Ceza Hukuku

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel saldırı suçu, bir kişinin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesini içeren bir suçtur. Bu suç, ya vücuda organ veya başka bir cisim sokmadan vücut dokunulmazlığının ihlali yoluyla ya da vücuda organ veya başka bir cisim sokarak vücut dokunulmazlığının ihlaliyle gerçekleştirilebilir.

Cinsel saldırı suçunun hukuksal konusu, cinsel özgürlüktür. Cinsel özgürlük, hukukun veya toplumun belirlediği sınırlar içinde, bir bireyin cinsel tercihleri ve cinsel yaşamı konusunda özgürce karar alabilmesi ve kendi vücudu üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesidir.

Cinsel Saldırı Suçunda Fail

Cinsel saldırı suçu, genel anlamda işlenebilen bir suçtur ve herkes tarafından gerçekleştirilebilir. Suçun faili farklı cinsiyetlere mensup bir kişi olabileceği gibi, aynı cinsiyetten bir kişi de olabilir. Hem kadınlar hem de erkekler bu suçun faili olabilirler.

Cinsel Saldırı Suçunda Mağdur

Cinsel saldırı suçunun mağduru da genel bir kapsama sahiptir. Suçun mağduru farklı cinsiyetlere mensup bir kişi olabileceği gibi, aynı cinsiyetten bir kişi de olabilir. Yani kadınlar bu suçta mağdur olabileceği gibi erkekler de mağdur olabilirler. Ancak, mağdurun onsekiz yaşından büyük olması gerekmektedir, çünkü on sekiz yaşından küçüklere yönelik cinsel davranışlar çocukların cinsel istismarı suçunu oluşturur.

Ölülere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar, cinsel saldırı suçunu oluşturmaz; ancak bu tür eylemler ölünün hatırasına hakaret suçunu oluşturabilir. Hayvanlara karşı işlenen cinsel saldırılar ise kabahat olarak değerlendirilerek idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Cinsel Saldırı Suçunun Maddi Konusu

Cinsel saldırı suçunun maddi konusu, insan bedeni olup, bu suç insan bedeni üzerinde gerçekleştirilebilir.

Cinsel Saldırı Suçunda Eylem

Cinsel saldırı suçu, basit ve nitelikli cinsel saldırı suçu olarak ikiye ayrılır.

Cinsen Saldırı Suçunda Eylem

Basit Cinsel Saldırı

Basit cinsel saldırı suçunun hareket öğesini, kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen cinsel arzuları tatmin amacına yönelik, ancak cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışlar oluşturur. Yani cinsel ilişki boyutuna varmayan, ancak mağdurun vücuduna temas etmek suretiyle gerçekleştirilen cinsel arzuları tatmine yönelik hareketlerdir.

Cinsel içerikli bir eylemin suç teşkil etmesi için mağdurun vücuduna temas etmesi gerekmektedir. Failin sadece cinsel organını gösterdiği ve bedensel temasın olmadığı durumlarda, cinsel taciz suçu oluşur. Suçun varlığı için failin cinsel arzularını fiilen tatmin etmiş olması gerekli değildir. Öpmek, bir özlem ya da sempati ifadesi ise suç teşkil etmez. Ancak, mağdurun rızası olmaksızın, onun cinsel dürtülerini tatmin amacıyla öpülmesi cinsel saldırı suçunu oluşturur.

Nitelikli Cinsel Saldırı

Nitelikli cinsel saldırı suçunun hareket öğesini, vücuda organ veya başka bir cisim sokma oluşturur. Suçun oluşabilmesi için organ veya cismin cinsel bölgelere sokulması gerekli olmamakla birlikte, herhangi bir vücut boşluğuna sokulması yeterlidir. Bu suç eşe karşı da işlenebilir, ancak bu durumda soruşturma ve kovuşturma eşin şikayeti üzerine yapılabilir.

Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Unsurlar

Aşağıdaki hallerde faile verilecek ceza artırılır:

  • Suçun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi.
  • Suçun, kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılarak işlenmesi.
  • Suçun, üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi.
  • Suçun, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
  • Suçun, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi.

Aşağıdaki hallerde faile verilecek ceza azaltılır:

  • Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması.

Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali

TCK m. 102/5’e göre suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Saldırı Suçunda Hukuka Aykırılık Unsuru

İlgilinin rızası varsa suç oluşmaz. İlgilinin rızası, eylemin hukuka aykırılığını ortadan kaldırır.

Geçerli bir rıza beyanında bulunabilecekler öncelikle ergin olan yetişkinlerdir. Onbeş yaşını doldurmuş ve kendilerine yönelik bu nitelikteki eylemler bakımından algılama yeteneği gelişmiş çocukların rızası geçenidir. On beş yaşını doldurmamış kişilerin rızası ise geçerli değildir.

Basit cinsel saldırı suçu kapsamındaki eylemlerin evli kimseler arasında yapılması suç oluşturmaz.

Cinsel Saldırı Suçunun Manevi Unsuru

Basit cinsel saldın suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Ancak suçun oluşabilmesi için kast yeterli olmayıp failin “cinsel arzuları tatmin amacıyla” hareket etmesi gerekir.

Nitelikli cinsel saldırı suçu da kasten işlenebilir. Ancak basit cinsel saldırıdan farklı olarak nitelikli cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için eylemin cinsel içerik taşıması yeterli olup mutlaka cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olması gerekmez. Eylem cinsel içerik taşımıyorsa bu suç oluşmaz.

Cinsel Saldırı Suçuna Teşebbüs

İcra hareketleri kısımlara bölünebiliyorsa suça teşebbüs mümkündür.

Suç kişilerin cinsel dokunulmazlığını ihlâl edecek davranışlarının yapılmasıyla tamamlanır. Suçun tamamlanması için failin cinsel arzularını doyurmuş olması gibi bir sonuç aranmaz.

Cinsel Saldırı Suçunda İştirak

Cinsel saldırı suçunda iştirak bakımından genel hükümler uygulanır.

Cinsel Saldırı Suçunda İçtima

Cinsel saldırı suçu, bileşik bir suç yapısına sahiptir, çünkü bu suçta cebir veya tehdide başvurulmaktadır. Bu nedenle, faile cebir veya tehditten dolayı ayrıca ceza verilmez; cinsel saldırıdan dolayı tek bir ceza uygulanır. Ancak, bu durum için cebir veya tehdidin suçun işlendiği sırada cinsel davranışı gerçekleştirmek amacıyla kullanılmış olması gerekmektedir.

Cinsel saldırı suçu nedeniyle mağdurun beden sağlığı olumsuz etkilenebilir. Cinsel saldırı sırasında kullanılan cebir ve şiddetin, kasten yaralama suçunun ağır sonuçlarına neden olması durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanabilir.

Cinsel saldırı suçlarında, zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Fail, cinsel amaçla mağduru özgürlüğünden yoksun bıraktığı durumda cinsel saldırı, cinsel istismar veya cinsel taciz suçlarını işlerse, gerçek içtima kuralları uygulanır ve fail ayrıca bu suçlardan dolayı da cezalandırılır.

Muhakeme ve Yaptırım

Basit cinsel saldırı suçunun soruşturma ve kovuşturması mağdurun şikâyetine bağlıdır. Nitelikli cinsel saldırı suçunun soruşturma ve kovuşturma ise re’sen yapılır. Ancak nitelikli cinsel saldırı suçu eşler arasında işlenirse soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Cinsel saldırı suçun cezası, suçun şekline ve sonucuna göre değişir:

  • Basit hali için 2 yıldan 6 yıla kadar,
  • Nitelikli halleri için 8 yıldan 15 yıla kadar,
  • Ağırlaştırılmış halleri için 16 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu