Fikri Mülkiyet Hukuku Makaleler

Markanın Tescili Nedir?

Markanın korunması, markanın sicile tescil edilmesi ile gerçekleşir. Sicile tescil edilmemiş olan markalar haksız rekabet vs. genel hükümlere korunabilmektedir. Bu durumun istisnası ise markanın tanınmış olmasıdır. Tanınmış markalar sicile tescil edilmemiş olsa da sicile tescil edilmiş markaların yararlandığı korumalardan yararlanır.

Markanın kullanımı için Türk hukukunda markanın tescil zorunluluğu bulunmamaktadır ancak markanın korunabilmesi için sicile tescili gerekmekte olup sicil ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tutulmaktadır.

Marka sahipleri, markalarının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilini bizzat veya marka vekilleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Kimler Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilir?

Marka tescil başvurusunda bulunabilecek kişiler Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

“Bu Kanunla sağlanan korumadan; a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, yararlanır.”

Gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş sicile kayıtlı marka veya patent vekilleri Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlem yapabilmektedir.

Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilebilmektedir. Bu durumda tescil işlemi vekil tarafından temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilmişse yapılmamış sayılır.

Gerçek veya tüzel kişiler, tescil için marka vekili tayin etmişse bu durumda tüm işlemler vekil tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca vekile yapılan tebligat asile yapılmış sayılmaktadır.

Kimler Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilir?
Kimler Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilir?

Marka Tescil Başvurusu Süreci Nasıldır?

Marka başvuru süreci birçok aşamadan oluşmakta olup bu aşamaların başarılı şekilde tamamlanması halinde marka tescil edilmektedir.

Başvurunun Şekli ve İçeriği

Markaların     tescili için Türk hukukunda yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Marka başvuruları söz konusu kurum nezdinde yapılmakta olup tescil de yine bu kurum tarafından gerçekleştirilmektedir.

Marka başvurusunun nasıl yapılacağı, hangi evrakların gerekli olduğu hususları Sınai Mülkiyet Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte düzenlenmiştir.

Başvuru, Kurum tarafından düzenlenen başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemede eksikliğin bulunmadığına karar verilirse başvuru tescil edilir.

Başvuru ile sunulması gereken bilgi ve belgeler Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 11. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

” Marka başvurusu;

  1. a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,
  2. b) Marka örneğini,
  3. c) Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini,

ç) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,

  1. d) Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci madde kapsamında düzenlenmiş teknik şartnameyi,
  2. e) Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
  3. f) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını, kapsar.”

Başvurunun Şekli Açıdan İncelenmesi

Marka başvurusunu şekli açıdan açıdan inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu herhangi bir eksiklik bulmazsa bu durumda marka başvurusu kesinleşir. Eksikliğin varlığı halinde ise eksiliğin ne olduğuna göre yürütülecek süreç farklılık göstermektedir.

Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu, marka örneği, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesi, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi eksikse bu durumda Kurum tarafından başvurucuya iki haftalık süre verilir ve bu eksiklikler tamamlandığında başvuru kesinleşmiş olur.

Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci madde kapsamında düzenlenmiş teknik şartnameyi, rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi, marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını barındırmıyorsa eksikliklerin giderilmesi kesinleşme anını etkilemez.

Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru işlemden kaldırılır. Ancak başvurunun birden fazla sınıfı kapsayan mal veya hizmetler için yapılmış olması ve sınıflara ilişkin ücret eksikliğinin süresinde giderilmemesi hâlinde başvuru, ödenen ücretin kapsadığı sınıf veya sınıflar açısından incelenir.

Başvurunun Şekli Açıdan İncelenmesi
Başvurunun Şekli Açıdan İncelenmesi

Başvurunun Rüçhan Hakkı Bakımından İncelenmesi

Başvurucu, marka tescil başvurusunda bulunduğu ülkelerden başka ülkelerde de markasının tescil edilmesini istiyorsa, ilk başvurusundan itibaren veya ilk kez sergilerde kullanmasından itibaren belirli süre içerisinde yapacağı başvurularda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Başvuruda belirtilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler, sergide görünür şekilde, resmi açılış tarihinden önce markayla birlikte teşhir edilmişse rüçhan hakkı süresi, malların sergiye konulduğu veya hizmetin teşhir edildiği tarihten itibaren başlar.

Başvuruya konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri Türkiye’de açılan ulusal ya da uluslararası sergilerde teşhir eden ve markanın tasdikli örneğini ibraz eden 3. maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de aynı markanın tescili için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içerisinde başvuru yapılmama halinde rüçhan hakkı düşmektedir.

Başvurunun Mutlak ve Nispi Ret Nedenleri Bakımından İncelenmesi

Markanın şekli açıdan incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiğe rastlanmazsa bu durumda marka esastan incelemeye alınmaktadır. Esasa ilişkin incelemede ilk olarak Marka dairesince mutlak ret nedenleri bakımından inceleme yapılmaktadır. Bu inceleme kapsamında mutlak ret nedenlerinin birinin varlığı halinde başvurunun reddine karar verilmektedir. Mutlak ret nedenlerinin bulunmaması halinde ise marka ilan edilerek üçüncü kişinin itiraz etmeleri sağlanmaktadır.

Mutlak ret nedenleri bulunmaması durumunda gerçekleştirilen ilan neticesinde iki aylık süreçte nispi ret nedenleri bakımından markanın tesciline itiraz edilebilmektedir. Markalar Dairesi mutlak ret nedenlerinde olduğu gibi nispi ret nedenlerinde re’sen inceleme yapamamaktadır. İlgililerin nispi ret sebepleri bakımından itirazı halinde itiraz haklı görülürse başvurunun reddine karar verilmektedir. Bu durumda başvurucu bu karara itiraz edebilmekte olup bu itiraz ise Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu bakımından incelemektedir. Kurulun kararı nihai karar olup bu karara karşı 2 ay içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilmesi mümkündür.

Başvurunun İlanı

Markalar Dairesi tarafından şekli ve mutlak ret nedenleri bakımından inceleme neticesinde eksik bulunmaması halinde marka başvurusu ilan edilerek üçüncü kişilerin itirazına açılmaktadır.

Başvurunun Tescili

Yapılan itirazların değerlendirilmesi sonrası Kurum tarafından marka aynen veya bir kısım mal ve hizmetler açısından tescil edilerek markaya tescil belgesi verilmektedir. Markanın tescil işlemi marka başvurusu tarihi itibariyle geçerli olmak üzere sonuç doğurmaktadır.

YİDK Kararının İptali Davası

Markalar dairesinin kararına yapılan itiraz neticesinde verilen YİDK kararına karşı 2 ay içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 20. maddesine göre; “Kurum tarafından bu Kitap kapsamında alınan kararlardan zarar gören taraflar, kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz edebilir. İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.”

Marka tescil süreci ve markaya ilişkin hukuki uyuşmazlıklarınızın bulunması halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Av. Ezgi YÜCEL & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu