Miras ve Mirasçılık Hukuku

Miras Payımı Devredebilir Miyim?

Miras payının devri, pay sahibi olan mirasçılardan birinin miras payını iştirak bozulmadan diğer mirasçıya veya mirasçılara devretmesidir. Miras payını devri sözleşmeleri Türk Medeni Kanununda özel olarak düzenlenmiştir. Miras payının mirasçılar dışında 3. Bir kişiye devri halde mirasta iştirak bozulur bu yüzden mirasçı olmayan 3. Bir Kişiye devir ile mirasçılardan birine devir arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu

Madde 676

Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar.

Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler.

Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

Miras payının devri, miras açılmadan önce devir ve miras açıldıktan sonra fakat paylaştırılmadan önce olmak üzere ikiye ayrılır.

Miras Açılmadan Önce Devir

Miras açılmadan önce devir, henüz açılmamış bir mirasta mirasçı olacak kişinin doğması olası mirasçılık haklarını devretmesidir. Miras açılmadan önce miras payının devri ile ilgili yapılan sözleşmeler mirasbırakanın katılması veya izni olması durumunda geçerli olacaktır. Mirasbırakanın izni veya katılımı olmadan açılmamış bir miras hakkında diğer mirasçılarla veya 3. Kişilerle yapılan yapılan sözleşmeler geçerli değildir. Böyle bir sözleşme gereğince yerine getirilmiş olan edimlerin geri verilmesi istenebilir.

Miras açılmadan önce mirasbırakan, mirasçıya miras payını devri ile ilgili rıza göstermiş olsa bile bu rızadan dönebilir.

Miras Açıldıktan Sonra Fakat Paylaştırılmadan Önce Devir

Miras payı başka bir mirasçıya veya 3. Bir kişiye devredilebilir. Miras payını devralan 3. kişi kendisine düşen pay konusunda bir alacak hakkı elde eder. Mirasçı olmayan 3. Bir Kişiye devir ile mirasçılardan birine devir arasında bazı farklılıklar bulunduğuna değindiğimizde miras payının başka bir mirasçıya devredilmesine ilişkin sözleşme için kanun koyucu, adi yazılı olmasını yeterli bulurken; mirasçı olmayan 3. Kişiyle yapılacak olan devir için sözleşmesinin noterlikte yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

miras payını devir etmek

 

Mirasçı olmayan 3. Kişi ile yapılan bu sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar. Yani payı devralan 3.kişi mirasçı sıfatını kazanmaz, mirasın paylaşımına katılamaz, sadece mirası devraldığı mirasçıya karşı hakkını ileri sürebilir.

Miras Payını Devreden Mirasçı Mirasbırakanın Borçlarından Kurtulabilir Mi?

Türk Medeni Kanunu

Madde 681

Mirasçılar, bölünmesine veya nakline alacaklı tarafından açık veya örtülü olarak rıza gösterilmemiş olan tereke borçlarından dolayı, paylaşmadan sonra da bütün malvarlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar.

Paylaşmanın gerçekleştiği tarihin veya daha sonra yerine getirilecek borçlarda muacceliyet tarihinin üzerinden beş yıl geçmekle teselsül sona erer.

Miras payını devreden mirasçı mirasbırakanın borçlarından 5 yıl boyunca diğer mirasçılarla birlikte müteselsilen sorumludur. Yani mirasçı payını 3. bir kişiye devretse bile bu sorumluluktan kurtulamayacaktır. Payı devralan 3. kişinin sorumluluğuna değinmek gerekirse burada payı devralan 3. kişi bir malvarlığının devrinden kaynaklanan sorumluluk gereği 2 yıl süre ile devreden mirasçı ile birlikte sorumlu olacaktır.

Miras payının devri veya miras hukukuna ilişkin uyuşmazlığınız varsa büromuzdan Miras Hukuku konusunda profesyonel hizmet alabilirsiniz.

Stj. Av. Büşra KARATAŞ/ Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu