İcra Hukuku - İflas Hukuku

Örnek No: 14 Tahliye Emri Nedir?

Örnek No:14 tahliye emri, kiraya veren kişi tarafından tahliye etmek maksadıyla kiracıya karşı açılan bir icra takibidir.

Kira süresinin sona ermesi durumunda alacaklı, taşınmazın tahliyesini sağlamak amacıyla ilamsız icra yoluna başvurabilir.

Taşınmazın tahliyesine sağlamak amacıyla ilamsız takip yolu olarak başlatılan ve Örnek No: 14 şeklinde düzenlenen tahliye emirlerine yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri denmektedir.

Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna başvurulabilmesi için yazılı bir kira sözleşmesinin veya yazılı tahliye taahhüdünün bulunması gerekir. Bu noktada yazılı kira sözleşmesinin veya yazılı tahliye taahhüdünün birinin bulunması yeterlidir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 272. maddesine göre,

“(1) Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

(2) Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

(3) Tahliye emrinde: Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.”

Örnek No: 14 Tahliye Emri için Hazırlanan Takip Talebi

Takip talebi, kira süresinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde yapılmalıdır. Bir aylık süre hak düşürücü niteliktedir. Söz konusu süre geçtikten sonra kira sözleşmesi uzamış sayılır ve tahliye talep edilemez.

İcra Müdürlüğünce bu süre re’sen gözetilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şikayet yoluna başvurulabilmesi mümkündür.

Talep, genel haciz yolundaki gibi yapılır. Taşınmazların tahliyesi bakımından bir zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğu için, eğer borçlu birden fazla ise bunların hepsi takip talebinde gösterilmelidir.

Takip talebine mutlaka kira sözleşmesi veya tahliye taahhütnamesi eklenmelidir.

Örnek No: 14 Tahliye Emri için Hazırlanan Takip Talebi
Örnek No: 14 Tahliye Emri için Hazırlanan Takip Talebi

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Kira süresinin sona ermesi  sebebiyle ilamsız takip yoluna başvurabilmek için alacaklı-kiraya verenin elinde mutlaka yazılı bir kira sözleşmesi bulunması gerekir.

Konut ve çatılı işyerleri açısından, kira sözleşmesinde öngörülen sürenin sona ermesi tek başına tahliye sebebi olmadığından, ayırca kiracının yazılı tahliye taahhüdünde bulunması gerekir.

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için kira sözleşmesininden sonraki bir tarihte yapılmış olması gerekmektedir. Nitekim tahliye taahhüdü ile kira sözleşmesi aynı günde veya daha önceki tarihte yapılmışsa, kiracının zayıf taraf olarak baskı altında böyle bir taahhüdü imzaladığı kabul edilir.

Örnek No: 14 Tahliye Emri Nedir?

Takip talebini alan icra müdürü, 1 aylık sürenin geçip geçmediğini ve gerekli belgelerin takip talebine eklenip eklenmediğini kontrol ettikten sonra, borçluya bir tahliye emri gönderir.

Kiracının bu takipte ödemesi gereken bir para alacağı söz konusu değildir. Bu sebeple bu takip yolunda borçluya ödeme emri değil, tahliye emri gönderilir. Bu tahliye emrine Örnek No: 14 tahliye emri de denmektedir.

Tahliye emri, ödeme emri gibi bilgi ve ihtar olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bilgi kısmından alacaklı, borçu ve alacağa ilişkin bilgilere yer verilir. İhtar kısmında ise takibe itiraz edebileceği, itiraz etmediği yahut itirazın bertaraf edildiği takdirde tahliye edileceği bildirilir.

Tahliye emrinde kiracının tebliğden itibaren 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmesi gerektiği yazar. Ayrıca tahliye emrinde kiralayanın ve kiracının ve varsa temsilcilerinin isim, unvan ve yerleşim yerleri, sözleşme tarihi, kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair itirazını 7 gün içinde icra dairesine bildirmezse veya taşınmazı kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazar.

Örnek No: 14 Tahliye Emrine İtiraz Edilmemesi

Borçlu tahliye emrini aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmezse, taşınmazı 15 gün içinde tahliye etmesi gerekir. 15 günlük süre, tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren hesaplanır.

Borçlunun tahliyesi için, tahliye emrine itiraz süresinin geçmesi yeterli olmayıp, tahliye için öngörülen 15 günlük sürenin de geçmesi gerekir.

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliyeden farklı olarak, alacaklının tahliyeyi sağlamak için icra mahkemesine başvurması gerekmez. Alacaklı, tahliyenin zorla yerine getirilmesini icra dairesinden talep edebilir.

Örnek No: 14 Tahliye Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

Tahliye Emrini alan kiracı, yedi gün içerisinde, yazılı veya sözlü olarak icra dairesine itirazı bildirir.

Borçlu itirazında ilk olarak, kira sözleşmesini veya tahliye taahhüdünü inkar edebilir. İkinci olarak ise kira sözleşmesini ve tahliye taahhüdünü inkar etmez, ancak daha sonra kira sözleşmesinin yenilendiğini ve sürenin alacaklı tarafından uzatıldığını ileri sürebilir. Üçüncü olarak, kira sözleşmesini ve tahliye taahhüdü inkar etmezi, ancak kira sözleşmesinin kanun gereğince yenilenmiş sayıldığını ileri sürebilir.

Borçlu kira sözleşmesine ya da tahliye taahhüdüne itiraz etmek isterse, bu itirazın ayrıca ve açıkça yapılması zorunludur.

Borçlunun itirazı takibi durdurur. Alacaklı takibe devam etmek istediği takdirde icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını istemelidir.

İtirazın Kaldırılması

İtirazın Kaldırılması Kiracının itiraz etmesi üzerine alacaklı, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve taşınmazın tahliyesini talep edebilir. Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yolunda itirazın kaldırılması için herhangi bir süre öngörülmemiştir.

İcra mahkemesinin adi yazılı şekilde düzenlenmiş kira sözleşmesindeki (veya tahliye taahhüdündeki) imzayı inceleme yetkisi yoktur. Yapılan itirazın adi yazılı şekilde düzenlenmiş kira sözleşmesindeki imzaya ilişkin olması halinde alacaklının genel hükümlere göre sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekir.

Alacaklının imzaya yapılan itirazın kaldırılmasını talep edebilmesi, sözleşmenin (veya tahliye taahhüdünün) noterlikçe düzenlenmiş veya onaylanmış olması halinde mümkündür.

Kiracının itirazı imzaya ilişkin bir itiraz değil de kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına ilişkin bir itirazsa alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep edebilir. İtirazın kaldırılması yargılamasında kiracı, kiranın yenilendiğini veya uzatıldığını noterlikçe düzenlenmiş veya onaylanmış bir sözleşme ile ya da imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse itirazın kaldırılması talebi kabul edilir; ispat ederse talep reddedilir.

İcra avukatı; tarafların hak kayıplarının önüne geçilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir icra dosyasının tarafı olmanız halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek ceza hukuku alanında tecrübeli avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.


Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu