İcra Hukuku - İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukukunda Şikayet

Şikayet, icra ve iflas dairelerinin yaptığı yanlış ve hukuka aykırı işlemlerden ötürü zarar gören kişilerin bu zararlarının giderilmesi ve yapılan işlemlerin düzeltilmesi için İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiş bir kanun yoludur.

İİK md. 16 “ Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir. ” demektedir.

Şikayet bir dava türü olmamakla birlikte genel kabul gören görüşe göre kendine özgü bir kanun yoludur. Çünkü şikayete konu olan şey icra ve iflas dairelerinin yapmış olduğu hukuka uygun olmayan işlemlerdir. Bu yüzden şikayet kanun yolunda taraflar davacı ve davalı değil, şikayet eden ve şikayet olunandır.

Şikayet Sebepleri

  • Yapılan işlemin kanuna aykırı olması
  • Yapılan işlemin olaya uygun bulunmaması

Yukarıda sayılan sebeplerde ilk ikisi genel şikayet sebepleri olup bunlar için 7 günlük hak düşürücü süre öngörülmüştür. Bu süre hakim tarafından re’sen dikkate alınır ve hukuka aykırı işlemden zarar görenin bu zarar öğrenmesinden itibaren bu süre işlemeye başlar. Süresi içerisinde itiraz edilmez ise şikayet hakkı sona erer.

  • Bir hakkın yerine getirilmemesi
  • Bir işlemin sebepsiz sürüncemede bırakılması

Bu iki şikayet sebebi ise herhangi bir süreye tabi tutulmamış olup her zaman şikayet yolu açıktır. İcra memurunun yapması gereken bir işlemi yapmamakta direnmesi veya bir işi yapılması gereken süre içerisinde keyfi olarak yapmaması yukarıdaki sebepleri örnek gösterilebilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki şikayet hakkının geç kullanılması bir kötü niyet ortaya koyuyor ise hukuk düzeni bunu korumaz. Bu şekilde kötü niyetle bir hak kazanımının olması mümkün değildir.

Şikayet Nasıl Yapılır?

Şikayet, İcra Mahkemesine yapılır. Yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Yetkili İcra Mahkemesi ise şikayete konu olan muamelenin görüldüğü icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesidir.

İİK md. 18 “İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır. Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi icra mahkemesine ifade zaptettirmek suretiyle de olur. Aksine hüküm bulunmayan hâllerde icra mahkemesi, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir.” Demektedir.

Görüldüğü üzere icra şikayetlerinde basit yargılama usulü uygulanır. İcra mahkemesi dilerse şikayete konu olan olay ile ilgili icra dairesinde bir açıklama isteyebilir. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi en geç 10 gün içerisinde kararını verir.

Yapılan şikayeti İcra Mahkemesi kabul ederse şikayete konu olan muamele ya bozulur yahut düzeltilir. Fakat şikayet sebepleri yerinde görülmezse veya şikayet süresi içerisinde yapılmamış olursa şikayet reddedilir.

Stj. Av. Büşra KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu