Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılmasında öncelikli olarak incelenmesi gereken kaynak Türk Vatandaşlığı Kanunu olup bu kanun kapsamında vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hizmetler yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise dış temsilcilikler aracılığıyla yürütülmektedir.

Kanuna göre Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılmaktadır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade etmektedir. Sonradan kazanılan vatandaşlıkta vatandaşlığın hüküm ifade etmesi vatandaşlığın kazanılma şekline göre farklılık göstermektedir.

I.       TÜRK VATANDAŞLIĞININ DOĞUMLA KAZANILMASI

Türk vatandaşlığının doğumla kazanılması soy bağı veya toprak esası ile olmaktadır.

A.      TÜRK VATANDAŞLIĞININ SOYBAĞI ESASINA GÖRE KAZANILMASI

Soy bağı esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması ile anlatılmak istenen çocuğun doğum anındaki ana ve babasının vatandaşlığına göre vatandaşlık kazanmasıdır. Bu durumda çocuk yapılacak olan bildirim neticesinde Türk vatandaşlığına hak kazanır.

 • Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde; “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”Düzenlemesine yer verilmiştir. Bu sebeple evlilik içerisinde doğan çocuğun annesinin veya babasının Türk vatandaşı olması, çocuğun Türk vatandaşlığını kazanması için yeterli görülmüştür. Hatta bu durumda çocuk yabancı bir ülkede doğmuş ve o ülkenin vatandaşlığını kazanmışsa bu durum Türk vatandaşlığını da kazanmasına engel olmamaktadır.
 • Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; “Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”Bu durumda evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşı anneye bağlı olarak doğumdan itibaren Türk vatandaşı olmaktadır.
 • Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinin 3. Fıkrasında; Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.”Hükmüne yer verilmiştir. Yani yabancı anne ve Türk vatandaşı babanın evlilik dışında meydana getirdiği çocuğun Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için babanın anne ile evlenmesi veya çocuk ile Türk baba arasında tanıma veya hakimin hükmü ile soy bağının kurulması gereklidir. Bu prosedürlerin yerine getirilmesi sonucu çocuk doğumdan itibaren Türk vatandaşlığını kazanmaktadır.

B.      TÜRK VATANDAŞLIĞININ DOĞUM YERİ ESASINA GÖRE KAZANILMASI

Türk Vatandaşlık hukukunda doğum yeri esasıyla Türk vatandaşlığının kazanılması vatansızlık halinin önlenmesi için tali olarak uygulanan bir vatandaşlık kazanım şeklidir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun 8. Maddesine göre; “Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.” Söz konusu madde incelendiğinde doğum yeri esasına dayalı olarak vatandaşlığın kazanılabilmesi için şu şartların gerçekleşmesi aranmaktadır;

 • Türkiye’de doğmuş olmak
 • Çocuğun doğumla ana ve babasına bağlı olarak vatandaşlık kazanamaması (çocuğun anne ve babasının vatandaşlığını alamaması, anne ve babanın vatansız olması, anne ve babanın tespit edilememesi)
 • Çocuğun doğumla vatandaşlık kazanamaması
Doğum Yoluyla Vatandaşlığın Kazanılması için Gerekli Evraklar

 • VAT-1 veya VAT-2 Başvuru Formu
 • 2 adet 50mm x 60 mm beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Anne ya da babadan birinin yabancı olması durumunda çocuğun o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığına ilişkin usulüne uygun onaylanmış belge ve belgenin noter tasdikli Türkçe dilinde tercümeleri,
 • Başvuru sahibinin anne ve babasından, bunlardan birinin ölümü halinde varsa kardeşlerinden müracaat makamlarınca yakınlık derecelerini de içeren imzalı ifade
 • Usulüne göre onaylı doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe dili tercümesi
 • VGF-10-01 isimli doğum belgesine dayanarak düzenlenecek doğum tutanağı

 

II.      TÜRK VATANDAŞLIĞININ SONRADAN KAZANILMASI

A.      YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanma türleri aşağıda detaylıca incelenmektedir. Ayrıca yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmanın sonuçları ise genel olarak şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kanunun 20. Maddesine göre Türk vatandaşlığının alınmasına ilişkin kararlar karar tarihinden itibaren hüküm ifade etmektedir.
 • Yetkili makam kararı ile vatandaşlığa hak kazanılması eşin vatandaşlığına etki etmemektedir. Bu şekilde vatandaşlığın kazanılması yalnızca küçük çocuklar üzerinde tesirli olmaktadır. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan anne ve babanın çocukları da Türk vatandaşı olmaktadır. Ancak anne veya babanın tek başına Türk vatandaşlığını kazanması halinde ana veya babanın velayeti kendisinde bulunan çocukları ancak diğer eşin onayıyla Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir. Eşin muvafakatte bulunmaması hususunun dava konusu yapılması halinde yetkili mahkemece verilen karar muvafakat yerine geçecektir.
 • Türk vatandaşlığını kazanan kişinin Türkçe ad ve soyadı alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Türk vatandaşlığına alınmanın erkekler bakımından önemli bir sonucu ise askerlik yükümüne tabi tutulmalarıdır.

1.      GENEL YOLLA (UZUN SÜRELİ İKAMETLE) TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Vatandaşlığa yetkili makam kararıyla alınma kişinin talebi ve devletin bu talebi yerine getirmesiyle gerçekleşen bir kazanım şeklidir. Türk Vatandaşlığı Kanununun 10. Maddesinin 1. Fıkrasında;“Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.” Düzenlemesine yer verilmiştir. Vatandaşlığa alınma kararını verecek yetkili makam İçişleri Bakanlığı olup  şartların tamamı gerçekleşmiş olsa dahi yetkili makam Türk vatandaşlığını verme mecburiyetinde değildir. Yani İçişleri Bakanlığının vatandaşlığın verilmesi hususunda takdir hakkı söz konusudur. Ancak bu takdir hakkı sınırsız olmayıp takdir hakkı “kamu yararına uygun olarak ve “objektif esaslara göre” kullanılmalıdır.

Genel yolla vatandaşlığın kazanılması için gerekli şartlar 11. Maddede şu şekilde sıralanmıştır;

  a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

  b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,

  c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

  ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

  d) İyi ahlak sahibi olmak,

  e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

  f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,

  g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Bu şartlar detaylı olarak incelenirse;

 • Erginlik ve Ayırt Etme Gücü: Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi kendi milli kanuna veya vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Bu kapsamda ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlıların fiil ehliyetleri Türk kanunlarına göre belirleniyorsa vatandaşlığa alınma konusunda vesayet ve denetim makamlarının iznini almalıdır.
 • İkamet: Vatandaşlığa alınmak isteyen kişi başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmelidir. İkamet kavramından anlaşılması gereken ise kanunun 15. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır; “Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır.” Yani Türkiye’de oturma iradesi içermeyen kısa dönem ikamet izniyle Türkiye’de bulunanların bulundukları süre Türk vatandaşlığına alınma bakımından geçerli kabul edilmemektedir. (bu hususta da Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalma niyetinde olan yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.) Her ne kadar bu beş yıllık sürecin kesintisiz olması gerekmekte ise de kanunun 15. Maddesinde; “Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam on iki ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde değerlendirilir” düzenlemesine yer verilerek bu şart yumuşatılmıştır.
 • Yerleşme İradesi: Bu şart Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde; “Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak” şeklinde izah edilmiştir.
 • Sağlık: Bu şartla vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığının bulunmaması ifade edilmektedir. Bu hastalıklara örnek olarak ise AIDS verilebilmektedir.
 • İyi Ahlak: Bu şart Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendinde; “Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.” Şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca yine yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Fıkrasının ç bendine göre de; “Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olanların başvurusunun reddine karar verileceğine yer verilmiştir.”
 • Türkçe Konuşabilme: Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi gerekmektedir. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinde bu şarta; “Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.” Şeklinde yer verilmiştir. Türkçe konuşma hususundaki yeterlilik ise başvuru inceleme komisyonu tarafından tespit edilecektir.
 • Türkiye’de geçinebilme: Vatandaşlığa başvuran kişi kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin  geçimini sağlayabilecek gelir düzeyinde olmalıdır. Yönetmeliğin 17. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine göre; “Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.” İle gelirin belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni: Vatandaşlığa başvuracak kişinin milli güvenliğe ve kamu düzenine engel halinin bulunmaması gerekmektedir. İsyan, sabotaj, casusluk, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi kamu düzenini bozan faaliyetlerde bulunan kişilerin Türk vatandaşlığına ha kazanabilmesi mümkün değildir.
Genel Yolla Vatandaşlığın Kazanılabilmesi İçin Gerekli Evraklar

 • VAT-3 Başvuru Formu
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 50mm x 60 mm beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Başvuru sahibinin pasaport ve benzeri belgesinin noter onaylı Türkçe tercümeli nüshası, kişi vatansızsa buna ilişkin belge
 • Kimlik belgelerini gösteren doğum belgesi, nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
 • Medeni hal belgesi veya evlenme belgesi, boşanma belgesi
 • Genel sağlık bakımından tehlike yaratmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığınca tespit içerir sağlık raporu
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabildiğine ilişkin gelirini ve mesleğini ispatlamaya yarar çalışma izni, vergi levhası vb.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş çıkışları gösterir evrak
 • Başvuru tarihinden vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına kadar olan süreci kapsar ikamet tezkeresi
 • Bir suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmaktaysa mahkeme kararının onaylı örneği
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını kanıtlar nitelikte dekont.
Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı aranan beş yıllık ikamet süresi içerisinde altı ayı geçmemek üzere yurt dışında bulunabilir.
 • Yabancının ikamet süresi içerisinde altı aydan fazla Türkiye dışında bulunması ya da geçerli ikamet izni olmaksızın veya ikamet izni almadan altı aydan fazla Türkiye’de bulunması ikamet süresini keser ve önceki ikamet süresi hesaplamada dikkate alınmaz.
 • Yasal ikamet izni bulunmayan veya yasal ikamet izni bulunsa da yerleşme niyetini göstermeyen kişilerin ikameti geçerli kabul edilmemektedir.
 • Türk vatandaşlığının kazanılması için kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunanların ikametlerinin geçerli bir nedene bağlanması halinde önceki ikamet süreleri hesaplamada dikkate alınmaktadır.
 • Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya özel vekâletnameyle yetkilendirilmiş vekil tarafından yapılmalıdır.
 • Ergin olmayan veya ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin vatandaşlık başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılmalıdır.
 • Müracaatlarda yabancı kimlik numarası dikkate alınır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen başvurucuların ibraz ettikleri onaylı belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.

 

2.      İSTİSNAİ YOLLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

İstisnai yolla Türk vatandaşlığına hak kazanabilmek için gerekli olan tek şart yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmamasıdır. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunan kişilerin başvuruları İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun 12. maddesine göre istisnai yolla Türk vatandaşlığına alınabilecek kişiler şu şekildedir;

 • Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler: Bu düzenlemeye kanunda yer verilmiş olmasındaki amaç ülkemize faydalı olacak kişilerin genel olarak şartlara tabi tutulmaksızın vatandaşlık kazanmasının kolaylaştırılmasıdır. Bu kişiler hakkında öncelikle ilgili bakanlıkların gerekçeli olarak teklifte bulunması devamında ise Cumhurbaşkanının vatandaşlığa alınma konusunda takdiri aranmaktadır.
 • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler: Kişinin vatandaşlığa alınmasında zaruret bulunduğunu takdir etmeye yetkili makam İçişleri Bakanlığı olup zorunluluk bulunduğu takdir edilen kişiler Türk vatandaşlığına hak kazanmaktadır.
 • Göçmen olarak kabul edilen kişiler: Türk hukuku uyarınca göçmen kabul edilen kişiler “milli güvenlik ve kamu düzenine engel teşkil etmemek şartıyla bakanlık kararıyla Türk vatandaşlığına hak kazanabilirler. İskan Kanuna göre; Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşmek maksadıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu kanun gereğince kabul olunanlara göçmen denilmektedir.
 • Devlete mali kaynak temin eden yabancılar: Bu yol ile vatandaşlığın kazanılmasına aşağıda yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması biçimlerinde ayrıntılı olarak yer verilmektedir.
İstisnai Yolla Vatandaşlığın Kazanılabilmesi İçin Gerekli Evraklar

 • VAT-4 Vatandaşlık Başvuru Formu
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 50mm x 60 mm beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Başvuru sahibinin pasaport ve benzeri belgesinin noter onaylı Türkçe tercümeli nüshası, kişi vatansızsa buna ilişkin belge
 • Medeni hal belgesi veya evlenme belgesi, boşanma belgesi
 • Kimlik belgelerini gösteren doğum belgesi, nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Bakanlığın yazılı talimatı üzerine Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanması teklif edilen yabancı hakkında yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valilik, yurt dışında ise dış temsilcilikler tarafından başvuru belgelerinden oluşan vatandaşlık dosyaları düzenlenir.
 • Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
 • Ergin olmayan veya ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin vatandaşlık başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılmalıdır.
 • Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya özel vekâletnameyle yetkilendirilmiş vekil tarafından yapılmalıdır.

 

 • YATIRIM İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Yatırım ile Türk vatandaşlığının kazanılması yolu üç aşamalı olarak ilerlemektedir. Bunlar;

 • Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20. Maddesinde bulunan yatırım şartlarından en az birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan uygunluk belgesinin alınması
 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31. Maddesinin 1. Fıkrasının j bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması
 • Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapılması.

Yani bu üç aşamalı süreç yatırımcının seçeceği yatırım yoluna göre farklılık göstermekte ve ilgili yatırım yoluna uygun belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinin 2. Fıkrasında bu yatırım yolları şu şekilde sıralanmıştır;

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

2.1    SERMAYE YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Başvurularak Uygunluk Belgesi Alınması

Sermaye yatırımı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen başvurunun en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ile sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir. Bu yatırım bina, arsa, makine gibi unsurları içermelidir.

12 Ocak 2017 günü öncesinde yapılan yatırımlar Türk vatandaşlığına başvuru durumunda dikkate alınmamaktadır.

Sermaye yatırımı ile vatandaşlığa hak kazanan yabancı kişi veya kişiler, bu yatırımı şirket paylarına yapmışsa bu durumda şirket paylarını en az 3 yıl devredemezler.

Sermaye Yatırımı ile Uygunluk Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 • Yatırım Bilgi Formu
 • Pasaport ile pasaportun noter onaylı tercümesi
 • 4 adet beyaz fonlu, güncel biyometrik fotoğraf
 • İkamet izninin fotokopisi
 • Asgari 500.000 Amerikan Doları veya bu tutarın farklı bir döviz karşılığı yatırıldığını gösteren Yeminli Mali Müşavir onayı bulunan özel amaçlı rapor

6458 Sayılı Kanunun 31/1-j Maddesi Uyarınca Kısa Dönem İkamet İzni Alınması

Kısa dönem ikamet izni, Türkiye’de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre kalmak isteyen yabancıların başvurduğu bir ikamet izni türüdür.

Kısa dönem ikamet izni alabilecek olanlar 6458 sayılı kanunun 31. maddesinde şu şekilde sayılmıştır; Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar, Ticari bağlantı veya iş kuracaklar, Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler, Turizm amaçlı kalacaklar, Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler, Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler, Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler, Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar, Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar, Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Bu kapsamda Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar kapsamına giren yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacak kişiler kısa dönem ikamet iznine başvurabilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ve Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları için kısa dönem ikamet izni en fazla 5 yıldır.

Kısa ikamet  izni başvurusu başvuranın ikamet ettiği ildeki İl Göç İdaresine online sistemden randevu alınarak yapılır. Başvurular yabancının kendisi tarafından yapılabildiği gibi vekiller tarafından da yapılabilmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzninin Alınabilmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan uygunluk belgesi
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Geçerli vize, e-vize veya başvurunun yapıldığı tarihte dolmamış muafiyet süresi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalı)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge (Tapu fotokopisi, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
 • Özel Vekâletname (isteğe bağlı)

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden uygunluk belgesini ve  Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusunu tamamlayan başvurucu Göç İdaresi ofislerine vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Ayrıca Türk vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanmak isteyen başvurucu eşi ile 18 yaşından küçük çocukları için de başvuru yapabilmektedir. Eş ve çocukların başvurusu için pasaport, medeni hal belgesi, fotoğraf ve doğum belgesi vb. belgeler yeterli olmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması için Gerekli Evraklar

 • VAT-4 Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu
 • Pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi
 • 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış veya Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı  apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış doğum belgesi ve belgenin noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış medeni hal belgesi ve bu belgenin noter onaylı
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğunca onaylanmış evlenme belgesi ve onaylı tercümesi
 • Öteki ebeveynin muvafakatini gösterir belge ve bu belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Maliyeye hizmet bedelinin ödendiğini gösterir dekont

2.2    GAYRİMENKUL YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Başvurularak Uygunluk Belgesi Alınması

En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz değerindeki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen kişi gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazanabilir.

Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığına Hak Kazanma şartları şu şekildedir;

 • Taşınmaz üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş olmalıdır.
 • Taşınmaz karşılığında 250.000 Amerikan Doları  veya karşılığı döviz peşin yatırılmalıdır. (Ocak 2017 ile Eylül 2019 tarihleri arasında satın alınan taşınmazların değerinin asgari 1.000.000 Amerikan Doları, Eylül 2019 sonrası satın alınmış taşınmazların değerinin ise asgari 250.000 Amerikan Doları olması aranmaktadır.) Taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Önemli olan bu taşınmazların toplam değerinin 250.000 Amerikan Doları olması gerekliliğidir. İlgili bedelin başvurucu veya temsilcisi tarafından satıcının hesabına yatırıldığına dair banka tarafından onaylı dekont başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Taşınmaza ilişkin satış veya satış vaadi sözleşmesi yapılmalı ve bu taşınmazın 3 yıl süreyle üçüncü bir kişiye devrinin yapılamayacağına ilişkin tapuya şerh konulmalıdır. (Taşınmazın tapu siciline; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında şerh tarihinden itibaren 3 yıl süre ile satılmayacağı ve/veya satış vaadi sözleşmesi şerh tarihinden itibaren 3 yıl süre ile devri ve terkininin yapılmayacağı yönünde taahhüdü vardır” şeklinde şerh konulması gerekmektedir.)

Tapu Kanununun 35. maddesinde; Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu madde kapsamında 183 ülke vatandaşına Türkiye’de taşınmaz edinebilme hakkı tanınmıştır. Bu nedenle 183 ülke vatandaşı haricindeki kişiler gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığına hak kazanamamaktadır.

Taşınmazın değeri tespit edilirken  değerleme raporundaki toplam değer, resmi senet veya satış vaadi sözleşmesine belirtilen değer, banka dekontundaki değerin 250.000 Amerikan Doları şartını sağlaması gerekmektedir. Taşınmaz satın alımından önce gayrimenkul değerleme kurumunca taşınmazın değerini gösteren taşınmaz değerleme raporu hazırlanmalıdır. Bu raporun düzenlenme tarihi en fazla başvuru tarihinden 3 ay geride olmalıdır.

Aşağıda sayılan belgelerle beraber uygunluk belgesi talepli başvuru Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına yapılır ve evrakların tam olması halinde başvuru 7 gün içinde sonuçlandırılır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Uygunluk Belgesi Talebi İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi
 • 4 adet beyaz fonlu, güncel, biyometrik fotoğraf
 • Satışa ilişkin resmi senet veya taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin noter onaylı hali
 • Taşınmaz değerleme raporu
 • Taşınmaza ilişkin tapu müdürlüğünden taşınmaz üzerine 3 yıl süreli satılmaz şerhi konulması
 • Taşınmaz bedelinin ilgili kişinin hesabına yatırıldığını gösterir banka onaylı dekont.

 

 • 6458 Sayılı Kanunun 31/1-j Maddesi Uyarınca Kısa Dönem İkamet İzni Alınması

Kısa dönem ikamet izni, Türkiye’de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre kalmak isteyen yabancıların başvurduğu bir ikamet izni türüdür.

Kısa dönem ikamet izni alabilecek olanlar 6458 sayılı kanunun 31. maddesinde şu şekilde sayılmıştır; Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar, Ticari bağlantı veya iş kuracaklar, Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler, Turizm amaçlı kalacaklar, Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler, Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler, Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler, Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar, Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar, Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Bu kapsamda Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar kapsamına giren yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacak kişiler kısa dönem ikamet iznine başvurabilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ve Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları için kısa dönem ikamet izni en fazla 5 yıldır.

Kısa ikamet  izni başvurusu başvuranın ikamet ettiği ildeki İl Göç İdaresine online sistemden randevu alınarak yapılır. Başvurular yabancının kendisi tarafından yapılabildiği gibi vekiller tarafından da yapılabilmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzninin Alınabilmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan uygunluk belgesi
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Geçerli vize, e-vize veya başvurunun yapıldığı tarihte dolmamış muafiyet süresi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalı)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge (Tapu fotokopisi, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
 • Özel Vekaletname (isteğe bağlı)

 

 • Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden uygunluk belgesini ve  Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusunu tamamlayan başvurucu Göç İdaresi ofislerine vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Ayrıca Türk vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanmak isteyen başvurucu eşi ile 18 yaşından küçük çocukları için de başvuru yapabilmektedir. Eş ve çocukların başvurusu için pasaport, medeni hal belgesi, fotoğraf ve doğum belgesi vb. belgeler yeterli olmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması için Gerekli Evraklar

 • VAT-4 Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu
 • Pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi
 • 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış veya Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı  apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış doğum belgesi ve belgenin noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış medeni hal belgesi ve bu belgenin noter onaylı
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğunca onaylanmış evlenme belgesi ve onaylı tercümesi
 • Öteki ebeveynin muvafakatini gösterir belge ve bu belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Maliyeye hizmet bedelinin ödendiğini gösterir dekont

 

2.3    İSTİHDAM YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Başvurularak Uygunluk Belgesi Alınması

50 kişilik istihdam sağlayan kişiler uygunluk belgesi talebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuruda bulunmalıdır. Başvurularda eksiklik bulunmaması halinde 7 gün içinde sonuca ulaşılırken eksik belge bulunması halinde ise başvurucuya eksikliğin tamamlanması için 30 günlük süre verilir. Gerekli koşulların varlığının anlaşılması halinde sonuç İçişleri Bakanlığı ve başvurana bildirilir.

İstihdam Yatırımı ile Uygunluk Belgesi Alınması İçin Gerekli Evraklar

 • İstihdam bilgi formu
 • Pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercüme hali
 • Başvurucunun noterden alınan imza beyannamesi
 • 4 adet güncel, beyaz fonlu, biyometrik fotoğraf
 • 50 Türk vatandaşı istihdam edilen şirketin sermayesi ve ortaklık paylarını gösteren evraklar (Ticaret sicil gazetesi kaydı)
 • Şirkette yapılan idari denetimlerde, son 6 ay içerisinde idari para cezası verilmediğine dair evrak.
 • Başvurucunun ortağı olduğu şirkette SGK’ dan alınan tüm çalışanları gösterir güncel tarihli işyeri çalışan listesi 
 • Şirketin vergi borcunu gösterir Gelir İdaresi Başkanlığından alınan yazı
 • İşyerinin sosyal güvenlik prim borç durumunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan  evrak.

 

 • 6458 Sayılı Kanunun 31/1-j Maddesi Uyarınca Kısa Dönem İkamet İzni Alınması

Kısa dönem ikamet izni, Türkiye’de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre kalmak isteyen yabancıların başvurduğu bir ikamet izni türüdür.

Kısa dönem ikamet izni alabilecek olanlar 6458 sayılı kanunun 31. maddesinde şu şekilde sayılmıştır; Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar, Ticari bağlantı veya iş kuracaklar, Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler, Turizm amaçlı kalacaklar, Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler, Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler, Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler, Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar, Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar, Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Bu kapsamda Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar kapsamına giren yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacak kişiler kısa dönem ikamet iznine başvurabilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ve Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları için kısa dönem ikamet izni en fazla 5 yıldır.

Kısa ikamet  izni başvurusu başvuranın ikamet ettiği ildeki İl Göç İdaresine online sistemden randevu alınarak yapılır. Başvurular yabancının kendisi tarafından yapılabildiği gibi vekiller tarafından da yapılabilmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzninin Alınabilmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünden alınan uygunluk belgesi
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Geçerli vize, e-vize veya başvurunun yapıldığı tarihte dolmamış muafiyet süresi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalı)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge (Tapu fotokopisi, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
 • Özel Vekaletname (isteğe bağlı)

 

 • Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünden uygunluk belgesini ve  Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusunu tamamlayan başvurucu Göç İdaresi ofislerine vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Ayrıca Türk vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanmak isteyen başvurucu eşi ile 18 yaşından küçük çocukları için de başvuru yapabilmektedir. Eş ve çocukların başvurusu için pasaport, medeni hal belgesi, fotoğraf ve doğum belgesi vb. belgeler yeterli olmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması için Gerekli Evraklar

 • VAT-4 Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu
 • Pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi
 • 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış veya Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı  apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış doğum belgesi ve belgenin noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış medeni hal belgesi ve bu belgenin noter onaylı
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğunca onaylanmış evlenme belgesi ve onaylı tercümesi
 • Öteki ebeveynin muvafakatini gösterir belge ve bu belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Maliyeye hizmet bedelinin ödendiğini gösterir dekont

 

2.4    BANKALARA MEVDUAT YATIRMA İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına Başvurularak Uygunluk Belgesi Alınması

 

Başvurucunun Türkiye’de bulunan herhangi bir bankaya asgari 500.000 ABD Doları veya karşılığı dövizi 3 yıl tutma şartıyla yatırması gerekmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda açılmış olan farklı hesaplardaki toplam mevduat tutarının 500.000 Amerikan Doları olması yeterli olup tutarın tek bankaya yatırılması aranmamaktadır. Türk vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin hesabındaki tutarın eksilmesi halinde banka tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirim yapılır ve BDDK da bu bildirimi takiben durumu İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirir ve Türk vatandaşlığı kazanılmışsa vatandaşlık iptal edilir.

 

 • 6458 Sayılı Kanunun 31/1-j Maddesi Uyarınca Kısa Dönem İkamet İzni Alınması

Kısa dönem ikamet izni, Türkiye’de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre kalmak isteyen yabancıların başvurduğu bir ikamet izni türüdür.

Kısa dönem ikamet izni alabilecek olanlar 6458 sayılı kanunun 31. maddesinde şu şekilde sayılmıştır; Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar, Ticari bağlantı veya iş kuracaklar, Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler, Turizm amaçlı kalacaklar, Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler, Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler, Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler, Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar, Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar, Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Bu kapsamda Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar kapsamına giren yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacak kişiler kısa dönem ikamet iznine başvurabilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ve Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları için kısa dönem ikamet izni en fazla 5 yıldır.

Kısa ikamet  izni başvurusu başvuranın ikamet ettiği ildeki İl Göç İdaresine online sistemden randevu alınarak yapılır. Başvurular yabancının kendisi tarafından yapılabildiği gibi vekiller tarafından da yapılabilmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzninin Alınabilmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığından alınan uygunluk belgesi
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Geçerli vize, e-vize veya başvurunun yapıldığı tarihte dolmamış muafiyet süresi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalı)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge (Tapu fotokopisi, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
 • Özel Vekaletname (isteğe bağlı)

 

 • Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığından uygunluk belgesini ve  Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusunu tamamlayan başvurucu Göç İdaresi ofislerine vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Ayrıca Türk vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanmak isteyen başvurucu eşi ile 18 yaşından küçük çocukları için de başvuru yapabilmektedir. Eş ve çocukların başvurusu için pasaport, medeni hal belgesi, fotoğraf ve doğum belgesi vb. belgeler yeterli olmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması için Gerekli Evraklar

 • VAT-4 Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu
 • Pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi
 • 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış veya Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı  apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış doğum belgesi ve belgenin noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış medeni hal belgesi ve bu belgenin noter onaylı
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğunca onaylanmış evlenme belgesi ve onaylı tercümesi
 • Öteki ebeveynin muvafakatini gösterir belge ve bu belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Maliyeye hizmet bedelinin ödendiğini gösterir dekont

2.5 DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığına Başvurularak Uygunluk Belgesi Alınması

Asgari 500.000 Amerikan Doları değerindeki devlet borçlanma araçlarına sahip kişi Türk vatandaşlığına başvurabilmektedir. Yatırımcının Türk vatandaşlığına hak kazanabilmesi için ilgili katılım paylarına asgari tutarda yatırımı gerçekleştirdiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca sahip olması gerekmektedir.

6458 Sayılı Kanunun 31/1-j Maddesi Uyarınca Kısa Dönem İkamet İzni Alınması

Kısa dönem ikamet izni, Türkiye’de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre kalmak isteyen yabancıların başvurduğu bir ikamet izni türüdür.

Kısa dönem ikamet izni alabilecek olanlar 6458 sayılı kanunun 31. maddesinde şu şekilde sayılmıştır; Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar, Ticari bağlantı veya iş kuracaklar, Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler, Turizm amaçlı kalacaklar, Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler, Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler, Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler, Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar, Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar, Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Bu kapsamda Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar kapsamına giren yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacak kişiler kısa dönem ikamet iznine başvurabilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ve Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları için kısa dönem ikamet izni en fazla 5 yıldır.

Kısa ikamet  izni başvurusu başvuranın ikamet ettiği ildeki İl Göç İdaresine online sistemden randevu alınarak yapılır. Başvurular yabancının kendisi tarafından yapılabildiği gibi vekiller tarafından da yapılabilmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzninin Alınabilmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan uygunluk belgesi
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Geçerli vize, e-vize veya başvurunun yapıldığı tarihte dolmamış muafiyet süresi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalı)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge (Tapu fotokopisi, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
 • Özel Vekaletname (isteğe bağlı)

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması

Hazine ve Maliye Bakanlığından uygunluk belgesini ve  Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusunu tamamlayan başvurucu Göç İdaresi ofislerine vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Ayrıca Türk vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanmak isteyen başvurucu eşi ile 18 yaşından küçük çocukları için de başvuru yapabilmektedir. Eş ve çocukların başvurusu için pasaport, medeni hal belgesi, fotoğraf ve doğum belgesi vb. belgeler yeterli olmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması için Gerekli Evraklar

 • VAT-4 Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu
 • Pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi
 • 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış veya Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı  apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış doğum belgesi ve belgenin noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış medeni hal belgesi ve bu belgenin noter onaylı
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğunca onaylanmış evlenme belgesi ve onaylı tercümesi
 • Öteki ebeveynin muvafakatini gösterir belge ve bu belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Maliyeye hizmet bedelinin ödendiğini gösterir dekont

2.6  YATIRIM FONU KATILMA PAYI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına Başvurularak Uygunluk Belgesi Alınması

Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma payları için olan 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında asgari yatırım yapma şartı aranmaktadır. Kişinin  Türk vatandaşlığına hak kazanabilmesi için ilgili katılım paylarına asgari tutar yatırımını gerçekleştirdiği tarihten sonra 3 yıl boyunca sahip olması gerekmekte ve  katılım paylarının azaltılmaması gerekir. Döviz kurunun değişmesiyle katılım paylarının değerinin Türkiye vatandaşlığına başvuru sınırının altına düşmesi vatandaşlık başvurusunun akıbetini değiştirmemektedir.

Gerekli Evraklar

 • Pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Kısa dönem izni ikamet kartı fotokopisi
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil numarası ile sahip olunan Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım fonu ile ilgili yatırım bilgisini içerir başvuru

6458 Sayılı Kanunun 31/1-j Maddesi Uyarınca Kısa Dönem İkamet İzni Alınması

Kısa dönem ikamet izni, Türkiye’de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre kalmak isteyen yabancıların başvurduğu bir ikamet izni türüdür.

Kısa dönem ikamet izni alabilecek olanlar 6458 sayılı kanunun 31. maddesinde şu şekilde sayılmıştır; Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar, Ticari bağlantı veya iş kuracaklar, Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler, Turizm amaçlı kalacaklar, Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler, Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler, Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler, Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar, Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar, Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları.

Bu kapsamda Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar kapsamına giren yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacak kişiler kısa dönem ikamet iznine başvurabilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ve Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları için kısa dönem ikamet izni en fazla 5 yıldır.

Kısa ikamet  izni başvurusu başvuranın ikamet ettiği ildeki İl Göç İdaresine online sistemden randevu alınarak yapılır. Başvurular yabancının kendisi tarafından yapılabildiği gibi vekiller tarafından da yapılabilmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzninin Alınabilmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığından alınan uygunluk belgesi
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Geçerli vize, e-vize veya başvurunun yapıldığı tarihte dolmamış muafiyet süresi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalı)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge (Tapu fotokopisi, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
 • Özel Vekaletname (isteğe bağlı)

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması

Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığından uygunluk belgesini ve  Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusunu tamamlayan başvurucu Göç İdaresi ofislerine vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Ayrıca Türk vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanmak isteyen başvurucu eşi ile 18 yaşından küçük çocukları için de başvuru yapabilmektedir. Eş ve çocukların başvurusu için pasaport, medeni hal belgesi, fotoğraf ve doğum belgesi vb. belgeler yeterli olmaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Yapılması için Gerekli Evraklar

 • VAT-4 Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu
 • Pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi
 • 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış veya Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış nüfus kayıt örneği ve noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı  apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış doğum belgesi ve belgenin noter onaylı tercümesi.
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğu tarafınca onaylanmış medeni hal belgesi ve bu belgenin noter onaylı
 • Başvurucunun ülkesinden aldığı apostil onayı yapılmış ya da Türk Konsolosluğunca onaylanmış evlenme belgesi ve onaylı tercümesi
 • Öteki ebeveynin muvafakatini gösterir belge ve bu belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Maliyeye hizmet bedelinin ödendiğini gösterir dekont

3. EVLENME İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türk Vatandaşlığı Kanununun 16. Maddesine göre; “Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.”

Yabancı bir kişinin evlilik sebebiyle Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için dört şartın varlığı aranmaktadır;

 • Yabancının evlilik yaptığı Türk vatandaşı ile en az 3 yıl devam eden bir evliliği bulunmalıdır. (başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü halinde bu şart aranmamaktadır)
 • Üç yıl boyunca aile birliği içinde bir yaşamın sürdürülmüş olması gerekmektedir.
 • Yabancı, evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamış olması gerekmektedir. (bu faaliyetle kastedilen boşanmaya sebep verecek fiil ve davranışlardır.)
 • Yabancının, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamalıdır.

Söz konusu şartları sağlayan kişiler yurt içinde veya yurt dışında yapacağı başvuruyla Türk vatandaşlığına hak kazanabilirler. Yapılacak başvurunun akabinde İçişleri Bakanlığının ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ve vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu vasıtasıyla yaptırmış olduğu inceleme ve güvenlik soruşturması bulunmaktadır. Bu soruşturma kapsamında başvuruda bulunan kişinin;

 • Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile üç yıldır evli bulunmadığının,
 • Başvuruya ilişkin evliliğin vatandaşlığa müracaat tarihi öncesinde sonlanmış olduğunun,
 • Başvuranın herhangi bir suçtan yargılamasının bulunması veya hükümlü ve tutuklu bulunduğunun,
 • Türk vatandaşlığına ilişkin belgelerin tamamının ibraz edilmediğinin,
 • Taraflar arasındaki evliliğin Türk vatandaşlığının kazanılması amacıyla muvazaalı olarak gerçekleştirildiğinin,
 • Kişinin Türk vatandaşlığını kazanmasının sakıncalı bulunduğunun tespiti halinde başvurular İçişleri Bakanlığınca reddedilmektedir. Gerçekleştirilen soruşturma sonucu başvurunun reddedilmemesi halinde dosya gerekli incelemeleri yapmak üzere komisyon birimine gönderilmektedir. Yabancı kişi ve Türk vatandaşı eşi komisyon tarafından ayrı ayrı ve beraber mülakata tabi tutulur ve mülakat sonucu oluşan kanaatler forma yazılarak dosya son kararın alınması için bakanlığa gönderilir.

Yabancıya Türk vatandaşlığı hakkı kazandıran evliliğin butlanına karar verilmesi halinde şayet kişi iyiniyetli ise Türk vatandaşlığını muhafaza edebilmektedir. Butlanına karar verilen evlenmeden doğan çocukların vatandaşlıkları ise anne ve babalarının niyetlerine bakılmaksızın korunmaktadır.

Evlenme İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması için Gerekli Belgeler

 • VAT-6 Türk vatandaşlığı başvuru formu
 • TC vatandaşı olan eşin nüfus cüzdanının fotokopisi
 • Başvuru sahibinin pasaport ve benzeri belgesinin noter onaylı Türkçe tercümeli nüshası
 • Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren onaylanmış belgenin noter tasdikli tercümesi
 • Eşler arasındaki evliliğe ilişkin evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Eşlerin aile birliği içinde yaşadığını gösterir kira sözleşmesi, fatura vs.
 • Formule B Uluslararası evlilik kaydı
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 50mm x 60 mm beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • En son alınan  ikamet izni ve mevcutsa önceki ikamet izinlerinin fotokopileri
 • Kişi hakkında herhangi bir suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı varsa noter onaylı örneği
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine ödendiğini kanıtlar nitelikteki dekont

 

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya özel vekaletnameyle yetkilendirilmiş vekil tarafından yapılmalıdır.
 • Ergin olmayan veya ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin vatandaşlık başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılmalıdır.
 • Müracaatlarda yabancı kimlik numarası dikkate alınır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen başvurucuların ibraz ettikleri onaylı belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.

4. EVLAT EDİNİLME İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASITürk Vatandaşlığı Kanununun 17. Maddesine göre; “Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.” Bu maddeye göre yabancının evlat edinilmesiyle Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için; kişinin ergin olmaması ve milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil eden bir halinin bulunmaması gerekmektedir.

Evlatlığın Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için öncelikle milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil eden bir halinin bulunmadığının vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra ise İçişleri Bakanlığınca yapılacak araştırma ile durumu uygun bulunanlar Türk vatandaşlığına hak kazanacaktır.

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin kişinin Türk vatandaşlığına hak kazanabilmesi için ise yukarıda uzun süreli ikamet ile vatandaşlığın kazanılması başlıklı kısımdaki şartların yerine getirilmesi aranmaktadır.

Evlat Edinilme İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması için Gerekli Belgeler

 • VAT-7 başvuru formu (evlat edinen, veli veya vasisinin talebini içerir)
 • Usulüne göre onaylı doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe dili tercümesi
 • VGF-10-01 isimli doğum belgesine dayanarak düzenlenecek doğum tutanağı
 • Evlat edinen kişiye ait nüfus kaydı örneği
 • Kişinin hangi ülke vatandaşı olduğunun tespiti için pasaport veya benzeri belge
 • 2 adet 50mm x 60 mm beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını kanıtlar dekont
Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya özel vekaletnameyle yetkilendirilmiş vekil tarafından yapılmalıdır.
 • Ergin olmayan veya ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin vatandaşlık başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılmalıdır.
 • Müracaatlarda yabancı kimlik numarası dikkate alınır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen başvurucuların ibraz ettikleri onaylı belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.

5. TÜRK VATANDAŞLIĞININ YENİDEN KAZANILMASI

5.1 İKAMET ŞARTI ARANMAKSIZIN TÜRK VATANDAŞLIĞININ YENİDEN KAZANILMASI

Eskiden Türk vatandaşı olan yabancıların kolay şekilde Türk vatandaşlığı kazanabilmeleri için aranan tek şart başvuruda bulunan kişinin “milli güvenlik bakımından engel teşkil eden halinin bulunmaması”dır.

Bu yolla Türk vatandaşlığı kazanabilecek kişiler şunlardır;

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan yabancılar,
 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmiş olup sahip oldukları Türk vatandaşlığını seçme hakkını süresi içinde kullanmamış olanlar.(bu kişiler ergin olmalarından itibaren 3 yıl içerisinde seçme hakkını kullanarak yeniden Türk vatandaşlığına hak kazanabilirler)

Bu kişiler ikamet şartı aranmaksızın İçişleri Bakanlığı ile Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

 • VAT-5 Başvuru Formu
 • 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda biyometrik fotoğraf
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge
 • Medenî hal belgesi.
 • Nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge.

5.2 İKAMET ŞARTINA BAĞLI OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ YENİDEN KAZANILMASI

Türk Vatandaşlığı Kanununun 14. Maddesinde ikamet şartına bağlı olarak yeniden Türk vatandaşlığını kazanabilecek olanlar şu şekilde düzenlenmiştir; “29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Cumhurbaşkanı kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.” Bu kapsamda ikamet şartı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek kişiler şunlardır;

 • Haklarında 29. Madde uyarınca kaybettirme kararı verilmiş olan yabancılar Türkiye’de 3 yıllık ikamet şartını yerine getirmek kaydıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığına yeniden hak kazanabilirler.
 • 34. Madde gereği seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılan yabancılar İçişleri Bakanlığının kararı ile Türk vatandaşlığına yeniden hak kazanabilirler.
İkamet Şartına Bağlı Olarak Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması İçin Gerekli Evraklar

 • VAT-5 Başvuru Formu
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de üç yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge
 • Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına kadar süresi bulunan ikamet tezkeresi.
 • 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda biyometrik fotoğraf
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge
 • Medenî hal belgesi.
 • Nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını kanıtlar makbuz.

B. SEÇME HAKKININ KULLANILMASIYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

 

Seçme hakkı ile vatandaşlığın kazanılmasında ilgilinin talebi aranırken yetkili makamın kabulü ise aranmamaktadır. Türk Vatandaşlığı Kanununun 22. Maddesine göre; “Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair şartların tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.” Hükmüne yer verilmiştir.

Seçme hakkının kullanılmasına ilişkin başvurular, yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ise elçilik ve konsolosluklara yapılabilmektedir. Bu başvuruyu kişi bizzat kendisi yapabileceği gibi özel vekaletname ile yetkilendirdiği bir kişiye de yaptırabilir

Seçme hakkı tanınan yabancılar hakkında Türk Vatandaşlığı Kanununun 21. Maddesinde; “27 nci madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

Seçme hakkının kullanılmasıyla Türk vatandaşlığının kazanılmasıyla eş direkt olarak vatandaşlık kazanamamaktadır. Türk vatandaşlığının bu yolla kazanılması sadece vatandaşlık kazananın küçük çocuklarını etkiler. Çocukların vatandaşlığı kazanmasında ise diğer eşin muvafakatı aranmaktadır.

Seçme Hakkı ile Vatandaşlığın Kazanılması için Gerekli Evraklar

 • VAT-8 seçme hakkı kullanılarak vatandaşlığın kazanılması başvuru formu
 • 2 adet 50mm x 60 mm beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Geçerli bir pasaport veya Türk vatandaşlığının kaybını takiben kazanılan devletin vatandaşlığını gösteren onaylı belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Medeni durum belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Başvuru sahibinin evli olması halinde evliliğe ilişkin belge, nüfus kayıt örneği veya çocuklarıyla ilişkisini gösterir benzeri belge, başvuran kişi boşanmış ise bunu gösterir belge
 • Hizmet bedelinin ödendiğini kanıtlar nitelikteki dekont
Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya özel vekaletnameyle yetkilendirilmiş vekil tarafından yapılmalıdır.
 • Ergin olmayan veya ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin vatandaşlık başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılmalıdır.
 • Müracaatlarda yabancı kimlik numarası dikkate alınır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen başvurucuların ibraz ettikleri onaylı belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.
 • Posta yoluyla yapılan vatandaşlık başvuruları ise kabul edilmemektedir.

C. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ (KKTC) VATANDAŞLIK KAZANMASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanması hususu Türk Vatandaşlığı Kanununun 42. Maddesinde düzenlenmiştir. 42. Maddenin 1. Fıkrasında KKTC vatandaşlığını doğumla kazananların durumu şu şekilde belirlenmiştir; “Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar.”

Her ne kadar KKTC vatandaşlığını doğumla kazananların Türk vatandaşlığını kazanması oldukça kolay ise de 42. Maddenin 2. Fıkrasında; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar hakkında 11 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.” Hükmüne yer verilerek KKTC vatandaşlığını sonradan kazananların Türk vatandaşlığını kazanması yetkili makam kararına bağlanmıştır.

KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanabilmesi için Gerekli Belgeler

 • VAT-11 Başvuru Formu
 • 2 adet 50mm x 60 mm beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili makamlarca verilmiş belge,
 • Medeni hali gösterir belge,
 • Başvuru sahibinin evli olması halinde evliliğe ilişkin belge, nüfus kayıt örneği veya çocuklarıyla ilişkisini gösterir benzeri belge, başvuran kişi boşanmış ise bunu gösterir belge
Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya özel vekaletnameyle yetkilendirilmiş vekil tarafından yapılmalıdır.
 • Ergin olmayan veya ayırt etme gücü bulunmayan kişilerin vatandaşlık başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılmalıdır.
 • Müracaatlarda yabancı kimlik numarası dikkate alınır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen başvurucuların ibraz ettikleri onaylı belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.
 • Posta yoluyla yapılan vatandaşlık başvuruları ise kabul edilmemektedir.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Ezgi YÜCEL

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merhaba
  Ev sahibinin açtığı kira tahliye davası benim vatandaşlık başvurumu olumsuz etkiler mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu