İcra ve İflas Avukatı

Alacaklı veyahut alacaklı görünen tarafın talebi doğrultusunda cebri icra yoluna başvurularak alacağın tahsili sağlanmaya çalışılmaktadır. İcra ve iflas hukuku karma bir hukuk dalı olup para ve teminat alacaklarının kanunda belirlenmiş olan sınırlar çerçevesinde elde edilmesi yoludur. Söz konusu borç, borçlunun menkul malları ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile karşılanmaktadır. Borcun tahsiline ilişkin bütün usul ve esaslar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiş olup bu doğrultuda tahsil edilir. İcra ve iflas hukukunda görevli merciler şunlardır:

 • İcra Daireleri,
 • İcra Hukuk Mahkemeleri,
 • İcra Ceza Mahkemeleri.

İcra ve İflas hukuku kapsamında kanunda yer alan sınırlamalar ile yapılabilecek başlıca işlemler ise şunlardır:

 • İlamlı icra takibi,
 • İlamsız icra takibi,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,
 • İpotek ve rehin takipleri,
 • İhtiyati haciz,
 • İflas talebi,
 • İflasın ertelenmesi/konkordato işlemleri
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Ödeme emrine /icra emrine itiraz,
 • İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması,
 • İstihkak davası,
 • Menfi tespit davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Alacak davaları başta olmak üzere İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemelerinde görülecek olan bütün davaların ve icra dairelerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerin takibi başta olmak üzere birçok hizmet verilmektedir.

İcra ve İflas Avukatı Kime Denir?

Avukatlar her ne kadar belirli bir alana bağlı olmasalar da icra hukuku ve iflas hukuku alanlarında uzmanlaşmaları halinde halk arasında icra avukatı, iflas avukatı, icra ve iflas avukatı olarak adlandırılabilmektedirler.

İcra ve iflas avukatı, kısaca, her türlü icra ve iflas hukuku dava ve işlemlerini takip eden vekildir. İcra ve iflas avukatı, borçlu vekili olabileceği gibi alacaklı vekili de olabilmektedir. Haciz işlemlerinin uygulanması ve tahsilatın sağlanması ile taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve haksız olarak menfaat elde edilmesinin engellenmesi yönünde işlemler gerçekleştirir.

İcra ve İflas Avukatının Görevleri Nelerdir?

İcra ve iflas avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 • İcra takiplerine ilişkin olarak taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz konulması ile satışının gerçekleştirilmesi,
 • Müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takiplerine istinaden gerektiği takdirde itiraz ve şikayet yollarına başvurmak,
 • Alacaklı ile borçlu arasında arabuluculuk yaparak borcun tahsilini gerçekleştirmek,
 • Her türlü icra ve iflas hukuku davalarını takip etmek,
 • İpotek ve rehin haklarının kullanılmasını sağlamak,
 • Karşılıksız çek davalarının takibini gerçekleştirmek,
 • İflas, iflasın ertelenmesi gibi işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

İcra ve İflas Avukatının Görevleri

İcra ve İflas Avukatının Hizmet Kapsamı Nedir?

İcra hukuku ve iflas hukuku ile ilgilenen avukatların gerekli hukuki donanıma ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

İcra ve iflas avukatı tarafından takip edilecek dava ve işler sınırlandırılamamakla beraber başlıca dava ve işler şu şekildedir:

 • İlamlı icra takibi,
 • İlamsız icra takibi,
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,
 • İpotek ve rehin takipleri,
 • İhtiyati haciz,
 • İflas talebi,
 • İcra dairesi tarafından yapılan satışlara katılma,
 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi ve raporlandırılması,
 • İflasın ertelenmesi/konkordato işlemleri,
 • Yeniden yapılandırma işlemleri,
 • Şirketlere yönelik olarak iyileştirme projelerinin sunulması,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Ödeme emrine /icra emrine itiraz,
 • Kıymetli evraklara ilişkin alacağın tahsilini gerçekleştirmek,
 • İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması,
 • İstihkak davası,
 • Ödeme taahhüdünün hazırlanması,
 • İhalenin feshi davası,
 • Tasarrufun iptali davası,
 • Menfi tespit davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Alacak davaları başta olmak üzere İcra Ceza ve İcra Hukuk Mahkemelerinde görülecek olan bütün davaların ve icra dairelerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerin takibi başta olmak üzere birçok hizmet verilmektedir.

İcra ve İflas Hukukuna dair alacaklar konusunda borçlu veya alacaklı sıfatını haiz olmanız halinde, büromuzda icra ve iflas hukuku alanında usul ve esasa hâkim olan uzman avukat kadromuz ile iletişime geçerek hak ihlaline uğramanızı engelleyebilir ve söz konusu süreci hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Başa dön tuşu