakkı, işçinin sağlık sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller, işyerindeki davranışları veya işin niteliği ile ilgili nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin devam ettirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. İşverenin haklı fesih hakkını kullanabilmesi için, fesih sebebini yazılı olarak bildirmesi ve fesih nedenini öğrendiği tarihten itibaren altı iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini feshetmesi gerekmektedir. Haklı fesih sonucunda, işçi kıdem tazminatına hak kazanırken, işveren ihbar tazminatı ödemekten kurtulur. Ayrıca, işveren ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerde işçiden tazminat talep edebilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/16382 Esas, 2020/5163 Karar sayılı ve 09.06.2020 tarihli ilamında; mesai arkadaşına ‘hayvan’ diyen işçinin işten çıkarılması haklı nedenle fesih kapsamında olduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/16382, Karar: 2020/5163 K. Tarihi:  09.06.2020

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili , davacının davalı şirketin … Şubesinde kasiyer olarak 06/08/2013 ile 16/06/2014 tarihleri arası kesintisiz çalıştığını, en son net maaşının 1.000,00 TL olduğunu, hamile olan davacıya doğum izni vermemek için iş akdinin feshedildiğini, bir yıla yakın çalışması olan müvekkilinin iş akdinin kıdem tazminatı ödememek için önelsiz olarak kötüniyetli feshedildiğini, davacının doğum izninde geçireceği süreler çalışma süresinden sayılacağından davaya konu alacaklarının ödenmesi gerekeceğini, davacının 07:00 – 17:00 saatleri arası her gün 2,5 saat mesai yaptığını iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının hamile olması nedeniyle işten çıkarılmadığını, davacının hamile olup olmadığı ve hamileliğinin kaçıncı haftasında olduğunun müvekkilince bilinmediğini, 06/08/2013 ile 13/06/2014 tarihleri arası çalışan davacının çok kez disiplinsiz davranışlar sergilediğini, müşterilere hakaret ettiğini, fiziksel saldırıda bulunduğunu, bu hususta müşteriden gelen e- posta bulunduğunu, 06/06/2014 tarihinde çalışma arkadaşı …’e “hayvan” şeklinde sataşması üzerine iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, şirketin çalıştığı alanda ciddi rekabet bulunduğunu, çalışan sayısının 2.000 civarında olduğunu, Bakırköy 26. Noterliğinin 16.06.2014 tarih ve 16071 yevmiye sayılı ihtarnamesinde fesih nedeninin belirtildiğini, davacının kıdem tazminatına hak kazanmadığını, haklı fesih nedeniyle ihbar tazminatına hak kazanamayacağını, ücret bordrolarının bir kısmının davacı tarafından itirazsız imzalandığını, müvekkilinin kurumsal niteliği nedeniyle ödemelerin bankadan kullanıldığını, banka kanalıyla yapılan ödemelerde ihtirazı kayıt olmaması nedeniyle davacının fazla çalışma yaptığını yazılı delil ile ispatlamasının gerekeceğini, şirkette 2014 yılından itibaren parmak izi uygulaması bulunduğunu, davalı işyerinin tüm günlerde 07:00 – 22:00 saatleri arasında açık olduğunu, vardiya sistemi ile çalışıldığını, haftada bir gün dönüşümlü hafta tatili yapıldığını, dini ve milli bayramlarda dönüşümlü çalışıldığını, bu çalışmalarının karşılığının ödendiğini veya denkleştirme ile telafi edildiğini, davacının yıllık izne hak kazanamadığını, davacının 2 gün izin kullandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece toplanan kanıtlar ve alınan bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçinin davalı işyerinde çalışırken iki müşterinin kendi aralarında tartıştıklarını görüp çalışma arkadaşı …’a müşterilerin neden tartıştıklarını sorduğu, …’ unda daha sonra anlatırım şeklinde cevap vermesi üzerine bu defa …’a hitaben “hayvan” diye bağırdığı …’ un bu söze alınıp tepki vermesi ile durumun hem işverene hem de karakola intikal ettiği karakolda tarafların uzlaşması ile son bulduğu davalı işverenin davacı işçiyi çalışma arkadaşına karşı kullandığı sataşma niteliğindeki ifade nedeniyle işten çıkarttığı, kullanılan sözde sataşmanın unsurlarının bulunduğu davalı işverenin fesihte haklı olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerde sabittir.

Aynı zamanda davacı işçinin davalı işyerindeki çalışması mahkemeninde tespit ettiği üzere 1 yılın altındadır ve davacı işçinin kıdem tazminatı talebi bu nedenle de haklı değildir.

Davacının kıdem tazminatı 1 yıllık süreyi doldurmadığı gerekçesiyle reddedilirken davalı işverenin fesihte haksız olduğu şeklindeki kabulle ihbar tazminatına hükmedilmesi yukarıdaki açıklanan nedenle hatalıdır.

Davalı işveren fesihte haklı olduğundan ihbar tazminatı talebi de reddedilmelidir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09/06/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu