İcra ve İflas Avukatı

İcra Avukatı;

Alacaklı veyahut alacaklı görünen tarafın talebi doğrultusunda cebri icra yoluna başvurularak alacağın tahsili sağlanmaya çalışılmaktadır. İcra ve iflas hukuku karma bir hukuk dalı olup para ve teminat alacaklarının kanunda belirlenmiş olan sınırlar çerçevesinde elde edilmesi yoludur. Söz konusu borç, borçlunun menkul malları ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile karşılanmaktadır. Borcun tahsiline ilişkin bütün usul ve esaslar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiş olup bu doğrultuda tahsil edilir. İcra ve iflas hukukunda görevli merciler şunlardır:

 • İcra Daireleri,
 • İcra Hukuk Mahkemeleri,
 • İcra Ceza Mahkemeleri.

İcra ve İflas hukuku kapsamında kanunda yer alan sınırlamalar ile yapılabilecek başlıca işlemler ise şunlardır:

 • İlamlı icra takibi,
 • İlamsız icra takibi,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,
 • İpotek ve rehin takipleri,
 • İhtiyati haciz,
 • İflas talebi,
 • İflasın ertelenmesi/konkordato işlemleri
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Ödeme emrine /icra emrine itiraz,
 • İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması,
 • İstihkak davası,
 • Menfi tespit davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Alacak davaları başta olmak üzere İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemelerinde görülecek olan bütün davaların ve icra dairelerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerin takibi başta olmak üzere birçok hizmet verilmektedir.

İcra ve İflas Avukatı Kime Denir?

Avukatlar her ne kadar belirli bir alana bağlı olmasalar da icra hukuku ve iflas hukuku alanlarında uzmanlaşmaları halinde halk arasında icra avukatı, iflas avukatı, icra ve iflas avukatı olarak adlandırılabilmektedirler.

İcra ve iflas avukatı, kısaca, her türlü icra ve iflas hukuku dava ve işlemlerini takip eden vekildir. İcra ve iflas avukatı, borçlu vekili olabileceği gibi alacaklı vekili de olabilmektedir. Haciz işlemlerinin uygulanması ve tahsilatın sağlanması ile taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve haksız olarak menfaat elde edilmesinin engellenmesi yönünde işlemler gerçekleştirir.

İcra ve İflas Avukatının Görevleri Nelerdir?

İcra ve iflas avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 • İcra takiplerine ilişkin olarak taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz konulması ile satışının gerçekleştirilmesi,
 • Müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takiplerine istinaden gerektiği takdirde itiraz ve şikayet yollarına başvurmak,
 • Alacaklı ile borçlu arasında arabuluculuk yaparak borcun tahsilini gerçekleştirmek,
 • Her türlü icra ve iflas hukuku davalarını takip etmek,
 • İpotek ve rehin haklarının kullanılmasını sağlamak,
 • Karşılıksız çek davalarının takibini gerçekleştirmek,
 • İflas, iflasın ertelenmesi gibi işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

İcra ve İflas Avukatının Görevleri

İcra ve İflas Avukatının Hizmet Kapsamı Nedir?

İcra hukuku ve iflas hukuku ile ilgilenen avukatların gerekli hukuki donanıma ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

İcra ve iflas avukatı tarafından takip edilecek dava ve işler sınırlandırılamamakla beraber başlıca dava ve işler şu şekildedir:

 • İlamlı icra takibi,
 • İlamsız icra takibi,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,
 • İpotek ve rehin takipleri,
 • İhtiyati haciz,
 • İflas talebi,
 • İcra dairesi tarafından yapılan satışlara katılma,
 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi ve raporlandırılması,
 • İflasın ertelenmesi/konkordato işlemleri,
 • Yeniden yapılandırma işlemleri,
 • Şirketlere yönelik olarak iyileştirme projelerinin sunulması,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Ödeme emrine /icra emrine itiraz,
 • Kıymetli evraklara ilişkin alacağın tahsilini gerçekleştirmek,
 • İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması,
 • İstihkak davası,
 • Ödeme taahhüdünün hazırlanması,
 • İhalenin feshi davası,
 • Tasarrufun iptali davası,
 • Menfi tespit davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Alacak davaları başta olmak üzere İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemelerinde görülecek olan bütün davaların ve icra dairelerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerin takibi başta olmak üzere birçok hizmet verilmektedir.

İcra avukatı, icra hukuku alanında uzman olan ve bu alandaki davalara bakan avukatlara denir. Hukukumuzda kural olarak avukatların herhangi bir alan seçme zorunluluğu yoktur. Ancak avukatlar belirli alanlarda uzmanlaşabilirler.

İcra Avukatı Ne Demek?

İcra avukatı, alacaklının alacağını tahsil edememesi üzerine icra takip işlemlerini yürüten vekile denir. İcra avukatı, alacağı tahsil etmek amacıyla alacaklı adına her türlü hukuki işlemi yapar.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra avukatı, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının talebi ile İcra ve İflas daireleri aracılığı ile İcra ve İflas Kanunu kapsamında borcun tahsil edilmesini sağlamak için çalışır. İcra avukatının genel olarak yaptığı işlemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Borçludan alacağı tahsil etmek,
 • Alacağın, tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatmak,
 • İcra takibinin kesinleştirilmesini sağlamak,
 • Davasını aldığı kişinin hakkını dava bitimine kadar savunmak,
 • Borçlunun mal varlıklarına haciz konulması ve gerektiğinde satış işlemlerinin gerçekleştirilmek,
 • Rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapmak,
 • Finansal kiralama(leasing) ve kredi sözleşmelerinden doğan alacakların takibini sağlamak,
 • Kıymetli evraklar için kambiyo senetlerine mahsus haciz yokuyla takip başlatmak, bunun yanında karşılıksız çek davaları açmak ve takibini yapmak,
 • Kiralanan taşınmazın tahliyesi amacıyla icra takibi başlatmak ve takibini yapmak,
 • Borca ve kötü niyetli açılan icra davalarına itiraz sürecini başlatmak ve takip etmek.
 • Tüm süreçler içerisinde müvekkil ile iletişimde olarak müvekkili bilgilendirmek.

İcra Avukatında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

İcra avukatı genel olarak bir avukatta bulunan bütün özelliklere sahip olmalıdır. Ancak bunların yanında borç tahsili zor bir işlem olduğundan ikna kabiliyeti yüksek olmalıdır. Bunun yanında sürelerin takibini iyi yapmalı, herhangi bir süre kaybından dolayı hak kaybına mahal vermemelidir. Ayrıca icra avukatlarının sözlü ve yazılı olarak iletişim araçlarını iyi kullanması gerekir.

İcra hukukunda, fazlaca süreler bulunduğundan avukatın tüm sürece hakim olup düzenli olarak takibini yapması gerekmektedir. Borç tahsili meşakkatli olduğundan icra avukatının yüksek motivasyona sahip olması gerekmektedir. Ancak icra avukatı tüm bu işlemlerini meslek etiği çerçevesinde gerçekleştirmektedir.  

İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku, alacağını tahsil edemeyen alacaklının alacağını icra organları aracılığıyla tahsilini düzenleyen hukuk dalıdır. İcra hukuku hükümleri 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmektedir.

İcra hukukunun konusunu borçlunun malvarlığı oluşturmaktadır. Borçlunun malvarlığından kasıt, tüm malvarlığı değil, borca yetecek miktarda malvarlığıdır. İcra yetkisi kullanılırken ölçülülük ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır.

İcra Avukatı Hizmet Kapsamı

İcra avukatları öncelikle borçlu ile iletişime geçerek alacağı tahsil etmektedir. Yapılan görüşme sonucunda olumlu bir gelişme sağlanamazsa borcun kaynağına göre bir takip türü belirlenir. Ardından takibin kesinleştirilmesi sağlanır. Sonraki aşamalarda ise borçlunun malvarlığı üzerine haciz koydurarak veya hapis, rehin hakkı kullanılarak borç tahsil edilmeye çalışılır. Gerekli görüldüğü takdirde hacizli malların satışı istenir.

Ancak icra avukatı, borçlunun avukatı ise süresi içinde borca itiraz ederek öncelikle icra takibinin durmasını sağlaması gerekecektir. Süresi içerisinde itiraz edilmezse somut olaya göre dava açar. Takibin yürütülmesinin yanında müvekkili bilgilendirir.

İcra Takibinde Avukatın Alacaklıya Faydaları

İcra takibi hızlı ilerleyen bir alan olduğundan takibinin sürekli yapılması gerekmektedir. Sürenin kaçması durumunda önemli hak kayıpları meydana gelmektedir. Bu açıdan sürelerin doğru takibini yapacak avukat ile çalışmak, alacağın güvence altında olması açısından önemlidir.

İcra hukukunda yapılan işlemlere karşı doğru hukuki yola başvurulmalıdır. Aksi durum hak kaybına sebebiyet verebilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı doğru ve güncel bilgi almak çok önemlidir.

İcra Avukatının Müvekkile Karşı Sorumlulukları

Avukatlık Kanunu 34. Maddesi ve Borçlar Kanunu 390. Maddeleri uyarınca, icra avukatının müvekkile karşı özen yükümlülüğü vardır. İcra avukatı görevini yerine getirirken işini özenle yapmalıdır.

Avukatlık Kanunu Madde 34:

Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Bu kapsamda icra avukatı, işini özenle yapmalı; süre takipleri yapmalı ve gerekli tüm hukuki yollara başvurmalıdır. Müvekkili mağdur edecek davranışlardan kaçınmalıdır. Aksi durum vekilin sorumluluğuna yol açmaktadır.

İcra Hukukunda Dava ve Türleri Nelerdir?

İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda genel mahkemelerde açılabilen davalar olduğu gibi icra hukuk mahkemesinde görülen davalar da vardır. İcra hukukunda görülen bazı davalar şu şekildedir:

 • İcra takibine itirazın iptali ve kaldırılması,
 • Menfi tespit davaları,
 • İhalenin feshi davası,
 • Kira ödenmemekten kaynaklanan icra takibi ve tahliye davaları,
 • Rehinin paraya çevrilmesi,
 • Kişilerde bulunan mallara karşı istihkak davası,
 • İcra tehdidi altında olmayan borcun ödenmesi sebebiyle borcun geri alınması için açılacak istirdat davası,
 • Memur muamelesini şikayet davası,
 • Alacağın güvence altında olması için açılan ihtiyati haciz davası.

İcra ve İflas Hukukuna dair alacaklar konusunda borçlu veya alacaklı sıfatını haiz olmanız halinde, büromuzda icra ve iflas hukuku alanında usul ve esasa hâkim olan uzman avukat kadromuz ile iletişime geçerek hak ihlaline uğramanızı engelleyebilir ve söz konusu süreci hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra avukatı, alacağını tahsil edemeyen alacaklının alacağını cebri icra yoluyla tahsilini sağlar. Ancak icra avukatı borçlu vekili ise; borçlu görünen kişinin borçlu olmadığı parayı ödemesini engeller ve bunun için gerekirse dava yoluyla borçlu olmadığının tespitini talep eder.

Kaç TL Altına Haciz Yoktur?

İcra hukukunda haciz işleminin yapılması için herhangi alt veya üst sınır getirilmemiştir. 100 TL’lik bir borç için haciz işlemi yapılabileceği gibi 1.000.000 TL’lik alacak içinde yapılabilir. Her türlü alacak ve borç ilişkilerinde uzman kadromuzdan yararlanmak için EKİN HUKUK BÜROSU ile iletişime geçebilirsiniz.
Başa dön tuşu