İçtihatlar

Düğünde Takılan Altınlar ile Bekarlıktan Kalan Borçların Ödenmesi

Damat, düğünden sonra toplanan altınları satıp bekârlıktan kalan borçlarını ödeyemez.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/7410, Karar: 2017/17097 K. Tarihi: 06.12.2017

Düğün takıları, düğün sırasında evlenen çiftlere akrabaları, yakınları ve diğer düğün davetlileri tarafından takı töreni esnasında takılan ve parasal değeri olan her türlü eşyadır. Bu durumda düğün takıları: Düğünde takılan altın, bilezik, küpe, kolye, takı seti, para, döviz gibi her türlü malvarlığı değeri olabilir.

Mevzuatta, düğün takılarının hangi tarafa ait olacağına ilişkin olarak herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak hukuk sistemimizde ve uygulamada düğünde takılan takılar, kural olarak kadın eşe ait olmaktadır.

Altınların kadın eşe ait olması sebebiyle erkek eş bu altınları satıp kendinin evlilik birliği dışında kalan ödemelerini yapmaması gerekmektedir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2016/7410 Esas, 2017/17097 Karar sayılı ve 06.12.2017 tarihli ilamında; damadın, düğünden sonra toplanan altınları satıp bekârlıktan kalan borçlarını ödeyemeyeceği içtihat edilmiştir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/7410, Karar: 2017/17097 K. Tarihi: 06.12.2017

Taraflar arasındaki eşya alacağı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı; davalı ile … 5. Aile Mahkemesinin 2012/908E.-2013/813K. sayılı ilamı ile boşandıklarını, evlenirken önce …’da daha sonra …’da düğün merasimi yaptıklarını, bu merasimlerde bir takım ziynet eşyaları ve nakit paranın takıldığını, ziynet eşyalarının düğünden sonra davalı tarafından alınarak davalının bekarlık dönemindeki borçlarını ödemede kullanıldığını, daha sonra da geri verilmediğini ileri sürerek, dava konusu altınların aynen iadesi yada şimdilik 1000 TL sinin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş daha sonra taleplerini ıslanh ederek 36.261,16 TL’ye arttırmıştır.

Davalı; tarafların tayin sebebi ile düğün öncesi nikah kıydıklarını, daha sonra … ve … da iki ayrı düğün yaparak birlikte yaşamaya başladıklarını, kendisinin düğünden yedi ay önce hekim olarak çalışmaya başladığını, birikim yaparak borçsuz olarak evlendiğini, davacının para ve altınların bir kısmını kendi şahsi harcamaları için kullandığını, bir kısmını da borsada kaybettiğini beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece; dosyaya sunulan deliller, talep edilen altın miktarı ve geline takılan takılar için davanın kısmen kabulüne bir adet 18 ayar Arpaş marka set (gerdanlık, bilezik ve küpeden oluşan) yada bedeli 2525,25 TL, 10 Adet 22 ayar aynalı çember modelli altın bilezik yada bedeli 1 tanesi 666,80 TL den 10 adedi olan toplam 6.668 TL, 5 adet 22 ayar aynalı çember modelli altın bilezik yada 1 tanesi 833,80 TL den 5 adedi toplam 3334 TL, 5 adet 22 ayar aynalı çember modelli altın bilezik yada 1 tanesi 666,80 TL den 5 adedi 3334 TL, 2 adet 22 ayar aynalı çember modelli altın bilezik yada bedeli 1 tanesi 666,80 TL den 2 adedi toplam 1333,60 TL, 2 adet 22 ayar aynalı çember modelli altın bilezik yada bedeli 1 tanesi 666,80 TL den 2 adedi toplam 1333,60 TL, 2 adet 22 ayar aynalı çember modelli altın bilezik yada bedeli 1 tanesi 666,80 TL den 2 adedi toplam 1333,60 TL, 7 adet 22 ayar muhtelif

işlemeli altın bilezik yada 1 adedi 416,75 TL den 7 adedi toplam 2917,25 TL, 1 adet 22 ayar çeyrek altın yada bedeli 145,86 TL, 4 adet 22 ayar altın yada 1 tanesi 83,35 TL den 4 adedi toplam 333,40 TL, 29 adet 22 ayar çeyrek Cumhuriyet altını yada bedeli 1 tanesi 145,86 TL den 29 adedi toplam 4230,01 TL olmak üzere, altınların aynen iadesi yada toplam bedeli 27.488,57 TL bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine, karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-) Dava; düğünde takılan ziynet eşyalarının aynen iadesi olmazsa bedelinin tahsili talebine ilişkindir.

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir.

Ne var ki somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda geline ve damada takılan ziynetler eşyaları ayrı ayrı değerlendirilmiş, mahkemece de yalnızca geline takılanlar yönünden tahsil kararı verilmiştir.

O halde mahkemece; hükme esas alınan bilirkişi raporunda, düğün sırasında geline ve damada takıldığı tespit edilen tüm ziynet eşyaları yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yukarıdaki şekilde davanın kısmen kabulü doğru görülmemiştir.

3-) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297.maddesi, hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin istek sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yükletilen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında; açık şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesini emredici kural olarak getirmiştir.

Buna göre; istem hakkında karar verilirken istenilen eşyaların her biri hakkında verilen hükümle taraflara yükletilen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer, birer, açık, şüphe ve infazda tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.

Mahkemece; bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulmuş olsa da hüküm kısmında bedelinin tahsiline karar verilen ziynetlerin bir kısmının cins, ayarı belirtilmiş ise de gramları gösterilmemiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporu incelendiğinde; varlığı tespit edilen bileziklerin cins, ayar ve gramının belirtildiği anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece; hüküm kısmında tahsiline karar verilen ziynet eşyalarının cins, nitelik, miktar (gram ve ayarı) ve değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekirken infazda tereddüt yaratacak şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bendde açıklanan nedenle temyiz eden davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bendlerde açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu