İcra Hukuku - İflas Hukuku

İcra Emri Nedir? Ödeme Emri Neleri İçerir? 2024

Takip talep edilen icra dairesi takip talebinin kanundaki şartları sağladığını görürse ödeme emri düzenler ve borçluya gönderir. Ödeme emri ile borçluya borcunu ödemesi, itirazı varsa bunu bildirmesi iletilir. Bunları yapmadığı takdirde mallarının haczedileceği ihtar edilir.

İcra müdürü talebi aldıktan sonra ödeme emri göndermeden önce söz konusu alacağın mevcut olup olmadığını, vadesinin gelip gelmediğini veya zamanaşımına uğrayıp uğramadığını incelemeye yetkili değildir. Örnek olarak icra müdürü borcun zamanaşımına uğradığını fark etse bile ödeme emri düzenlemek ve göndermek zorundadır. Borcun zamanaşımına uğradığını veya muaccel olmadığını iddia eden borçlu bunu itiraz yolu ile ileri sürebilecektir.

Ödeme emri tebliği, icra takip işlemlerinin ilkidir. Ödeme emri bundan sonraki icra takip işlemlerinin ön şartıdır. Borçlu kendisine karşı icra takibi başlatıldığından ödeme emri ile haberdar olur. Borçlu 7 gün içinde itiraz etmezse ya da itirazı iptal edilir ya da kaldırılırsa ödeme emri ve bunun sonucu olarak takip kesinleşir.

Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden ve itiraz etme imkânı tanınmadan sonraki aşamalara geçilemez. Bu durum savunma hakkını ihlal edecek olduğundan ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden hakkında takip devam eden borçlu, buna karşı süresiz şikâyet yoluna başvurarak işlemlerin iptalini isteyebilir.

Ödeme emrinde neler yazacağı İİK m.60’da düzenlenmiştir. Buna göre

  • Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere takip talebindeki kayıtları
  • Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde icra dairesine ait, ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi ihtarı
  • Borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde imzaya veya borca itiraz edebileceği ihtarı
  • 7 gün içerisinde mal beyanında bulunma ihtarı
  • 7 gün içinde borç ödenmezse ya da itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtarı
  • İcra müdürünün mühür ve imzası ödeme emrinde bulunmalıdır.

Ödeme emri, hüküm ve sonuçlarını tebliğ edilmesi ile doğurur. İcra dairesi en az 3 gün içerisinde ödeme emrini borçluya tebliğ eder. Ancak 3 günlük süre geçtikten sonra yapılan tebliğ de geçerlidir.

Ödeme emri PTT aracılığıyla ya da elektronik yolla tebliğ edilir. İş gerektiriyorsa icra dairesi, dairede çalışan memurlarla da tebligat yapabilir. Birden fazla borçlu varsa ayrı ayrı ödeme emri talep edilmesi gerekir.

Borçlu hakkında ayrı ayrı günlerde birden fazla takip talebinde bulunulmuşsa öncelikli olarak eski tarihli ödeme emri tebliğ edilmelidir. Bu hüküm ile önce talepte bulunan alacaklının haklarının korunması amaçlanmıştır.

Borçlu ödeme emrinin tebliği ile alacağı kabule veya inkara zorlanır. 7 gün içerisinde itiraz ederse takip durur. Takibe devam edilebilmesi için itirazın mahkemece iptal edilmesi ya da kaldırılması gerekir. İtiraz edilmezse takip kesinleşir.

Kesinleşen Ödeme Emrine Karşı Başvurulabilecek Yollar

İcra müdürü ödeme emrini gönderirken borcun gerçekten var olup olmadığını araştırmak yetkisine sahip değildir. Bu sebepledir ki hukukumuza göre kendisine ödeme emri gelen birinin buna zamanında itiraz etmemesi durumunda aslında gerçek olmayan bir borcu ödemek zorunda kalması mümkündür. Kanun bu kişileri korumak için çeşitli çareler tanımıştır. Şikâyet, gecikmiş itiraz, icra takibinin iptal ve taliki, menfi tespit ve istirdat davası gibi yollara başvurulabilir.

Stj. Av. Sena TÜRK & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu