İcra Hukuku - İflas Hukuku

İlamsız İcra Nedir?

Para ve teminat alacakları için öngörülmüş bir cebri icra yoludur. Bu cebri icra yolunda alacaklının elinde herhangi bir belgenin, ilamın veya herhangi bir alacağı gösterir ve ispat eder nitelikte bir belgenin varlığı aranmaz. Bu belgelere sahip olmayan alacaklının alacağına kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır.

İlamsız İcra Takibinde Yetki

İlamsız icrada icra dairesinin yetkisi kesin yetki değildir. İlamsız icra takibinde genel yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yeri icra dairesidir. Bu yetki kesin yetki olmamakla birlikte takibe esas sözleşmenin yapıldığı icra dairesi de yetkilidir. Yetkiye ilişkin aykırılıklar 7 günlük süre içinde yetki itirazı ile ileri sürülür. Yetki itirazı kamu düzenine ilişkin olmadığından icra dairesi kendiliğinden yetkili olup olmadığına ilişkin bir inceleme yapamaz. Bunun için borçlunun yetki itirazında bulunması gerekir.

İlamsız İcra Takibinde Süreç

İlamsız icra yolu bir takip talebi ile başlar. Bu takip talebi üzerine icra dairesi borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlunun gönderilen bu ödeme emrine ilişkin 7 günlük bir itiraz hakkı bulunmaktadır. Eğer borç haklı bir nedene dayanmıyorsa ve yahut böyle bir borç hiç doğmamışsa borçluya kendisini korumak amacıyla borca itiraz etme hakkı tanınmıştır. Yedi gün içerisinde borçlu bu ödeme emrine itiraz ederse başlatılan icra takibi olduğu yerde durur. Borçlunun bu itirazı ortadan kaldırılıncaya kadar var olan takipte herhangi bir işlem yapılmaz.

Borçlunun İtirazı Sonucunda Alacaklının Başvuracağı Yollar

Borçlu süresi içerisinde borca itiraz etmiş ve takip bu itiraz sonucunda durmuş ise alacaklının başvurabileceği 2 yol vardır:

  • Alacaklı 6 ay içerisinde İcra Mahkemesine başvurup itirazın kaldırılmasını isteyebilir.
  • Alacaklı 1 yıl içerisinde genel mahkemelerde itirazın iptali davası açabilir.

İcra İflas Kanunu madde 68’e göre alacaklının İcra Mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açabilmesi için maddede sayılan belgelerden en az birinin varlığı gerekmektedir. Bu belgeler ;

  • İmzası İkrar Edilmiş Adi Senet
  • İmzası Noterlik Tarafından Tasdik Edilmiş Senet
  • Resmi Dairelerden Veya Yetkili Makamlardan Usulüne Uygun Alınmış Makbuz Veya Belge

Sayılan bu belgelerden birisi alacaklının elinde mevcut ise borca itirazdan itibaren 6 ay içerisinde alacaklı itirazın kaldırılması davası açmalıdır.

Alacaklının başvurduğu yol sonucunda itirazın haksızlığı ortaya çıkarsa takip kaldığı yerden devam eder ve borçlu aleyhine kötü niyet tazminatı ve icra inkar tazminatına hükmedilir.

Borçlu açılan bu takibe süresi içerisinde itiraz etmezse takip kesinleşir. Takibin kesinleşmesiyle beraber alacaklıya, borçlunun malvarlığına haciz koyma ve haczedilen malları paraya çevirme hakkı doğar.

Stj. Av. Büşra KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu