Ceza Hukuku

Suç Eşyasının Satın Alınması Ve Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası

Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; “Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Söz konusu maddenin gerekçesi ise şu şekildedir; “Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu nedenle, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen menfaatlerin piyasada tedavüle konulmasının ve suç işlemenin bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Bu mülahazalarladır ki, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan bir şeyin satın alınması ve kabul edilmesi suç olarak tanımlanmıştır.
Suçun konusunu, ancak ekonomik değeri olan şeyler oluşturabilir. Bu ekonomik değerlerin, daha önce işlenmiş bir suçtan elde edilmiş olması gerekir.”

Suç Eşyasının Satın Alınması Ve Kabul Edilmesi Suçunun yargılaması ise asliye ceza mahkemeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Korunan Hukuki Değer

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçuyla korunan hukuki yarar malvarlığı ve kamu düzenidir.

Suçun Unsurları

Suçun Unsurları
Suçun Unsurları

Maddi Unsurlar

Fail

Türk Ceza Kanunu’nun 165. maddesi incelendiğinde fail bakımından herhangi bir özellik bulunmadığı ve herkesin bu suçun faili olabileceği anlaşılmaktadır. Yani suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu özgü faillik niteliği taşımaz.

Özetle fail; bir suçun işlenmesi ile elde edilen eşyayı satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişidir.

Mağdur

Kanunda herhangi bir kısıtlama bulunmadığından bilgi vermeme suçunun mağduru herkes olabilir.  Bir suçun işlenmesi sonucu elde edilen eşyanın sahibi ya da zilyedi söz konusu suçun mağdurunu oluşturmaktadır.

Fiil

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun hareket unsurunu; madde metnine göre suç eşyasını satmak, devretmek, satın almak ve kabul etmek oluşturmaktadır.

  • Satmak fiili ile bedel karşılığı suç eşyasını başkasına vermek,
  • Devretmek fiili ile bedel olmaksızın suç eşyasını başkasına vermek
  • Satın almak fiili ile suç eşyasını bedel karşılığı almak,
  • Kabul etmek  fiili ile ise suç eşyasını bir bedel olmaksızın almak ifade edilmektedir.

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun düzenlendiği TCK. 165. maddesine göre söz konusu suç seçimlik hareketli bir suçtur.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/5195E., 2019/4894K., 13.03.2019 T.

Hazreti Hıdır Cami avlusundaki kilitli yerden, suça konu eşyaların kim tarafından çalındığının tespit edilemediği olayda, sanıkların tanımadığı, açık kimlik bilgilerini ve adresini bilmediği kişilerden, değerinin altında ve suça konu eşyaları satın alması şeklindeki eyleminin, TCK’nın 165. maddesinde düzenlenen suç eşyasının kabul edilmesi veya satın alınması suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırı olduğundan…

Konu

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun konusunu, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan ve ekonomik değeri bulunan her şeydir.

Manevi Unsur

Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçu doğrudan kastla işlenebilen bir suçtur. Failin suç eşyasını bilerek ve isteyerek satın alması veya kabul etmesi kastın varlığı için yeterli olacaktır. Ayrıca failin taşıdığı sair önem arz etmemektedir.

Bu suçun taksirli hali kanunda düzenlenmediğinden taksirli hali cezalandırılmamaktadır.

Manevi Unsur

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Teşebbüs

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda icra hareketleri belli kısımlara ayrılabilmekte olup suça teşebbüs mümkündür.

İştirak

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, tek bir kişi tarafından işlenebileceği gibi suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi de mümkündür. Bu suç bakımından bakımından özellik arz eden bir husus bulunmamakla beraber genel hükümler uygulanacaktır.

İçtima

Her ne kadar madde kapsamında birçok eylem belirtilmiş ise de suçun oluşması için maddede belirtilen hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi yeterlidir. Bu hareketlerden birkaçının aynı anda gerçekleştirilmesi birden çok suçun meydana getirildiği anlamına gelmez.

Fail suçun eylemi tamamlandıktan sonra eşyanın bir suçun işlenmesinden elde edilen eşya olduğunu öğrenmesi ve bu durumu yetkili mercilere bildirmemesi halinde TCK m.166‘da düzenlenen bilgi vermeme suçu oluşacaktır.

Ceza, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Şikayet, Zamanaşımı Hususunda Açıklamalar

Suç işlenmesi ile elde edilen eşyayı satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 10000 güne kadar adli para cezası verilmektir. Söz konusu ceza bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmektedir.

Suç eşyasının satın alınması veya kullanılması suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Suç eşyasının satın alınması veya kullanılması suçunda soruşturmaya re’sen başlanacaktır.

Suç eşyasının satın alınması veya kullanılması suçu uzlaştırmaya tabi suçlar arasında yer almamaktadır.

Suç eşyasının satın alınması veya kullanılması suçunun cezası da dikkate alındığında dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Ceza dosyalarınızın takibinde aleyhinize hükmedilecek olumsuz kararlar ile karşılaşmamak için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Av. Ezgi YÜCEL

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu