Fikri Mülkiyet Hukuku Makaleler

Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz

Markalar Dairesince gerçekleştirilen şekli inceleme neticesinde eksiklik bulunmadığı tespit edilirse veya tespit edilen eksikler giderilirse bu durumunda marka hakkında esastan incelemeye geçilir.

Esasa ilişkin inceleme kapsamında mutlak ret nedenlerinin bulunmadığı tespit edilirse bu durumda markanın bültende yayımına karar verilir. İlan tarihinden itibaren üçüncü kişilerin 2 aylık itiraz süreci başlar.

İki aylık itiraz süresinde marka yayımına itiraz bulunması halinde Markalar Dairesi itiraz nedeni doğrultusunda başvuruyu yeniden inceleyerek itirazı yerinde bulmazsa markanın tesciline karar verir.

İtirazları yerinde görürse marka başvurusunun reddine karar verir. Bu durumda aleyhine karar verilen tarafın karara karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz hakkı bulunmaktadır. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından verilen karar nihai olup bu karara karşı itiraz hakkı bulunmamakta görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18. maddesinde marka başvurusunun yayımına itiraz şu şekilde düzenlenmiştir: “Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5 inci veya 6 ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır. (2) İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur.”

Marka Başvurusuna İtiraz Nedenleri

Marka Başvurusuna İtiraz Nedenleri

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yukarıda da yer verilen 18. maddesine göre marka başvurusunun yayımına itiraz ilgililer tarafından iki aylık süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

İlgililer Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. ve 6. maddesi uyarınca marka başvurusuna itiraz edebilirler. Bu sebepler şu şekilde sıralanabilirler:

 • Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak tarayıcıları veya tüketicilerin üretildiği, sunulduğu zaman gösteren veya tüketiciler ya da servisleri diğer özellikleri yönlendiren veya işaretleyenleri münhasıran ya da esas olmayan olarak dahil işaretler,
 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki anda ayırt edemediği marka ile aynı veya ayırt edemeyecek kadar benzer işaretler,
 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubu üyelerini ayırt etmeye yarayan işaretleme veya adlandırma münhasıran ya da esas unsuz olarak içeren işaretler,
 • Malın elde edilmesi sonucunda ortaya çıkan şekli ya da başka bir özelliği veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala aslı değeri veren şekerlî ya da başka bir özelliği münhasıran içeren işaretler,
 • Mal veya hizmetin boyutları, kalite veya coğrafi kaynak gibi yapılandırma topluluğu yanıltacak işaretler,
 • Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek işaretler,
 • Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. madde kapsamı dışında kalan ancak kamuyu elinde tutan ve kültürel değerlerin üzerinde halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce boyama izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya nitelendirmeleri içeren işaretler,
 • Dinî değerler veya sembolleri içeren işaretler,
 • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler,
 • Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.
 • Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali olan markalar,
 • Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için başvuru yaptığı markalar,
 • Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse bu marka,
 • Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları
 • Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla yapılan marka başvuruları,
 • Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâli,
 • Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren markalar,
 • Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka,
 • Kötü niyetle yapılan başvurusu yapılan markalar.

Marka Başvurusuna İtiraz Hakkına Sahip Olanlar

Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre marka başvurusuna itiraz ilgililer tarafından yapılabilmektedir. İlgili kişi kavramı ile anlatılmak istenilen marka başvurusunun kabulü halinde zarara uğrayacak kişilerdir. Bu kişiler gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilmektedir.

Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Süresi

Marka başvurusunun yayımına itiraz süresi, yayım tarihinde itibaren 2 ay olup sürenin hak düşürücü olması sebebiyle uzatılması mümkün değildir.         

Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Usulü

Marka başvurusunun yayımına ilişkin olarak Kuruma yapılacak itirazın gerekçeli ve yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İtirazın incelenebilmesi için ayrıca itiraz ücretinin de yatırılması gerekmektedir.

Marka başvurusunun yayımına itiraz Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka vekilleri ile sunulur ve bunun için bir vekaletnameye gerek bulunmamaktadır. Bu işlem için Türk Patent ve Marka Kurumuna ödenecek itiraz ücreti 2023 yılı için 400 TL’dir.

Marka tescil süreci ve markaya ilişkin hukuki uyuşmazlıklarınızın bulunması halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Av. Ezgi YÜCEL & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu