İçtihatlar

Site İçerisinde Oluşan Maddi Kayıptan Önlem Almayan Site Yönetimi

“Site İçerisinde Bulunan Konutlara Hırsız Girmesi Sonucu Oluşan Maddi Kayıptan, Gerekli Önlemleri Almayan Site Yönetimi ve Güvenlik Şirketi Sorumludur.”

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/12054 Esas 2017/10564 Karar 01.11.2017 T.

Maddi tazminat davası, herhangi bir nedenle haksız yere uğranılan bir maddi zararı gidermek amacıyla açılabilir. Tazminat davaları, genel olarak haksız fiilden doğacak durumlarda istenebilir. Haksız Fiil nedeniyle ortaya çıkan zarar, zararı veren kişi tarafından giderilmelidir. İşbu kural 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 49. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir; “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/12054 esas, 2017/10564 karar, 01.11.2017 tarihli ilamında site içerisinde bulunan konuta hırsız girmesi ve ziynet eşyalarının çalınması sebebiyle gerekli önlemleri almayan site yönetimi ve güvenlik şirketini 51.915 TL maddi tazminat hükmündeki ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/12054

Karar No: 2017/10564

Karar Tarihi: 01.11.2017

Özet:

Davacılar, 08/12/2013 tarihinde site içerisinde bulunan konutlarına hırsız girdiğini ve ziynet eşyalarının çalındığını ileri sürerek gerekli önlemleri almayan site yönetimi ve güvenlik şirketinden … TL maddi ve … TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemişlerdir. Islah ile daha sonra maddi tazminat istemlerini …. TL olarak artırmışlardır. Mahkemece, maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat isteminin ise reddine karar verilmiş olması isabetlidir. – maddi kayıptan –

Dava:

Taraflar arasındaki maddi-manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı…A.Ş. avukatınca duruşmalı diğer davalı ve ihbar olunan avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı … Güv. Ltd. Şti. vekili avukat… ile davacılar vekili avukat …ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar:

Davacılar, 08/12/2013 tarihinde site içerisinde bulunan konutlarına hırsız girdiğini ve ziynet eşyalarının çalındığını ileri sürerek gerekli önlemleri almayan site yönetimi ve güvenlik şirketinden 25.000 TL maddi ve 5000 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemişlerdir. Islah ile daha sonra maddi tazminat istemlerini 51.915,00 TL olarak artırmışlardır.

Davalılar ayrı ayrı davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat isteminin ise reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar ve ihbar olunan …tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan davalıların tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,

2-Her ne kadar, ihbar olunanlar tarafından da temyiz dilekçesi ibraz edilmiş ise de, hakkında olumlu ya da olumsuz hüküm kurulmayan ihbar olunanların kararı temyiz hakkı bulunmadığından dilekçelerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç:

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının reddi ile hükmün davacılar lehine ONANMASINA, ikinci bent gereğince ihbar olunan …tarafından verilen temyiz dilekçesinin REDDİNE, 1480,00 TL duruşma avukatlık parasının davalı …ı A.Ş.’den alınarak davacılara ödenmesine, aşağıda dökümü yazılan 2.659,74 TL kalan harcın davalılardan alınmasına, peşin alınan 886,58 TL harcın ihbar olunanlara iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu