İcra Hukuku - İflas Hukuku

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Takip (Örnek No: 13)

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Takip (Örnek No: 13), kira ilişkisinin varlığı halinde başlatılabilecek bir icra takibidir.  Kiracı vadesi gelmiş kira bedelini Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde ifa etmediyse kiraya veren, dilerse sadece ödenmeyen kira alacağı için genel haciz yoluyla takip yapabilir.

Kira bedelinin ödenmemesi halinde, kiraya veren kiracısını tahliye ettirmek zorunda değildir, sadece kira bedelinin ödenmesini isteyebilir.

Kira alacağının yanında kiracının tahliyesi de istenmekteyse, o zaman kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna başvurulmalıdır.

Örnek No: 13 olarak düzenlenen ödeme emrinde, ödenmeyen kira alacağının ödenmesi ve kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi talep edilmektedir.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Takipte (Örnek No:13) Takip Talebi

Kiraya veren öncelikle icra dairesine başvurarak bir takip talebinde bulunması gerekmektedir.

Söz konusu takip talebi, genel haciz yolundaki takip talebi gibidir. Genel haciz yolundaki takip talebindeki tek farkı, takip talebinde tahliye talebinin de bulunmasıdır.

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız takipte icra dairesine başvurularak, genel haciz yoluyla takipteki gibi kira alacağının tahsili ve ayrıca kiracının tahliyesi istenir.

Kiraya veren takip talebinde mutlaka kiracının tahliyesini istediği belirtmek zorundadır.

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle başlatılacak ilamsız tahliyede alacaklının takip talebinde bulunurken yazılı kira sözleşmesine dayanma zorunluluğu yoktur. Alacaklının takip talebine yazılı kira sözleşmesi eklemesi gerekmez. Bu sebeple, icra müdürünün de takip talebine yazılı kira sözleşmesinin eklenip eklenmediğini inceleme yetkisi yoktur.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Takipte Ödeme Emri (Örnek No: 13)

Tahliye talebini alan icra müdürü, üç gün içerisinde borçluya bir ödeme emri göndermelidir. Düzenlenen bu ödeme emri, Örnek No: 13 olarak da adlandırılmaktadır.

Bu ödeme emri de, tıpkı genel haciz yoluyla takipte olduğu gibi bilgi ve ihtar kısmı olamak üzere iki kısımdan oluşur. Bilgi kısmında alacaklı, borçu ve alacağı ilişkin bilgilere yer verilir. İhtar kısmında ise borç ödenmek istenirse bunun süresi, karşı konulacaksa süresi ve yöntemi ile ödenmez ve karşı konulmazsa bunun sonucu belirtilir.

Örnek No: 13 ödeme emrinde aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır:

 • Takip talebinde bulunması gereken kayıtlar (İİK m.58),
 • Borcun Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen süre içinde ödemesi gerektiği ihtarı,
 • Bir itirazı varsa ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde sebepleri ile birlikte dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirmesi gerektiği ihtarı,
 • Kira sözleşmesini ve sözleşmedeki imzayı açık ve kesin olarak reddetmediği takdirde sözleşmeyi kabul etmiş sayılacağı ihtarı,
 • Belirtilen süreler içinde borcu ödemez veya itirazda bulunmazsa sözleşmenin feshedileceği ve alacaklının icra mahkemesinden tahliye ile haciz talep edebileceği ihtarı.

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliyeye yönelik ilamsız takibe ilişkin ödeme emri üzerine borçlunun mal beyanında bulunma yükümlülüğü yoktur.

Örnek No: 13 Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse Türk Borçlar Kanunu’ndaki ödeme süreleri içerisinde borcunu ödemek zorundadır. Bu ödeme süreleri;

 • Adi kira sözleşmeleri açısından on gün,
 • Konut ve çatılı işyerleri kiralarında otuz gün,
 • Ürün kirasında altmış gündür.

Bu süreler içerisinde kiracı kira bedelini ödemezse, Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verenin kira sözleşmesini feshetme imkanı vardır.

Borçlu bu süreler içerisinde borcunu ödediği takdirde alacaklının kiracının tahliyesini talep etme imkanı yoktur; takip bu aşamada sona erer.

Borçlu ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz etmez ve Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen süreler içerisinde borcunu ödemezse, tahliye aşamasına geçilir.

Borçlu süresinde itiraz etmez ve borcu da ödemezse, alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesini isteyebilir.

Alacaklı borçlunun tahliyesi için mahkemeye başvurması gerekmektedir. Alacaklı tahliyeyi, ödeme süresinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde istemlidir.

Örnek No: 13 Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi

Örnek No: 13 Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

Borçlu, ödeme emrini aldıktan sonra yedi gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak, icra dairesinde, kira sözleşmesine veya kira alacağına itiraz edebilir.

Borçlu, ister kira sözleşmesine ister kira alacağına itiraz etmiş olsun, borçlunun itirazı takibi durdurur.

Takip durduğu için alacaklının takibinin devamını saplayabilmesi bakımından altı ay içerisinde icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını istemesi gerekmektedir.

Genel haciz yoluya takipte olduğu gibi borçlu itiraz ederken sebep göstermek zorunda değildir. Borçlu daha sonra itirazın kaldırılması aşamasında, kira sözleşmesinden anlaşınlar dışından ileri sürdüğü itiraz sebepleri ile bağlıdır.

Kira sözleşmesine itirazın ayrıca ve açıkça yapılması gerekir. Borçlu, “kira sözleşmesindeki imza bana ait değildir” veya “kira sözleşmesinin üzerindeki yazılar değiştirilmiştir” gibi açıkça itirazda bulunması gerekir.

Borçlu, imzaya veya kira sözleşmesine karşı koymuşsa alacaklının, borçlunun itirazının kaldırılmasını isteyebilmesi için elinde noter tarafından onaylama veya düzenleme şeklinde yapılmış bir kira sözleşmesi olması gerekir.

Borçlu, imza ve kira sözleşmesi dışında bir sebeple itiraz etmişse, alacaklının itirazın kaldırılması yoluna başvurması halinde borçlu itiraz sebebini İİK m. 68’de düzenlenen bir belge ile ispatlamak zorundadır.

İcra mahkemesi yargılama sonucunda borçlunun itirazını haksız bulursa itiraza uğrayan asıl alacak miktarı üzerinden itirazın kaldırılmasına, faizin bu miktar üzerinden hesaplanmasına ve ihtar süresi içinde paranın ödenmemesi durumunda kiralananın tahliyesine karar verir.

İcra avukatı; tarafların hak kayıplarının önüne geçilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir icra dosyasının tarafı olmanız halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek ceza hukuku alanında tecrübeli avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Mal Sahibi yüzde 25ten fazla kira istediği için, kendisine göre eksik kira yatırmışım, dolayısıyla aradaki farkı almak İçin ilamsız icra ve tahliye başlatmış. Ben de 2023 yılı İçin yüzde 65 zamlı kira vermişim. Fazla ödediğim kirayı, bir sonraki ayın kirasından düşebilir miyim?

  İcra dairesine ödediğim kiraları dekontuyla birlikte verdim.

  Kendisinin iddia ettiği kira farklarını verirsem durum nolacak?

  1. Merhaba İbrahim Bey,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu