İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklı veyahut alacaklı görünen tarafın talebi doğrultusunda cebri icra yoluna başvurularak alacağın tahsili sağlanmaya çalışılmaktadır. İcra ve iflas hukuku karma bir hukuk dalı olup para ve teminat alacaklarının kanunda belirlenmiş olan sınırlar çerçevesinde elde edilmesi yoludur. Söz konusu borç, borçlunun menkul malları ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile karşılanmaktadır. Borcun tahsiline ilişkin bütün usul ve esaslar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiş olup bu doğrultuda tahsil edilir. Kanunda yer alan hususlarda görevli merciler:

 • İcra Daireleri,
 • İcra Hukuk Mahkemeleri
 • İcra Ceza Mahkemeleri’dir.

İcra ve İflas hukuku kapsamında kanunda yer alan sınırlamalar ile yapılabilecek başlıca işlemler:

 • İlamlı icra takibi,
 • İlamsız icra takibi,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,
 • İpotek ve rehin takipleri,
 • İhtiyati haciz,
 • İflas talebi,
 • İflasın ertelenmesi/konkordato işlemleri
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Ödeme/icra emrine itiraz,
 • İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması,
 • İstihkak davası,
 • Menfi tespit davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Alacak davaları başta olmak üzere İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemelerinde görülecek olan bütün davaların ve icra dairelerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerin takibi başta olmak üzere birçok hizmet verilmektedir.

İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan ve cebri icra ile elde edilmeye çalışılan alacaklar konusunda borçlu veya alacaklı sıfatını haiz olmanız halinde, büromuzda icra ve iflas hukuku alanında usul ve esasa hâkim olan uzman avukat kadromuz ile iletişime geçerek hak ihlaline uğramanızı engelleyebilir ve söz konusu süreci hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Başa dön tuşu