İcra Hukuku - İflas Hukuku

Mal Beyanı Nedir

Mal beyanı 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 74.maddesinde düzenlenmiş olup borçlunun hem kendisinde hem de üçüncü kişilerin elinde bulunan mal, alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarı ve her türlü kazanç ve gelirini,  borcunu ne suretle ödeyebileceğini icra dairesine bildirmesidir.  Bu bildirim yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirilebilir.

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu yasal süresi içerisinde ya bu borcu ödeyecek ya bu ödeme emrine itiraz edecek ya da ilgili icra dairesine beyanda bulunacaktır.

Mal Beyanında Bulunmama Cezası Nedir

Mal beyanında bulunmama cezası İİK m.76’da “Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.” şeklinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi uyarınca borçlu yasal süresi içerisinde beyanda bulunmazsa tazyik hapsi ile cezalandırılır.  Bu ceza İcra Ceza Mahkemesi tarafından verilmekte olup borçlunun beyanda bulunmasıyla sadece bu cezası ortadan kalkar. İcra takibi devam eder.

Mal Beyanının İçeriğinde Neler Bulunur?

Borçlunun icra dairesine yaptığı beyanının içeriğinde kendisinde ve üçüncü kişilerin nezdinde bulunan mal, alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarı ve her türlü kazanç ve geliri,  borcunu ne suretle ödeyebileceği şeklindeki ifadeleri yer almaktadır.

Borçlunun bu beyanlarını icra dairesine bildirmesiyle sorumluluğu sona ermemektedir. Beyanda bulunduktan sonra malvarlığında bir artış olması durumunda bu artışı yedi gün içerisinde icra dairesine bildirmek zorundadır.

İİK m.77-– İcra dairesine vakı olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkür daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeye mecburdur.

Mal Beyanında Bulunma Süresi

Beyanında bulunma süresi borçlunun ödeme emrine itiraz edip etmemesi durumlarına göre farklılık göstermektedir.

Mal Beyanında Bulunma Süresi

A.Borçlu Ödeme Emrine İtiraz Etmemişse Beyanında Bulunma Süresi

Borçluya tebliğ edilen ödeme emrinde nelerin bulunduğu İİK madde 60/4’te “Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarıda yazılı yedi günlük süre içinde 74 üncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını” şeklinde düzenlenmiştir. İlgili kanun hükmü uyarınca borçlu borcuna itiraz etmemişse ödeme emrinin kendisine tebliğden itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde beyanda bulunmak zorundadır.

B.Borçlu Ödeme Emrine İtiraz Etmişse Beyanında Bulunma Süresi

Borçlu ödeme emrinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yasal süresi içerisinde itiraz ederse takip durur. Takibin durmasıyla birlikte alacaklının bir sene içerisinde bu itirazı kaldırmak için dava açması gerekmektedir. Açılan bu dava sonucu alacaklı alacağını ispat ederse mahkemece borçlunun itirazları kaldırılır ve takibin devamına karar verilir.  İİK m.75’e göre borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

Mal Beyanına İlişkin Yaptırımlar

Borçlu yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmaz İİK m.76’da düzenlenen tazyik hapsi ile cezalandırılır. Bu tazyik hapsi üç aydan fazla olamaz. Borçlunun mal beyanında bulunurken gerçeğe aykırı şekilde bulunmasının cezası İİK m.338’te ” istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Alacaklı, borçlunun gerçeğe aykırı bir şekilde mal beyanında bulunduğunu tespit ederse  İcra Ceza Mahkemesi’ne şikayette bulunarak borçlunun gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan cezalandırılmasını talep edebilir.

Mal Beyanında Neler Yazılır?

İçeriğinde, borçlunun kendisinde ve üçüncü kişilerin elinde bulunan borca yeter miktardaki malları, her türlü kazanç ve geliri, borcunu ne suretle ödeyeceğini şekli bulunmaktadır.

Mal Bildiriminin Konusu Nedir?

Beyanın konusu, borçlunun borcunu ödeme kabiliyetinin bulunup bulunmadığını, eğer ödeyecekse ne suretle ödeyeceğini icra dairesine bildirmesinden ibarettir.

Mal Beyanında Bulunulursa Ne Olur?

İcra ve İflas Kanunu’nda ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlunun yasal süresi içerisinde bulunması gerektiği ve yasal süresi içerisinde bulunmaması halinde cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Borçlu yasal süresi içerisinde beyanda bulunursa bu cezalardan kurtulmuş olur.

Mal Beyanı Belgesi Nereden Alınır?

Yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yapılmaktadır. Borçlu hangi yolu tercih ederse etsin beyanında aynı ifadeleri kullanmaktadır. Borçlunun hiçbir malvarlığı bulunmasa bile geçimi nasıl sağladığını belirtmek zorundadır. Herhangi bir malının bulunmaması onu cezadan kurtarmamaktadır. Sorumluluğu hala devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu