Aile (Boşanma) Hukuku

Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanuna Göre Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Ülkemizde son yıllarda artan kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması için 6284 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun aileye korumak adına çıkarılmış olup aile içi şiddetin azaltılmasını sağlar. 6284 Sayılı Kanunun amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin düzenlenmesidir.

Koruyucu tedbir ve önleyici tedbir olmak üzere 2 farklı koruma tedbiri vardır. Koruyucu tedbirleri kanun gereği hakim ve mülki amir verebilirken, önleyici tedbir kararını sadece hakim verebilmektedir. Önleyici tedbir şiddet tehlikesi mevcut olup şiddet gerçekleşmeden bunu önleyebilmeyi amaçlar.

Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

 • Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
 •  Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.
 •  Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.
 •  Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

 • İşyerinin değiştirilmesi.
 • Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
 • 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
 •  Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir

Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 •  Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
 •  Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 •  Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
 •  Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 •  Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 •  Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 •  Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
 •  Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
 •  Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması

Tedbir kararı ilk defasında en çok 6 ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz.

Koruma Tedbiri İhlalinin Sonuçları

Koruma tedbir kararının ihlal edilmesi halinde ise ihlal eden kişi 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. İhlalin tekrarında ise verilecek zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadar uzatılabilmektedir.

Bu kararlara itiraz etmek isteyen kişi ise kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Aile Mahkemelerine itiraz edebilir.

Stj. Av. Büşra KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu