İçtihatlar

Uyuşturucu Ticareti Suçunda Deliller

Uyuşturucu ticareti suçunda deliller, yeterli, kesin ve inandırıcı olmalıdır. Aksi takdirde kurulacak mahkumiyet hükmü, usul ve yasaya aykırıdır.

Sadece terazi üzerinde kokain bulaşıklarının bulunması, sanığın kokain maddesi sattığına ilişkin mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil oluşturmaz.

Yargıtay 20. Ceza Dairesi

Esas: 2018/1613, Karar: 2018/2821, K. Tarihi: 19.06.2018

Uyuşturucu ticareti yargılamalarında elde edilen uyuşturucu maddenin kullanım amacıyla mı yoksa ticaret amacıyla mı bulundurulduğunun tespiti açısından birçok kriter bulunmaktadır. Bu delillerden biri hassas terazidir.

Hassas teraziler kimi zaman uyuşturucu maddeyi ölçmek, kullanım miktarını ayarlamak adına kullanılsa da uyuşturucu tacirleri tarafından satış için de kullanılmaktadır.

Elde edilen hassas teraziler üzerinde kimi zaman uyuşturucu madde bulunmasa da daha önce üzerinde kalıntı ve bulaşık bırakabilmektedir.

Yargıtay 20. Ceza Dairesi’nin 2018/1613 Esas, 2018/2821 Karar sayılı ve 19.06.2018 tarihli ilamında; sadece terazi üzerinde kokain bulaşıklarının bulunması, sanığın kokain maddesi sattığına ilişkin mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil oluşturmadığı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 20. Ceza Dairesi

Esas: 2018/1613, Karar: 2018/2821, K. Tarihi: 19.06.2018

Temyiz incelemesi, sanık … müdafiinin süresindeki isteği nedeniyle duruşmalı olarak yapılmıştır.

A-Sanık … hakkında kurulan beraat hükmünün incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

B)Sanık … hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipleri ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-İş yerinde yapılan arama sonucunda kokain maddesi bulunmaması ve sanığın kokain maddesi sattığına ilişkin bir belirleme yapılamaması karşısında sadece terazi üzerinde kokain bulaşıklarının bulunmasının sanığın kokain maddesi sattığına ilişkin mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil niteliğinde olmadığı gözetilmeden sanık hakkında TCK’nın 188/4. maddesi uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini,

2-Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

19.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TEFHİM TUTANAĞI: 19.06.2018 tarihinde verilen bu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı …..’ın katılımıyla ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık … müdafii Av. …’ın yokluğunda 28.06.2018 tarihinde, açık olarak okundu.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu