İçtihatlar

Telefon Görüşmesi Sırasında Tehdit Edilmek

Telefon görüşmesi sırasında tehdit ve hakarete uğrayan kişinin konuşmayı yanındakilere dinletmesi halinde, hakareti duyan kişilerin de tanıklığı dikkate alınmalıdır.

T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi Esas No: 2013/8808 Karar No: 2015/23904 Karar Tarihi: 06.03.2015

 

 

 

 

Hakaret ve tehdit suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda düzenlenmiş olup Hakaret suçu şu şekildedir; madde 125 – Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Tehdit suçu ise şu şekilde düzenlenmiştir; madde 106 –  Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Hakaret ve tehdit suçları nitelikleri itibariyle ispatlanması görece daha zor suçlardır. Bu sebeple verilen kararlar bu konuda yol gösterici olmaktadır. Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2013/8808 esas, 215/23904 Karar sayılı ve 06.03.2015 tarihli ilamında telefon görüşmesi sırasında tehdit ve hakarete uğrayan kişinin yanında bulunan ve tehdit, hakareti duyan kişilerin tanıklığı dikkate alınmadan verilen beraat kararının bozulmasına karar vermiştir.

T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi

Esas No: 2013/8808 Karar No: 2015/23904 Karar Tarihi: 06.03.2015

TEHDİT VE HAKARET SUÇLARI – CEP TELEFONUNUN HOPARLÖRÜNÜN AÇILMASIYLA TEHDİT VE HAKARET EDİLMESİ – HANGİ NEDENLE SAVUNMAYA İTİBAR EDİLDİĞİ AÇIKLANMADAN VE YETERSİZ GEREKÇEYLE HER İKİ SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Katılan ve tanık İ. A.’ın aşamalardaki tutarlı beyanlarında, birlikte belediye gişesinde saat 21.00 sıralarında çalıştıkları sırada cep telefonunun hoparlörünün açılmasıyla “o …. fahişe, seni mermi manyağı yapacağım” şeklinde tehdit ve hakaret ettiğini belirtmeleri karşısında, hangi nedenle savunmaya itibar edildiği açıklanmadan ve yetersiz gerekçeyle her iki suçtan beraat kararı verilmesi isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 106, 125)

Dava ve Karar

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanın/ın oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Katılan ve tanık İ. A.’ın aşamalardaki tutarlı beyanlarında, birlikte belediye gişesinde saat 21.00 sıralarında çalıştıkları sırada cep telefonunun hoparlörünün açılmasıyla “o …. fahişe, seni mermi manyağı yapacağım” şeklinde tehdit ve hakaret ettiğini belirtmeleri karşısında, hangi nedenle savunmaya itibar edildiği açıklanmadan ve yetersiz gerekçeyle her iki suçtan beraat kararı verilmesi,

Sonuç:

Kanuna aykırı ve katılan Sultan Geyikçi vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.03.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu