İş hukukunun konusunu işverenler, bu işverenlere bağımlı olarak çalışan işçiler ve bunlar arasındaki iş ilişkisi oluşturur.

Bireysel iş ilişkisi, işçi ile işveren arasında kurulan ve işçiye iş görme borcu, işverene de ücret ödeme borcu yükleyen hukuki ilişkidir. İş ilişkisinde işçinin işverene göre daha zayıf konumda olması İş Hukukunun doğmasının ve gelişmesine neden olmuştur.

İşçinin işverene ekonomik (ücret) ve kişisel (işverenin emir ve otoritesiyle bağlı olması) olarak bağımlı olması, işçinin işverene karşı korunması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.   Çaba ve emek işçi ediminin konusu olduğu için işçinin korunması iş hukukunun en önemli amacıdır. Diğer tüm hukuk dallarında olduğu gibi nihai amaç toplum yararıdır.

İş hukukunun konusunu;

  • İş sözleşmeleri ve şirket iç tüzüklerini düzenlemek,
  • İş Kanunu’nun uygulanmasına yönelik hukuki destek sağlamak,
  • İş Sağlığı ve güvenliği konusunda işveren ve işçilere destek sağlamak,
  • İşçilik alacakları,
  • İşe iade davaları,
  • Sendikal ilişkiler,
  • İşçi- işveren uyuşmazlıkları,
  • İş kazalarının sebep olduğu hukuki sorunlar oluşturmaktadır.

İş Hukukunun Özellikleri:

1- İşverene göre zayıf konumda olan işçinin korunması öncelikli amaçtır.

2- Herhangi bir belirsizlik durumunda işçi lehine yorum ilkesi uygulanır.

3- İşçiler, sendikalar bünyesinde yönetime katılabilir.

4- Özel hukuka ait özellikler taşısa da bünyesinde devlet müdahalesini barındırdığı için karma hukuk niteliğindedir.

İşçi, feshe konu kazada kusurlu olmasa dahi alkollü olarak direksiyon başına geçmesi nedeniyle taleplerinin reddi gerekir.

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1586 Gösterim

İşçi, feshe konu kazada kusurlu olmasa dahi alkollü olarak direksiyon başına geçmesi nedeniyle taleplerinin reddi gerekir.

İş Kanunu'nun 25/II-ı bendine göre; "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisat...

Devamı
Kadın işçiye ısrarla erkek tuvaleti temizleme işinin yaptırılmak istenmesi ve işçinin bunu kabul etmemesi neticesinde işverenin feshi haksız fesihtir.

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1510 Gösterim

Kadın işçiye ısrarla erkek tuvaleti temizleme işinin yaptırılmak istenmesi ve işçinin bunu kabul etmemesi neticesinde işverenin feshi haksız fesihtir.

İş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle bu ilişkiye devam etmek taraflardan biri için çekilmez hale gelmiş ise haklı nedenle derhal fesih hakkı ortaya çıkmaktadır. İşverenin haklı nedenle derhal f...

Devamı
İşçiye karşı gerçekleştirilen eylemin mobbing olarak kabul edilebilmesi

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1507 Gösterim

İşçiye karşı gerçekleştirilen eylemin mobbing olarak kabul edilebilmesi

Mobbingin Türkçe karşığı "bezdiri" dir. Bu sebeple mağduru bezdirme amacı olmaksızın gerçekleştirilen eylemler mobbing olarak değerlendirilmemektedir. İşyeri kapsamında gerçekleştirilen mobbingte, hak...

Devamı
WhatsApp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshi haksızdır.

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1605 Gösterim

WhatsApp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshi haksızdır.

Anayasa’nın 38. maddesinin 6. fıkrası gereği hukuka aykırı elde edilmiş olan delillerin kabul edilemeyeceği açıkça ortaya konulmuştur. Ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 189. maddesinin 2. fıkrasınd...

Devamı
İşçinin İşyerinde Ve İşyerine Ait Bilgisayardan

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1578 Gösterim

İşçinin İşyerinde Ve İşyerine Ait Bilgisayardan "Cinsel İçerikli Sitelere" Girmesi, İşverene Tazminatsız Haklı Fesih Hakkı Verir

İşçinin İşyerinde Ve İşyerine Ait Bilgisayardan "Cinsel İçerikli Sitelere" Girmesi, İşverene Tazminatsız Haklı Fesih Hakkı Verir

Devamı
İşveren, İşçinin İş Akdini Hamilelik Sebebiyle Feshedilmesi

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1538 Gösterim

İşveren, İşçinin İş Akdini Hamilelik Sebebiyle Feshedilmesi

İş hukukunda eşit davranma yükümlülüğünün hukuki dayanağını İş Kanunu'nun 5. maddesi oluşturmaktadır. Bu maddeye göre; dil, din,ırk, mezhep, gibi sebeplerle işçiler farklı muameleye tabi tutulamaz. Eş...

Devamı
Kavgayı Çıkaranın İş Akdi Haklı Nedenle Feshedilir

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1564 Gösterim

Kavgayı Çıkaranın İş Akdi Haklı Nedenle Feshedilir

İş yerinde işçiler arasında çıkan tartışmada yalnızca ilk haksız fiilde bulunan işçinin haklı nedenle işten çıkarılması kararı doğru olup bu durum işverenin işçiler arasında eşitlik ilkesini ihlal ett...

Devamı
Uyarıya Rağmen İşyerine Sarhoş Olarak Gelmek İşverene Haklı Fesih İmkanı Tanır

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1611 Gösterim

Uyarıya Rağmen İşyerine Sarhoş Olarak Gelmek İşverene Haklı Fesih İmkanı Tanır

İş Kanunu'nun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre; İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelm...

Devamı
Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmek İçin Öngörülen Şartlar

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1551 Gösterim

Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmek İçin Öngörülen Şartlar

Çalışma hakkı, Anayasa md.48 ve devamında güvence altına alınmıştır. Bu hakkın sonucu olarak da iş sözleşmesi; iş ilişkisini, işçi ve işveren arasında doğurur. Bu ilişkinin son bulması durumunda, kanu...

Devamı
Mobbing Türleri Nelerdir, Nasıl İspatlanır?

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 2470 Gösterim

Mobbing Türleri Nelerdir, Nasıl İspatlanır?

Mobbing, çalışan bireyi pasifleştirmek, yıldırmak gibi amaçlar için aşağılama, dışlama, önemsememek gibi bilerek ve belirli bir şekilde yapılan baskıcı yönetim ve psikolojik şiddettir.

Devamı
İş Kazası Nedir?

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 2864 Gösterim

İş Kazası Nedir?

Bizim hukukumuzda iş sağlığı ve güvenliğinin tanımını 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Madde 3/1-g) “ İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut...

Devamı
Psikolojik Taciz (Mobbing) Nedir?

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1928 Gösterim

Psikolojik Taciz (Mobbing) Nedir?

İşçinin korunması hususunda sık sık gündeme gelen meselelerden biri de psikolojik taciz yani mobbingdir. Ülkemizde mobbing iddiası fazladır fakat gerçek anlamda mobbing olan durumlar azdır. Bu yüzden ...

Devamı
Aval Nedir?

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 10031 Gösterim

Aval Nedir?

Senette imzası bulunanlara karşı mali açıdan bir güvensizlik mevcutsa senedi devralacak kişi ek bir teminat isteyebilir. Senette ismi yazılı kişi lehine verilen kişisel teminata aval denir. Aval, sene...

Devamı
İşverenin Eşit Davranma Ve Ayrım Yapmama Yükümlülüğü

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 1942 Gösterim

İşverenin Eşit Davranma Ve Ayrım Yapmama Yükümlülüğü

Eşit davranma yükümlülüğü işverenin iş akdinden doğan borçlarından biridir. Temelinde adalet ve hakkaniyet düşüncesi yatar. Anayasa’nın 10. maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce...

Devamı
İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı

Kategori: İş Hukuku

0 Yorum 6025 Gösterim

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı

4857 Sayılı İş Kanununda düzenlenmiş işçilik alacakları işçinin çalışmasının ve emeğinin karşılığı olan parasal değerdir. İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinin sona erme şekillerine göre...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ