İçtihatlar

Ev Sahibinin Kiracının Suyunu Kestirmesi

Ev sahibi, kira borcu olması sebebiyle kiracının suyunu kestirirse kiracı lehine manevi tazminata hükmedilir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

Esas: 2014/5018, Karar: 2015/1060, K. Tarihi: 28.01.2015

Kira sözleşmesi ile ilgili hükümler Türk Borçlar Kanunu’nun 299-378. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanmasını veya kullanılma ile birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakması, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kira sözleşmesinin tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olması dolayısıyla kiraya verenin, kiralananı kiracıya kullanıma elverişli bir şekilde teslim etme ve kira süresi boyunca bu durumda bulundurma, kiracının da kira konusunu kullanımının karşılığı olarak kira bedelini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nda kiracıya ve kiralayana bir takim yükümlülükler yüklenmiş olup kiracının temel borcunu kira bedelini ödemektir. Kira bedelini ödemeyen kiracı TBK ve İİK da düzenlenen hükümlere göre tahliye edilebilir.

Kiracının borcunu ödememesi her ne kadar sözleşmeye aykırı bir davranış ise de, kiraya verenin bu durumda kiracının suyunu, elektriğini veya doğalgazını kesmesi haksız fiil niteliği taşımakta olup kiralayanın bu eylemi sebebiyle kiracının uğradığı zararları gidermekle yükümlüdür.

Nitekim Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2014/5018 Esas, 2015/1060 Karar sayılı ve 28.01.2015 tarihli ilamında; kiraya verenin kiracısının kira borcunu ödemediği gerekçesiyle haksız bir şekilde evine giden su borusunu keserek götürdüğünü, kiracının bu eylem yüzünden üzüntü yaşadığınından kiraya verenin kiracının uğradığı manevi zararı gidermekle yükümlü olduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

Esas: 2014/5018, Karar: 2015/1060, K. Tarihi: 28.01.2015

Davacı M.. Ç.. vekili Avukat İsmet tarafından, davalı A.. A.. aleyhine 14/03/2013 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 10/01/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının kiracısı bulunduğunu, kira borcunu ödemediği gerekçesiyle davalının haksız bir şekilde, evine giden su borusunu keserek götürdüğünü, davalının, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan cezalandırıldığını, davalının haksız eylemi nedeniyle üzüntü yaşadığını belirterek uğradığı manevi zararın tazminini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, manevi tazminat tazminat şartlarının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verimiştir.

Dosya kapsamına göre; davalı tarafından, kiracısı olan davacıyı kira borcunu ödememesi nedeniyle evden çıkarmak için, su saatini açma kapama vanasının yanından söktüğü ve su saatinden ev giriş plastik borusunu kestiği sabittir. Davacının suyunun kesilmesi nedeniyle en doğal insani ihtiyaçlarını gideremeyeceği aşikardır. Davalının haksız eylemi nedeniyle yaşam için en doğal ihtiyaçlardan olan suyun kesilmesi davacının kişilik değerlerinin zedelenmesine yol açmıştır.

Yerel mahkemece, açıklanan yönler gözetilerek davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 28/01/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu