Miras ve Mirasçılık Hukuku

Mirasın Reddi

Miras bırakanın ölümü ile birlikte geride kalan yasal ve kanuni mirasçılarının, miras bırakanın bıraktığı malvarlığını bir bütün halinde kabul etmediğini beyan etmesine reddi miras denir.

Mirasçılar Neden Mirası Reddetmek İster?

Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kanun gereğince kazanırlar. Yani miras bırakanın malvarlığıyla beraber sahip olduğu borçları da mirasçılara intikal eder. Miras bırakanın borca batık veya ödemeden aciz olduğu durumlarda mirasçıların bu borçtan sorumlu olmaması için reddi miras müessesesi düzenlenmiştir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanunu madde 609 “Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” hükmü düzenlenmiştir. Anlaşılacağı üzere reddin şartsız olması esastır.

Mirasın reddi için Türk Medeni Kanunu 3 aylık hak düşürücü süre öngörmüş olup mirasçı miras bırakanın ölümünü öğrendiği tarihten itibaren bu 3 aylık süre işlemeye başlar. Mirasçılar süresi içerisinde ret beyanında bulunmazlarsa mirası kayıtsız şartsız kazanmış olurlar.

Ret süresinin kaçırılmasında önemli bir sebebin varlığının olması halinde sulh hakimi ret süresinin uzatılmasına veya yeni bir süre tanınmasına karar verebilir.

Hangi Hallerde Mirasçı Mirası Reddedemez?

  • Yasal süresi (3 ay) içerisinde mirası reddetmeyen mirasçı
  • Mirası açık veya örtülü bir şekilde kabul etmiş olan mirasçı
  • Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan işlemleri yapan mirasçı
  • Terekenin malını gizleyen veya kendine mal edinen mirasçı

Kural olarak bu hallerde mirasçılar mirası reddedemezler.

Bütün Mirasçılar Mirası Reddi Halinde Durum

Türk Medeni Kanunu madde 612’ye göre en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunan miras sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Miras Reddinin Sonuçları Nedir?

Mirası süresi içerisinde usulüne uygun bir şekilde reddeden mirasçının mirasçılık sıfatı sona erer. Yani mirası reddeden mirasçı, miras bırakanın bıraktığı hiçbir haktan yararlanamaz ve hiçbir borçtan kural olarak sorumlu olmaz.

Miras bırakanın alacaklıları aşağıdaki sayılan hallerde mirası reddeden mirasçıya başvurma hakkına sahiptir.

  • Ödemeden aciz bir miras bırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar.
  • Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle âdet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır

İyi niyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.

Stj. Av. Büşra KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu