Ceza Hukuku

Kısırlaştırma Suçu Nedir?

Kısırlaştırma suçu, bir erkek veya kadının rızası olmaksızın üreme yeteneğinin hayatı boyunca elinden alınmasına sebebiyet veren tıbbi operasyon sonucu meydana gelmektedir. Kişinin üreme hakkının rızası olmadan elinden alınmasına sebebiyet veren kısırlaştırma, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.101’de suç olarak kabul edilmiştir.

Kısırlaştırma (Sterilizasyon) konusu, 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’unda da düzenlenmiştir.

Madde 4- Sterilizasyon, bir erkek veya kadının çocuk yapma kabiliyetinin cinsi ihtiyaçlarını tatmine mani olmadan izalesi için yapılan müdahale demektir. Sterilizasyon ameliyatı, tıbbi sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır. Bir ameliyatın seyri sırasında tıbbi zaruret nedeniyle bir hastalığın tedavisi için kastrasyonu gerektiren hallerde, kişinin rızasına bakılmaksızın kastrasyon ameliyesi yapılabilir
Madde 6-rızaları aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon veya rahim tahliyesi için eşin de rızası gerekir.

Kısırlaştırma (Sterilizasyon) işlemini yapmaya yetkili kişiler Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük’ün 10.maddesinde düzenlenmiştir.

Madde  10 – Sterilizasyon ameliyatı, tıbbi sakınca olmaması koşuluyla ve reşit kişinin isteği üzerine yapılır. Kadınlara sterilizasyon ameliyatı, kadın hastalıkları ve doğum ya da genel cerrrahi uzmanlarınca yapılır. Erkeklere sterilizasyon ameliyatı, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum yada genel cerrahi uzmanlarıyla bu konuda Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik belgesi almış pratisyen hekimlerce yapılır.

Kısırlaştırma Suçunun Cezası Nedir?

Suçu, “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Kısmının “Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma” başlıklı bölümünde kanunun 101. maddesinde düzenlenmektedir.

  • Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile
    cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte bir oranında artırılır.
  • Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla
    kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kısırlaştırma Suçunun Cezası

Adli Para Cezasına Çevirme

1 yıl veya daha az süreli hapis cezasına hükmedilmesi halinde, bu hapis cezası yerine adli para cezası gibi birtakım alternatif yaptırımlara çevrilebilecektir. Kısırlaştırma suçu, rızaya dayalı olarak işlenmişse alt sınırdan hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilmektedir.  Diğer durumlarda adli para cezasına çevrilemez.

Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hakkında cezaya hükmedilen sanığın, belirli şartlar altında ve belirli şartlara uyması koşuluyla hükmolunan cezanın bir sonuç doğurmamasıdır. Kısırlaştırma suçu, rızaya dayalı olarak işlenmişse alt sınırdan hükmedilen hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Kısırlaştırma Suçunda Görevli Mahkeme

Yapılacak yargılamada görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Kısırlaştırma Suçu Yargıtay Kararları

T.C. Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/2748 E. , 2014/6813 K.

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi; Katılan vekilinin, yüzüne karşı 13.01.2011 günü verilen hükmü, CMUK.nın 310. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ve tefhimden başlayan bir haftalık süreden sonra 01.08.2012 havale tarihli dilekçeyle temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında, süresinden sonra gerçekleşen temyiz isteğinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 317. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin sanıklar müdafilerinin temyizleriyle sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Sanıkların aşamalardaki savunmaları ve tüm dosya içeriği karşısında, mağdurenin olay tarihindeki tedavisine ilişkin tüm tedavi evrakı da temin edilip dava dosyasına eklendikten sonra, mağdurenin dosya ile birlikte adli tıp kurumuna sevki sağlanarak, doktor olan sanık Hakan tarafından yapılan işlemin kısırlaştırma niteliğinde olup olmadığı, yapılan bu işlem sebebiyle mağdurenin çocuk doğurma yeteneğini geri dönülmez şekilde kaybedip etmediği ve söz konusu işlemin yapılmasında tıbbi bir zorunluluk bulunup bulunmadığı hususlarında rapor alındıktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanıklarının hukuki durumlarının tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeyerek eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kısırlaştırma Suçunun Maddi Unsurları Nedir?

Suçun fiili unsuru bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştırılmasıdır. Serbest hareketli bir suç tipidir. Tek bir eylemle değil, birden çok eylemle de işlenebilmektedir. Suçun maddi unsurunun meydana gelebilmesi için failin kısırlaştırmaya yönelik eylemi ile mağdurun kısırlaşması sonucu arasında uygun illiyet bağının bulunması gerekmektedir.

Kısırlaştırma Suçunun Manevi Unsurları Nedir?

Kısırlaştırma suçu sadece kasten işlenebilmektedir. Taksirle işlenebilmesi mümkün değildir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu