İş Hukuku

Kanuni Grev’in Sonuçları

Kanuni Grev’in Sonuçları;

İşçi Sendikası Bakımından Sonuçları

 • Zarardan Sorumlu Olma

Grev esnasında greve karar veren sendikanın kusurlu hareketi sonucu grev uygulanan işyerinde neden olunan maddi zarardan sendika sorumludur.

 • İşyerinde Grev Gözcüsü Bulundurma

Kanuni grev kararı sonucunda işçi sendikasının, grev kararı alınan işyerinde, grev kararına uyulmasını sağlamak için grev gözcüsü bulundurma yetkisi bulunmaktadır. Grev gözcüsü, kanuni bir grev kararına uyulmasını sağlamak için güç kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla, işyerinin giriş ve çıkış yerlerinde bulunabilir.

Greve Katılan İşçiler Bakımından Sonuçları

 • İş Sözleşmesinin Askıda Kalması

Kanuni greve katılan, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniyle çalıştırılamayan işçilerin iş sözleşmeleri grev süresince askıda kalır.

 • İşyerini Terk Etme Zorunluluğu ve Faaliyeti Engellememe Yükümlülüğü

Sendika üyesi olsun ya da olmasın işyerinde çalışan işçiler, greve katılıp katılmamakta serbesttir. Greve katılan işçiler işyerinden ayrılmak zorundadır. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin ise ileride anlatılacağı üzere işyerinde çalışmaları ise hiç bir şekilde engellenemez.

 • Başka İşte Çalışma Yasağı

Kanuni bir grev nedeniyle iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin, grev süresince başka bir işverenin yanında çalışmaları yasaktır. Grev nedeniyle iş sözleşmesinin askıda olduğu dönemde başka bir işverenin yanında çalışan işçinin iş sözleşmesi, işverence haklı nedenle feshedilebilir.

 • Konut Haklarından Yararlanmaya Devam Etme

İşveren, kanuni bîr grev süresince greve katılan işçilerin oturdukları ve kendisi tarafından sağlanmış olan konutlardan çıkmalarını isteyemez.

 • İş Sözleşmesinin Feshedilememesi

Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, teşvik etme, greve katılma veya greve katılmaya teşvik etme nedeniyle bir işçinin iş sözleşmesi feshedilemez.

Greve Katılmayan İşçiler Bakımından Sonuçları

Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçiler ancak kendi işlerinde çalıştırılabilir. Bu işçilere, greve katılan işçilerin işleri yaptırılamaz. Greve katılmayan işçilerin de işveren tarafından işyerinde çalıştırılmaması halinde iş sözleşmeleri, grev süresince askıda kalır.

İşveren Bakımından Sonuçları

 • İşverenin İşçi Çalıştırma Yasağı

İşveren, kanuni bir grev süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.

 • İşverenin Greve Katılamayan İşçileri Çalıştırmama Hakkı

Kanuni bir grev durumunda greve katılan işçiler ile lokavta maruz kalan işçiler, işyerinden ayrılmak zorundadır. Sonuç olarak işveren, zorunluluk nedeniyle greve katılamayan işçiler haricinde, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri işyerinde çalıştırmama hakkına sahiptir.

KANUNİ LOKAVTIN SONUÇLARI

 • İş Sözleşmesinin Askıda Kalması

Sözleşmenin askıda olduğu dönemde işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez ve sözleşmenin askıda kaldığı süre, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

 • İşverenin İşçi Çalıştırma Yasağı

İşveren, kanuni bir grevde olduğu gibi kanuni lokavt süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.

 • İşçilerin İşyerini Terk Etme Zorunluluğu ve Faaliyeti Engellememe Yükümlülüğü

Lokavta maruz kalan işçiler işyerinden ayrılmak zorundadır. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin ise ileride anlatılacağı üzere işyerinde çalışmaları ise hiçbir şekilde engellenemez.

 • İşçilerin Başka İşte Çalışma Yasağı

Kanuni bir lokavt nedeniyle iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin, grev süresince başka bir işverenin yanında çalışmaları yasaktır.

 • İşçilerin Konut Haklarından Yararlanmaya Devam Etmesi

İşveren, kanuni lokavt süresince lokavta uğrayan işçilerin oturdukları ve kendisi tarafından sağlanmış olan konutlardan çıkmalarını isteyemez.

 • İşveren Sendikasının İşyerinde Lokavt Gözcüsü Bulundurma Yetkisi

Kanuni lokavt kararı sonucunda işçi sendikasının, lokavt ilan edilen işyerinde, lokavt kararına uyulmasını sağlamak için lokavt gözcüleri bulundurma yetkisi bulunmaktadır.

 • Bazı İşçilerin Lokavtta Çalıştırılma Zorunluluğu

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda, bazı durumlarda sınırlı sayıda işçinin kanuni lokavtta çalışmalarının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

KANUNİ DIŞI GREVİN SONUÇLARI

 • İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı

Kanun dışı grev yapılması halinde işveren; grevin yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını teşvik eden, greve katılan, greve katılmaya veya devamına teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir.

 • İşverenin Zararının Karşılanması

Grev kararı işçi sendikası veya konfederasyonu tarafından alınmışsa kararı alan işçi kuruluşu işverenin grev nedeniyle oluşan zararını karşılamak zorundadır.

 • İşçilerin Konuttan Yararlanmasına Son Verilmesi

İşveren, kanuni bir grev veya lokavtta süresince greve katılan veya lokavta uğrayan işçilerin oturdukları ve kendisi tarafından sağlanmış olan konutlardan çıkmalarını isteyemezken kanun dışı grev nedeniyle, grevle ilgisi bulunan işçilerin konuttan çıkmasını isteyebilir.

 • İdari Para Cezası

KANUNİ DIŞI LOKAVTIN SONUÇLARI

 • İşçilerin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı

Kanun dışı lokavt yapılması halinde işçiler, iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir.

 • İşçilerin Lokavt Süresince Ücretlerinin Ödenmesi

İşveren kanun dışı lokavtta işçileri haksız olarak işyerinden uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle kanun dışı lokavt süresince işçiler, ücretlerinin ödenmesini talep etme hakkına sahiptirler.

 • İşçilerin Zararın Karşılanması

Kanun dışı lokavt halinde işveren, bu işçilerin lokavt süresine ilişkin iş sözleşmesinden doğan bütün haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemek ve uğradıkları zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

 • İdari Para Cezası

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu