Genel Hukuki Bilgiler

Zorunlu Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuk;

Toplu Görüşmelerin Uyuşmazlıkla Sonuçlanması

Toplu görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlandığı durumlar şunlardır:

  • Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverenin gelmemesi
  • Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya gelinmesine rağmen taraflardan birinin görüşmeye başlamaması
  • Toplu görüşmeye başladıktan sonra taraflardan en az birinin toplantıya devam etmemesi
  • Tarafların, toplu görüşme süresi içinde anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit etmeleri
  • Toplu görüşme süresinin (60 gün) anlaşma olmaksızın sona ermesi

Arabulucunun Görevlendirilmesi

Taraflardan biri, toplu görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlandığı durumlarda uyuşmazlığı görevli makama bildirir. Uyuşmazlık yazısını alan görevli makam, 6 iş günü içinde taraflardan en az birinin katılımı ile veya katılım olmazsa resen, resmî listeden bir arabulucu görevlendirir.  Arabulucu, tarafları ayrı ayrı veya birlikte toplantıya çağırmak üzere bir davet yazısı düzenler ve taraflara tebliğ eder.

Arabulucunun Görev Süresi

Arabulucunun görev süresi, kendisine görevli makam tarafından yapılacak bildirimden itibaren 75 gündür. Bu süre tarafların anlaşması ile en çok 6 iş günü uzatılabilir ve görevli makama bildirilir.

Arabuluculuk Sürecinin Anlaşmayla Sonuçlanması

Arabuluculuk sürecinde tarafların anlaşması halinde 4 nüsha halinde toplu iş sözleşmesi düzenlenir. Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılır ve taraf temsilcilerince imzalanır. Sözleşmenin 2 nüshası 6 iş günü içinde çağrıyı yapan tarafça görevli makama tevdi edilir.

Arabuluculuk Sürecinin Anlaşma Olmaksızın Sonuçlanması

Arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde arabulucu, 3 iş günü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler ve uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü önerileri de ekleyerek görevli makama tevdi eder. Görevli makam, düzenlenen bu tutanağı en geç 3 iş günü içinde taraflara tebliğ eder

OLAĞANÜSTÜ ARABULUCULUK

Kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta, Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na, uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapma veya arabulucu görevlendirme yetkisi verilmiştir. Buna ek olarak grev ve lokavt için erteleme kararı alındığı ve bu kararın yürürlüğe girdiği durumda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na, uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapma veya arabulucu görevlendirme yetkisi verilmiştir.

TAHKİM

Tahkim toplu iş hukuku bakımından ihtiyari ve zorunlu tahkim olmak üzere ikiye ayrılır.

Zorunlu Tahkim

Olağan arabuluculuk sürecinden sonuç çıkmaması durumunda, özel hakeme gidilmemişse ve grev yapma olanağı da bulunmuyorsa toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi için, tarafların zorunlu tahkim yoluna başvurmaları zorunludur. Olağan arabuluculuk sürecinde tarafların anlaşamaması ve özel hakeme de gitmemeleri halinde, zorunlu tahkime gitme, aşağıdaki durumlarda söz konusudur:

  • Grev oylaması sonucunda grev yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesi
  • Grev ve lokavt yasağının bulunması
  • Grevin ertelendiği sürede tarafların anlaşamaması

Yüksek Hakem Kurulu, uyuşmazlığı dosya üzerinden inceler. Gerekli görüldüğü durumlarda taraflar ve ilgililerden uyuşmazlıkla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Taraflar ve diğer bütün ilgililer, Yüksek Hakem Kurulu’nun istediği bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Yüksek Hakem Kurulu, görüşlerini öğrenmek istediği kişileri çağırıp dinler veya bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Kurul, teşmile ilişkin görüş bildirme dışındaki işlerde, yapacağı ilk toplantı gününden başlayarak en geç 2 ay içinde kesin kararını verir.

İhtiyari Tahkim

Toplu iş hukukunda ihtiyari tahkim, tarafların kendi arasında anlaşarak toplu iş uyuşmazlıkları konusunda karar vermek üzere özel hakem görevlendirmesidir. Özel hakem, tarafların uyuşmazlık konusunda yaptıkları bildirimden itibaren 6 iş günü içinde uyuşmazlığı incelemeye başlar. Başvurunun özel hakem sıfatıyla incelenmeye başlandığı tarihi belirten bir yazıyı, taraflarca yapılan yazılı anlaşmanın bir örneğini de ekleyerek aynı süre içinde görevli makama gönderir. Özel hakem, uyuşmazlığı incelemeye başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde kararını verir ve kararı derhal yazılı olarak taraflara ve görevli makama tebliğ eder.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu