İçtihatlar

Aldatan Eşin Öldürülmesi Suçu ve Haksız Tahrik

Boşanma davası kesinleştikten sonra sanığın eski eşini, boşanma davasının kesinleşmesinden öncesine dayalı sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi sebebiyle öldürmesi durumunda haksız tahrik hükümleri uygulanmaz.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi

Esas: 2021/13267 Karar: 2022/8342 Tarih: 27.10.2022

Kasten öldürme suçu Türk Ceza Kanunu madde 81’de düzenlenmiştir. Bu suçun cezası müebbet hapis cezasıdır.

Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri ise TCK m. 82’de düzenlenmiştir. Bu maddede sayılan nitelikli haller arasında “Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı”  işlenmesi durumu vardır. Kasten öldürmenin nitelikli halinin işlenmesi durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Kasten öldürme suçunda gündeme gelebilecek bazı ceza indirim sebepleri vardır. Bunlardan biri de haksız tahriktir. Haksız tahrik, kendisine karşı işlenen haksız saldırı sebebiyle oluşan acı, elem ve ıstırap sebebiyle kendisine haksız saldırı gerçekleştiren kişiye karşı suç işlemesidir. Haksız tahrik durumunda faile verilecek cezada indirim yapılır.

Ancak bazı durumlarda haksız tahrik indirimi yapılmaz. Örneğin kişinin kendisine haksız saldırı gerçekleştiren kişiye değil, onun bir yakınına saldırı yapması durumunda haksız tahrik indirimi uygulanmaz veya töre saikiyle kasten öldürme suçunu işlemesi durumunda haksız tahrik indirimi uygulanmaz.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 2021/13267 Esas, 2022/8342 Karar sayılı 27.10.2022 tarihli güncel ilamında; boşanma davasının kesinleşmesinin ardından sanığın eski eşini boşanma davasından önce gerçekleşen sadakat yükümlülüğünü ihlal sebebiyle öldürmesi durumunda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmayacağı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi

 Esas: 2021/13267 Karar: 2022/8342 Tarih: 27.10.2022

 

HÜKÜMLER: A) … 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/07/2020 tarih, 2020/36 Esas ve 2020/245 Karar sayılı kararı ile;

Sanık … hakkında maktul …’a yönelik “nitelikli kasten öldürme” suçundan 5237 sayılı TCK’nin 82/1-a-b, 53, 63. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile mahkumiyetine,

B) … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 25/06/2021 tarih, 2021/441 Esas ve 2021/1976 Karar sayılı kararı ile;

Sanık … hakkında maktul … …’a yönelik “nitelikli kasten öldürme” suçundan kurulan hüküm yönünden 5271 sayılı 280/2. maddesi uyarınca; kaldırılmasına; TCK’nin 82/1-a, 29, 53, 63. maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile mahkûmiyetine dair kararı.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Katılanlarla birlikte … ismi de 26/07/2021 tarihli temyiz dilekçesine yazılarak temyiz talebinde bulunulmuş ise de, …’ın usulünce davaya katılmadığından ve katılma talebi reddedilen … Barosu Başkanlığının istinaf başvurularının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 279/1-b maddesi uyarınca reddine dair karar itiraza tabi olup, itirazın merciince reddedildiğinden davaya katılma hakkı ve kararı temyiz etme hakkı olmayan … vekilinin temyiz talebinin CMK’nin 298. madde gereğince reddine karar verilmiştir.

… Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 25/06/2021 tarih, 2021/441 Esas ve 2021/1976 Karar sayılı kararının, sanık … müdafii, katılanlar Meral ve … vekilleri, katılan … tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Katılanlar Meral ve … vekillerinin duruşmalı inceleme isteminin 7079 sayılı Kanun’un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmekle;

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5 yılın üzerinde olması nedeniyle bölge adliye mahkemesi kararının 5271 sayılı CMK’nin 286/2-a maddesi gereğince temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Sanık … hakkında maktul …’ya yönelik nitelikli kasten öldürme suçundan 5237 satılı TCK’nin 82/1-a-b, 53, 63. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile mahkumiyetine dair Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kurulan hükme karşı sanık müdafii, katılanlar vekili ve katılan … vekili tarafından istinaf başvurularında bulunulması üzerine, istinaf başvurularının kabulü ile sanık hakkında nitelikli kasten öldürme suçundan 5237 sayılı TCK’nin 82/1-a, 29, 53, 63. maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 25/06/2021 tarih, 2021/441 Esas ve 2021/1976 Karar sayılı kararında bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık … müdafiinin; suç vasfına, katılanlar vekili ve katılan Bakanlık vekilinin; haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine, suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine,

S/3

Ancak;

Dosya kapsamına göre; sanığın maktulle aralarında şiddetli geçimsizliklerinin bulunduğu, bu sebeple sanık … maktulün boşanma davası açılmadan önce fiilen ayrı yaşamaya başladıkları, boşanma davası açıldıktan sonra da fiilen ayrı yaşamaya devam ettikleri, açılan boşanma davası üzerine sanık … maktulün boşanmalarına karar verildiği, ancak sanığın gerek boşanma davasından önce gerekse boşanma davasından sonra maktulün şikayet beyanları ile de anlaşılacağı üzere maktule karşı birtakım eylemlerde bulunduğu, maktulün, sanığın birtakım tehditlerine maruz kaldığının anlaşıldığı, alınan bir kısım tanıklar ve bir kısım katılan beyanlarından da anlaşılacağı üzere maktul … sanığın fiilen ayrı yaşadıkları dönem içerisinde sanığın, maktulü dönem dönem takip ettiği ve maktule tehdit içerikli birtakım sözler söylediği ve onu rahatsız edici birtakım eylemlerde bulunduğu, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da sanığın maktule karşı birtakım eylemlerinin bulunması sebebiyle maktulün sanıktan şikayetçi olduğu, olay tarihinde sanığın yanına almış olduğu satır ve bıçakla yine maktulü takip ettiği, maktulün sanığın elinde satırı görmesi sebebiyle kaçtığı, sanığın bir süre maktulü kovaladığı, bu sırada maktulün bağırarak etraftan yardım istediği, sanığın meydana gelen ve kısa süren kovalamacadan sonra maktulü yakaladığı ve maktulün kafa ve boyun bölgesini hedef alarak, birden çok kez satır ve üzerinde taşımış olduğu bıçakla maktule vurduğu, maktulün kafa bölgesine almış olduğu yaralar neticesinde beyin dokusunun görünür hale gelecek şekilde darbelere maruz kaldığı, maktulün almış olduğu darbeler neticesinde kesici, ezici alet yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılan olayda,

Sanık her ne kadar savunmasında, maktulün kendisine karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair birtakım anlatımlarda bulunmuş ve maktulün kendisinden habersiz ev alması sebebiyle birtakım tartışmalarının bulunduğunu, maktulün fiilen ayrı yaşamaya başladıktan sonra da sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine ilişkin birtakım eylemlerinin bulunduğunu belirtmiş ise de, sadakat yükümlülüğüne ilişkin ihlal niteliğindeki eylemlerin veya maktulün habersiz bir şekilde ev alması şeklindeki eylemlerin taraflar arasında açılan boşanma davasına konu edilebilecek nitelikte iddialar olduğu, sanık… maktul arasında 18/09/2018 tarihinde boşanma davasının açıldığı, boşanma kararının 10/09/2019 tarihinde kesinleştiği, sanığın nitelikli kasten öldürme suçunu 11/10/2019 tarihinde yani boşanma kararının kesinleşmesinden bir ay sonra işlendiği, dolayısıyla boşanma kararı kesinleştikten sonra önceye dayalı sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin iddiaların haksız tahrik olarak değerlendirilemeyeceğinin gözetilmeksizin, sanık hakkında TCK’nin 29. maddesi uyarınca uygulama yapılarak eksik ceza tayini,

S/4

Bozmayı gerektirmiş olup; katılanlar vekilinin ve katılan Bakanlık vekilinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 304/2-b maddesi gereğince “… Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise… 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27/10/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu