İçtihatlar

Hakaret İçeren Sosyal Medya Paylaşımını Beğenmek

Hakaret içeren sosyal medya paylaşımını beğenmek hakaret suçunu oluşturmaz.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Esas: 2013/5598, Karar: 2014/33171, K. Tarihi: 17.11.2014

Hakaret suçu, TCK 125. maddesinde yer alan hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte “somut bir fiil veya olgu isnat etmek” veya “sövmek” suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına düşürmek şeklinde oluşan bu bakımdan seçimlik hareketli bir suç tipidir.

Hakaret suçunda korunan hukuki değer, onur, şeref ve saygınlıktır.

Hakaret suçunun faili gerçek kişi olan herkes olabilir. Tüzel kişiler fail olamaz.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2013/5598 Esas, 2014/33171 Karar sayılı ve 17.11.2014 tarihli ilamında; hakaret içeren sosyal medya paylaşımını beğenmek hakaret suçunu oluşturmadığı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Esas: 2013/5598, Karar: 2014/33171, K. Tarihi: 17.11.2014

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden müştekiye hitaben “C. oto yıkama” ve temyize gelmeyen sanık “A.K” profilleri adı altında gönderilen hakaret içerikli mesajları beğenmekten ibaret eyleminin, bu mesajların sanık tarafından da internet ortamında paylaşılıp veya başkalarına aktarılmadığı taktirde hakaret suçunun unsurlarını oluşturmayacağı, kişisel değerlendirme kapsamında kalacağı gözetilmeden ve bu husus araştırılmadan, yetersiz gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve sanık E.Y müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 17.11.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu