İçtihatlar

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesinde düzenlenmiştir.  Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” bölümünde sahtecilik suçları arasında düzenlenmiştir.

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu; belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde doldurma eylemidir. Bu maddede özel olarak herhangi bir belge aranmamıştır. Bu kağıt, senet olabileceği gibi belge veya boş kağıt da suçun konusunu oluşturabilir.

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunun Unsurları

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu, genel kast ile işlenebilir. Bu suçun taksir ile işlenebilmesi mümkün değildir. Bu suçta korunmak istenen değer, kamu güvenidir. Suçu faili herkes olabilir, bu bakımdan özgü suç değildir. Suçun mağduru ise imzayı atan kişidir.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun unsurları şunlardır:

 • Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere hazırlanmış bir kağıt olmalı,
 • Bu kağıt kısmen veya tamamen boş olmalı,
 • Belge imzalı olmalı,
 • Belge, verilme nedeninden farklı şekilde doldurulmuş olmalıdır.

Boş Kağıda veya Senede Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Boş kağıda veya senede atılan imzanın kötüye kullanılması, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesine göre bu suçun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Kanunumuza göre bir yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren suçlar seçenek yaptırımlara çevrilebilmektedir. Bu konu ile ilgili seçenek yaptırım yazımızdan yararlanabilirsiniz.

TCK 209 Suçunda Cezayı Arttıran veya Azaltan Haller

Türk Ceza Kanunu 209. maddesi suçun temel şeklini düzenlemiş, cezayı arttıran veya azaltan halleri düzenlememiştir. Bu yüzden hakim davada cezayı arttıran veya azaltan halin varlığını genel hükümler çerçevesinde göz önüne alır. Cezanın belirlenmesinde hakimin göz önünde bulunduracağı kriterler TCK 61. maddede düzenlenmiştir. Bu kriterler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 •  Suçun işleniş biçimi,
 • Suçun işlenmesinde kullanılan araçlar,
 •  Suçun işlendiği zaman ve yer,
 • Suçun konusunun önem ve değeri,
 • Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
 • Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
 • Failin güttüğü amaç ve saik.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi Karar: 2021/20727

Sanığın sâbit olan eylemi 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesine uyduğu hâlde TCK’nın 142/1-e maddesi ile uygulama yapılması sonuç ceza değişmediğinden; suça konu kamyonun önem ve değeri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi uyarınca sanık hakkında, temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi ise karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

TCK 209 Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu şikayete bağlı bir suç olarak düzenlenmiştir. Kanunumuzda şikayet süresi mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 6 aydır.

Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesi dava zamanaşımını düzenlemektedir. Maddede, beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Bu bakımdan açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunda zamanaşımı 8 yıl olacaktır.

TCK 209 Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu şikayete bağlı bir suç olduğundan, şikayetten vazgeçme de mümkündür. Soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçilirse kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme durumunda ise davanın düşmesi kararı verilecektir.

Boş Kağıda Atılan İmza Geçerli midir?

Atılan imza sahte olmamak ve imza atanın özgür iradesine dayalı olarak atılması şartıyla geçerli olacaktır.

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Şikayete Bağlı mı?

Açığa atılan imzayı kötüye kullanma suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almaktadır. Bu suç hakkında re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Boş Kağıda İmza Attım Ne Yapmalıyım?

İmzalanan boş kağıt veya senetler, tarafların anlaşmasına aykırı olarak doldurulup icraya konulabilmektedir. Bu eylem açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturmaktadır. Açığa atılan imzanın üzeri çok farklı şekilde doldurulabilmekte ve imza atanı mağdur edebilmektedir. Bu yüzden doğru ve profesyonel hukuki destek alınması çok önemlidir. Konu ile ilgili Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

T.C YARGITAY
9.Ceza Dairesi
Esas: 2020/ 8362
Karar: 2021 / 1324
Karar Tarihi: 11.03.2021

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu yönünden yapılan temyiz incelemesinde;
Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesi gereğince uygulama yapılırken “Sanığın eylemini birden fazla kişiye karşı zincirleme olarak işlemediği” denilerek artırım yapılması gerekçeli kararda ”’İşlediği” ve ”Artırım yapılmasına” ibarelerinin geçmesi hüküm fıkrasında ”İşlemediği” kelimesinin sehven yazıldığı kabul edilmekle, toplanan kanıtlarla iddia ve savunma incelenip tartışılarak suçun sübutu ve niteliği soruşturma sonuçlarına ve yasaya uygun biçimde tayin edilmiş bulunduğundan, tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmediği gibi sanık müdafiinin temyiz itirazları da yerinde görülmediğinden reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 11/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Av. Zehra ATASEVER & Av. Ahmet Ekin

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu