İçtihatlar

İş Yerinde Kavga Etmek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi        

2015/28093 E. 

2019/1509 K.

”  İş yerinde işçiler arasında çıkan tartışmada yalnızca ilk haksız fiilde bulunan işçinin haklı nedenle işten çıkarılması kararı doğru olup bu durum işverenin işçiler arasında eşitlik ilkesini ihlal ettiği anlamına gelmez.”

İş Kanunu’nun 25. maddesi işverenin hangi durumlarda iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceğini açıkça düzenlemektedir. İşveren açısından derhal fesih nedenleri dört başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:

  • Sağlık nedenleri,
  • Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller,
  • Zorlayıcı nedenler,
  • İşçinin tutuklanmasıdır.

İş Kanunu’nun , 25. maddesinin II numaralı bendinde bulunan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerin (d) alt bendinde işçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşmasını derhal fesih nedeni olarak saymıştır.

Eşit davranma ilkesi ise İş Kanunun 5. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

Günümüzde işyerlerinde günün büyük bölümünü geçiren işçiler arasında tartışmalar meydana gelebilmektedir. Bu durumda işyerindeki sükunu korumak isteyen işveren uyarılarına rağmen tartışmaya ve İş Kanunu’ndaki ifadeyle “sataşma”ya devam eden işçiyi haklı nedenle işten çıkarabilir. Bu durumda kavga eden iki veya daha çok işçinin hepsinin mi yoksa yalnızca kavgayı başlatan işçinin mi iş akdinin feshedileceği sorunu gündeme gelmektedir. Bazı işverenler tartışmayı meydana getiren iki tarafın da iş akdinin feshedilmesini işyeri kuralı haline getirmiştir. Yargıtay tarafından ise daha önce yapılan uyarılara rağmen kavga çıkaran tarafın iş akdi feshedilirken karşı tarafın iş akdinin feshedilmemesinin eşitlik kuralını ihlal etmeyeceği birçok kararda ortaya konulmuştur.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 2015/28093 Esas, 2019/1509 Karar sayılı kararında; “ilk haksız hareketin, davacının çalışma arkadaşı …’ye küfür edip onu tehdit etmesi oluşu ve davacının daha öncedende başka bir işçi ile tartışması nedeniyle 29/05/2014 tarihli ihtarının bulunduğu gözetildiğinde, davalı işverenin işçi …’yi işten çıkartmayıp sadece davacıyı işten çıkarmasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği söylenemeyecektir.” şeklinde ortaya koyarak eşitlik ilkesine aykırı bir durumun söz konusu olmadığını belirtmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi        

2015/28093 E. 

2019/1509 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava Türü : Alacak

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Yargıtay Kararı

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili özetle; davacının davalıya ait işyerinde 18.11.2008 tarihinde işe başladığını 02.10.2014 tarihine kadar baskı ustası olarak çalıştığını, bu tarihte isteği dışında haksız olarak işten çıkartıldığını kıdem ve ihbar tazminatının ayrıca 10 günlük yıllık izin ücretinin de ödenmediğini iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili özetle; davacının işe başladığı tarihten itibaren… A.Ş.nin çalışanı olduğunu, davacının hiçbir zaman …de çalışması olmadığını, bunun işyeri kayıtları ve S.G.K. kayıtları ile de sabit olduğunu, aynı adreste kurulu olsalar da ortaklık yapıları, sermayesi, bütçeleri ve çalışanları birbirinden farklı olan bağımsız şirketler olduğunu belirterek husumet itirazının olduğunu ve davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Gerekçeli karar başlığında, davalı şirketin ünvanının…A.Ş. olarak yazılması gerekirken, …olarak yazılması maddi hata olup, yerel mahkemece her zaman düzeltilebileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

2-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

3-İş sözleşmesinin, davalı işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

Somut uyuşmazlıkta; davalı işyerinde daha önceden karıştığı bir kavga nedeniyle ihtar alan davacının olay günü çalışma arkadaşlarından … tarafından hakkında dedikodu yaptığı şeklindeki söylenti nedeniyle uyarıldığında, taraflar arasında bu nedenle tartışma yaşandığı ve tartışma esnasında davacının …’ye küfür edip onu tehdit ettiği …’ninde bunun üzerine elinde bulunan bobini davacıya fırlattığı, davacının iş akdinin işyerindeki bu tartışma nedeniyle feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Sözkonusu olayda ilk haksız hareketin, davacının çalışma arkadaşı …’ye küfür edip onu tehdit etmesi oluşu ve davacının daha öncedende başka bir işçi ile tartışması nedeniyle 29/05/2014 tarihli ihtarının bulunduğu gözetildiğinde, davalı işverenin işçi …’yi işten çıkartmayıp sadece davacıyı işten çıkarmasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği söylenemeyecektir. Açıklanan nedenle davalı işverence yapılan feshin haklı olduğu anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F)Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.01.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu